Zarządzanie łańcuchem dostaw

 

Praca nad stworzeniem zrównoważonego społeczeństwa, w którym respektowane są prawa człowieka


Jako firma o zasięgu globalnym Konica Minolta działa w 50 krajach na całym świecie. Wielkość zaopatrzenia Grupy wynosi ponad 520 miliardów jenów.

Konica Minolta uważa wszystkich dostawców dostarczających i wytwarzających materiały, takie jak surowce i części, oraz zapewniających logistykę i inne usługi, za nieodzownych partnerów w swojej działalności biznesowej.

Firma Konica Minolta współpracuje z dostawcami w celu budowania zaufania poprzez przejrzyste i godziwe transakcje w celu osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest dostarczanie imponujących produktów i usług na czas klientom na całym świecie.

Firma Konica Minolta zdaje sobie sprawę z tego, że na całym świecie znajdują się pracownicy zmuszeni do pracy bez względu na swoje prawa lub którzy muszą pracować w niekorzystnych okolicznościach, a dzieci i imigranci są szczególnie narażeni na te negatywne okoliczności.

Konica Minolta promuje inicjatywy CSR w całym łańcuchu dostaw,* pomagając w tworzeniu zrównoważonych społeczności, które szanują wszystkie prawa człowieka. Firma uważa, że przedsiębiorstwa nie tylko ponoszą odpowiedzialność za swoje produkty, ale także są odpowiedzialne społecznie za poprawę warunków pracy (prawa człowieka), etyki, środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia w całym łańcuchu dostaw, który dostarcza produkty klientom. Firma Konica Minolta stosuje procedury zaopatrzenia odpowiedzialnego społecznie w celu realizacji tych ulepszeń w swoich zakładach produkcyjnych i ściśle współpracuje z dostawcami surowców i części do swoich produktów.

W celu spełnienia oczekiwań społecznych, takich jak poszanowanie praw człowieka, firma Konica Minolta nie tylko prowadzi działania w tym zakresie w swoich zakładach produkcyjnych, ale także współpracuje z dostawcami produkcyjnymi i logistycznymi. Uważa również, że poprawia to wartość korporacyjną zarówno firmy Konica Minolta, jak i jej dostawców. Ponadto współpraca ta pozwala klientom na zakup produktów firmy bez obaw i w ten sposób przyczynia się do rozwoju zrównoważonego społeczeństwa. Konica Minolta uważa, że zaopatrzenie odpowiedzialne społecznie jest czymś więcej niż tylko społeczną odpowiedzialnością globalnej firmy; jest również przekonana, że poprawa warunków pracy zwiększa zadowolenie pracowników i obniża wskaźnik odejść z pracy. To z kolei zmniejsza ryzyko biznesowe i podnosi jakość w całym łańcuchu dostaw. Istnieje wiele powodów dla proaktywnego podejścia.
 

* Łańcuch dostaw: Seria działań związanych z dostarczaniem produktu lub usługi klientowi, od zaopatrzenia i produkcji po dystrybucję i sprzedaż.

 

Polityka zaopatrzenia firmy Konica Minolta

Grupa Konica Minolta dąży do zadowolenia klientów, tworząc innowacyjne produkty i usługi, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa, zgodnie z naszą filozofią zarządzania „Tworzenie nowej wartości”. W ramach działań związanych z zaopatrzeniem nawiązujemy trwałe relacje z naszymi dostawcami w oparciu o uczciwość i przejrzystość działań oraz dążymy do stworzenia zrównoważonego społeczeństwa poprzez wypełnianie obowiązków społecznych z naszymi dostawcami.
 

 1. OTWARTOŚĆ 
  Będziemy budować przejrzyste i wiarygodne relacje z naszymi dostawcami i zarządzać zaopatrzeniem w sposób otwarty, dzieląc się celami w długoterminowej i globalnej perspektywie.
 2. UCZCIWOŚĆ
  Będziemy przeprowadzać transakcje zgodnie z zasadą wolnej konkurencji, stosując racjonalne kryteria oceny i poszukując wspólnych korzyści z dostawcami.
 3. GLOBALNOŚĆ
  Będziemy stosować globalne prognozy i prowadzić działalność zaopatrzeniową w regionach, które najlepiej odpowiadają naszym potrzebom operacyjnym.
 4. ZGODNOŚĆ
  Będziemy przestrzegać wszystkich stosownych przepisów prawa, norm etycznego postępowania oraz wewnętrznych zasad i przepisów.
 5. EKOLOGIA
  Przyczynimy się do rozwoju społeczeństwa międzynarodowego i lokalnych społeczności, starając się przejąć wiodącą rolę w zakresie ochrony środowiska, jednocześnie zmniejszając wpływ naszych działań na ekosystemy.


