Korporacja, a zrównoważony rozwój

 

Misją grupy Konica Minolta jest wspieranie rozwoju na świecie w zrównoważony sposób

Korporacyjna Filozofia grupy Konica Minolta, nazwana ,,Tworzeniem Nowej Wartości”, w jasny sposób zobowiązuje firmę do przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że poprzez swoją innowacyjność KM ma za zadanie tworzyć wartość nie tylko ekonomiczną, lecz również społeczną, przysłużyć się biznesowi, ludziom, a finalnie pomóc światu w rozwijaniu się w zrównoważony, nienaruszający równowagi ekologicznej sposób.


Cele Zrównoważonego rozwoju: efektywna strategia budowy lepszego świata dla ludzi i naszej planety

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy Konica Minolta wiąże się ściśle z realizacją Celów Zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs). Zostały one wyznaczone i sformułowane w 17 hasłach przez Organizację Narodów Zjednoczonych.  Ich realizacja, mająca nastąpić do 2030 roku, jest najlepszą istniejącą strategią budowy lepszego świata dla ludzi i naszej planety. Cele odnoszą się do globalnych wyzwań, którym musimy stawić czoła, takim jak ubóstwo, nierówność społeczna, zmiany klimatu, zachowanie bioróżnorodności, pokój i sprawiedliwość na świecie. 


Konica Minolta Europe conducted a thorough analysis of the 17 SDGs for optimising the sustainability of their activities, particularly on a European level. As a result, six particular goals were placed in focus for Europe:
 

 
Climate-Action.png
Responsible-Production-and-Consumption.png
Gender-Equality.jpg
Decent-Work-and-Economic-Growth.png
Partnerships-for-the-Goals.png
 
 
 
 
 
Quality-Education.png

Zwalczanie globalnych zmian klimatu: jak Konica Minolta dąży do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju

Zmiany klimatyczne są jednym z najbardziej palących problemów na świecie. Organizacja Narodów Zjednoczonych, wyznaczając 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, opracowała globalną i całościową strategię zwalczenia tego problemu na poziomie środowiskowym i społecznym. W ramach swej własnej strategii Zrównoważonego Rozwoju, Konica Minolta dąży do realizacji wspomnianych celów.

W ramach projektu Eco Vision 2050 Konica Minolta przykłada szczególną uwagę do redukcji emisji CO2, recyklingu i bioróżnorodności

Projekt Eco Vision 2050 to długofalowy plan firmy Konica Minolta, zakładający zrównoważony rozwój i jego utrzymanie w przyszłości. Składa się z trzech głównych założeń:

 

80-procentowa redukcja emisji CO2 na przestrzeni całego cyklu życia produktu w porównaniu do roku 2005;
Promowanie recyklingu i wydajnego użytkowania ograniczonych ziemskich zasobów;
 

Podejmowanie wysiłków zmierzających do przywrócenia i zachowania bioróżnorodności.  

 

 

Dowiedz się więcej o programie Eco Vision 2050, zapoznając się z raportem CSR (Corporate Social Responsibility – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu):
 
 
 
 
 

Etyczne filary korporacyjne: odpowiedzialność społeczna i działanie na rzecz ogółu

Poza firmową misją i programem Eco Vision 2050, działania grupy Konica Minolta związane ze zrównoważonym rozwojem opierają się na wewnętrznej Karcie postępowania korporacyjnego. Firma jawnie zobowiązuje się w niej do bycia odpowiedzialną nie tylko za swój własny wzrost, lecz również za wypełnianie obowiązków społecznych i działanie na rzecz dobra ogółu. Pod pojęciem ogółu kryją się nie tylko firmowi klienci, inwestorzy i pracownicy, lecz także lokalni mieszkańcy i grupy społecznie pokrzywdzone lub zmarginalizowane. We wspomnianej wyżej Karcie Konica Minolta zobowiązuje się również do działania w  zgodzie z międzynarodowymi normami i uchwałami, takimi jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy wytyczne organizacji United Nations Global Compact.


Nasze działania związane ze środowiskiem opierają się na wdrożonej przez Konica Minolta Polityce Środowiskowej

Grupa Konica Minolta opracowała zestaw kluczowych zasad zarządzania środowiskiem i zawarła go w swojej Europejskiej Polityce Środowiskowej. Dokument ten jest w pełni zgodny z Kartą Postępowania Korporacyjnego i Korporacyjną Filozofią.
 

Działamy w zgodzie z międzynarodowymi przepisami, normami i uchwałami

Konica Minolta działa w zgodzie z międzynarodowymi przepisami, normami i uchwałami, jak również jest członkiem wielu światowych organizacji pozarządowych.