Prośba do dostawców

W oparciu o silne relacje partnerskie z naszymi dostawcami, prosimy naszych dostawców o skupienie się na następujących obszarach w celu zwiększenia zadowolenia klientów i realizacji obowiązków społecznych.
 

 1. Doskonała jakość
  Zapewnianie bezpieczeństwa produktów i usług, w tym zgodności z normami bezpieczeństwa w każdym kraju i regionie, oraz poprawa jakości w celu spełnienia wymagań klientów
 2. Umiarkowane ceny
  Osiąganie cen z zachowaniem konkurencyjności na rynku
 3. Reakcja na zmiany popytu
  Opracowanie stabilnego systemu dostaw, który może elastycznie reagować na zmiany popytu
 4. Zgodność z przepisami prawa, regulacjami i zasadami etyki korporacyjnej
  Przestrzeganie wszystkich przepisów prawa i regulacji obowiązujących w poszczególnych krajach i regionach oraz przestrzeganie norm etycznego postępowania
 5. Ochrona środowiska
  Angażowanie się w działania biznesowe i zaopatrzenie w materiały z uwzględnieniem ochrony środowiska
 6. Uznawanie praw pracowników
  Poszanowanie podstawowych praw człowieka, w tym zakazu pracy dzieci, pracy przymusowej i dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, płeć i wszelkie inne kwestie
 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Zapewnienie bezpiecznego i czystego środowiska pracy
 8. Bezpieczeństwo informacji
  Ciągłe zwiększanie bezpieczeństwa informacji
 9. Solidne podstawy zarządzania
  Budowanie solidnej podstawy zarządzania w celu zapewnienia stałego i stabilnego dostarczania materiałów
 

Współpraca w zakresie ochrony środowiska mająca na celu wzmocnienie zarządzania substancjami chemicznymi uwzględnionymi w łańcuchu dostaw

UN Global Compact

W 2009 roku firma Konica Minolta podpisała umowę Global Compact, która składa się z 10 zasad związanych z prawami człowieka, pracą, środowiskiem i przeciwdziałaniem korupcji popartych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Global Compact to zbiór dobrowolnych zasad postępowania dla firm zaproponowany w 1999 r. przez ówczesnego sekretarza ONZ Kofiego Annana i oficjalnie ustanowiony w centrali Narodów Zjednoczonych w 2000 r. Jest to inicjatywa mająca na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju na skalę globalną poprzez zachęcanie firm do działania jako członkowie międzynarodowej społeczności poprzez demonstrowanie odpowiedzialnego, kreatywnego przywództwa w rozwiązywaniu różnych problemów na całym świecie, w tym globalnego ocieplenia, problemów środowiskowych i ekonomicznej stratyfikacji w społeczeństwie.

Konica Minolta bierze udział w grupie roboczej ds. łańcuchów dostaw i grupie roboczej ds. należytej staranności w zakresie praw człowieka z siecią Global Compact w Japonii i wykorzystuje swoje doświadczenie w inicjatywach związanych z zaopatrzeniem odpowiedzialnym społecznie.

Konica Minolta uczestniczy w programie Global Compact

Strona internetowa United Nations Global Compact EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition)

Firma Konica Minolta dołączyła do EICC* w październiku 2013 r. i działa jako członek w celu wzmocnienia działalności w zakresie działań CSR w łańcuchu dostaw.

Koalicja EICC, składająca się z ponad 100 firm, w tym wiodących światowych producentów elektroniki i ich głównych dostawców, pracuje nad poprawą praw człowieka, etyki, zdrowia i bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.


 

Konica Minolta dołącza do „Electronic Industry Citizenship Coalition”

EICC 

 

Pobierz

Najnowsza wersja Ogólnych warunków zakupów i Kodeksu postępowania dostawców w języku angielskim znajduje się na naszej niemieckiej stronie internetowej:

Pobierz tutaj
Career - Subheader - Meeting