Przepisy, normy i uchwały aprobowane i przestrzegane przez grupę Konica Minolta:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizacje, których członkiem lub sygnatariuszem jest Konica Minolta:
we-support-un-global-compact.png

Działamy w zgodzie z europejskimi regulacjami

Co więcej, Konica Minolta działa także w zgodzie z prawem i regulacjami europejskimi dotyczącymi swojej branży:

 

Ustawa o Współczesnym Niewolnictwie:

W zgodzie z Brytyjską Ustawą o Współczesnym Niewolnictwie z 2015 roku oraz Kalifornijską Ustawą o Przejrzystości Łańcucha Dostaw z 2010 roku, Konica Minolta oświadcza, iż podjęła kroki zapobiegające wystąpieniu przypadków niewolnictwa lub handlu ludźmi we wszystkich swoich łańcuchach dostaw. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o przejrzystości.

 

Dyrektywa w sprawie Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE):

Konica Minolta działa w zgodzie z Dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE oraz wdrożyła środki dotyczące utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych w Europie.

 

Rozporządzenie REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals):

Konica Minolta działa w zgodzie z rozporządzeniem Unii Europejskiej REACH, regulującym kwestie stosowania chemikaliów poprzez ich rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń  i wprowadzanie ograniczeń obrotu.

Pakiet Gospodarki Cyrkulacyjnej:

Pakiet Gospodarki Cyrkulacyjnej to zestaw środków mających na celu przyspieszenie europejskiej transformacji w gospodarkę cyrkulacyjną, zwiększenie globalnej konkurencyjności, wspieranie zrównoważonego rozwoju ekonomicznego oraz stworzenie nowych miejsc pracy. Konica Minolta podejmuje wszelkie działania w celu realizacji wspomnianych wyżej celów.
 
 
 
 
 
 

European Voluntary Agreement for Printers (EVAP):

European Voluntary Agreement for Printers (Europejskie Ochotnicze Porozumienie Drukarzy) to dokument określający grupę wymogów, które muszą spełnić wszystkie produkty sprzedawane na rynku Unii Europejskiej. Wymogi dotyczące wydajności zużycia energii oraz możliwości drukowania w trybie dwustronnym muszą być spełnione przez przynajmniej 90% sprzedawanych produktów. Porozumienie ma również na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania sprzętu drukarskiego na środowisko, zarówno poprzez odpowiednią konstrukcję urządzeń, jak i pomoc udzielaną klientom w dokonywaniu rozważnych wyborów w trakcie zakupu i użytkowania sprzętu. Porozumienie zostało zawarte w 2011 roku. Konica Minolta jest jednym z jego sygnatariuszy.

Restriction of certain Hazardous Substances (RoHS):

Konica Minolta działa w zgodzie z unijną dyrektywą RoHS, która wprowadza ograniczenia (z wyjątkami) w wykorzystywaniu sześciu niebezpiecznych materiałów w produkcji różnego typu urządzeń elektronicznych i elektrycznych.
 
 
 
 
 

Dyrektywa Ekoprojekt:

Konica Minolta działa w zgodzie z unijną dyrektywą o nazwie Ekoprojekt, która wprowadza na terenie całej Unii Europejskiej jednolite przepisy dotyczące poprawy oddziaływania określonych produktów na środowisko.

Dyrektywa Bateryjna:

Konica Minolta działa w zgodzie z unijną Dyrektywą Bateryjną, która reguluje kwestie związane z produkcją i utylizacją baterii na terenie Unii Europejskiej w celu poprawy oddziaływania baterii i akumulatorów na środowisko.

Ustawy Antymonopolowe:

Konica Minolta podejmuje kroki w celu dostosowania swoich działań do przepisów antymonopolowych obowiązujących w danym miejscu.

Zgodność z międzynarodowymi standardami: System Zarządzania Środowiskiem (EMS) firmy Konica Minolta

System Zarządzania Środowiskiem (EMS) obowiązujący w europejskich oddziałach firmy Konica Minolta został zatwierdzony w zgodzie z międzynarodowym standardem ISO 14001:2015.ustanowionym w czerwcu 2017 roku. EMS to firmowy system i baza danych, która integruje procedury i procesy związane ze szkoleniem personelu,  monitorowaniem,  zbieraniem i przekazywaniem wewnętrznym i zewnętrznym partnerom firmy specjalistycznych informacji o jej oddziaływaniu na środowisko naturalne. Certyfikat  ISO 14001:2015 posiadają europejskie oddziały KM we Włoszech, Portugalii, Hiszpanii, Danii, Szwecji, Bułgarii, Holandii i Wielkiej Brytanii, jak również wszystkie firmowe fabryki.
 

Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko za pośrednictwem cyklu życia produktu i w łańcuchu dostaw

Grupa Konica Minolta angażuje się w działania mające na celu ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez odpowiednią organizację cyklu życia swych produktów, począwszy na ich planowaniu, projektowaniu, poprzez zamówienie, produkcję, dystrybucję, sprzedaż i obsługę, a skończywszy na recyklingu. Wszystkie etapy cyklu życia produktów są dokładnie monitorowane. Analizie zostają poddane dane wejściowe i wyjściowe, wskaźniki wydajności energetycznej i zasobowej, jak również proces recyklingu i działania związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów. KM postępuje przy tym w zgodzie ze wszystkimi właściwymi regulacjami dotyczącymi środowiska i bezpieczeństwa. 

Konica Minolta nie tylko przykłada wagę do wypełniania zobowiązań związanych z bezpośrednim oddziaływaniem swych własnych produktów i usług na środowisko. Angażuje się bowiem również w działania wspierające zrównoważony rozwój w swoim łańcuchu dostaw, opierając się przy tym na relacji zaufania do swych dostawców. Konica Minolta wymaga od swoich partnerów biznesowych, by w swej działalności zwracali uwagę na kwestie związane z pracownikami (prawa człowieka), etyką, środowiskiem, bezpieczeństwem i zdrowiem. Firma podejmuje także kroki zapobiegawcze przeciwko łamaniu praw człowieka na obszarach, na których pozyskuje się zasoby mineralne używane w produkcji firmowych urządzeń.

 

Pobierz:

Zewnętrzne wyrazy uznania

Grupa Konica Minolta otrzymuje również zewnętrzne pochwały ze strony różnych międzynarodowych podmiotów za swoje zaangażowanie w proces zrównoważonego rozwoju.

Inclusion in prominent investment indices:

 
 
 
 
 October 2019: Included in Dow Jones Sustainability World Index consecutively for 8 yearsSeptember 2019: Included in FTSE4Good Index consecutively since 2003, and the FTSE Blossom Japan Index since its establishment in 2017


September 2019: Included in consecutive MSCI ESG Leaders indices since 2010


January 2018: Included in Morningstar Socially Responsible Investment Index

Evaluations by international CSR rating agencies:

 

SAM-sustainability-award.jpg
February 2019: Ranked Gold Class 2019 for Corporate Sustainability by RobecoSAM
December 2018: Gold Level Recognition Medal in the EcoVadis 2018 sustainability ratings
 
June 2019: Selected for investment universe of Ethibel Pioneer and Ethibel Excellence


July 2018: Prime Status by the Germany-based ISS-oekom (formerly oekom research AG)


October 2017: Selected as a Climate A List company, highest rating of CDP

Konica Minolta wyznacza branżowe i światowe standardy ochrony środowiska

Konica Minolta wyznacza na całym świecie branżowe standardy na polu ochrony środowiska. W wielu przypadkach działania firmy w tej kwestii wykraczają nawet poza wymagany zakres, co potwierdzić może ilość posiadanych przez firmę certyfikatów, wśród których znajdują się:
 

  • Blue Angel: W 1992 roku kopiarki laserowe marki Konica Minolta były pierwszymi tego typu urządzeniami na świecie, którym przyznano ten niemiecki certyfikat. Jego rygorystyczne wymogi spełniają również wszystkie firmowe urządzenia sprzedawane na terenie Europy.  
 
 
  • ECO LEAF: Konica Minolta przekazuje dane dotyczące wpływu swoich urządzeń na środowisko za pośrednictwem ECO LEAF. Jest to japońskie oznaczenie informujące o oddziaływaniu danego produktu na środowisko, przyznawane w oparciu o wyniki ilościowych pomiarów środowiskowych prowadzonych na przestrzeni całego cyklu życia produktu, począwszy od produkcji, poprzez sprzedaż, użytkowanie, a skończywszy na utylizacji i recyklingu

 

 

  • Usuwanie tuszu: Usuwanie śladów tuszu lub tonera z papieru jest kluczowe z punktu widzenia jego recyklingu. W urządzeniach marki KM nie ma z tym żadnego problemu dzięki tonerowi Simitri® HD, który uzyskał najlepsze wyniki w teście opracowanym przez stowarzyszenie INGEDE

 

 

  • Odporność na wodę morską: Brytyjskie oznaczenie gwarantujące, iż odbitki bądź nadruki powstałe przy użyciu danego barwnika wystawione na działanie wody morskiej, wytrzymają pewną ilość czasu.
 
  • Kontakt z żywnością: Dzięki przyjaznym środowisku właściwościom tonera Simitri, firma certyfikująca TÜV Rhineland uznała go za w stu procentach nieszkodliwego w kontakcie z jedzeniem. Posiadanie tego certyfikatu stwarza nowe możliwości, na przykład w zakresie pakowania żywności i drukowania etykiet żywnościowych.
 
 
 

Skontaktuj się…

…z naszym zespołem ds. zrównoważonego rozwoju!

Wyślij wiadomość e-mail

Uzyskaj więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju:

 

Uzyskaj więcej informacji o usługach zrównoważonego rozwoju:

 

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami