Konica Minolta

Polska

  • Polish

Giving Shape to Ideas

Działalność korporacyjna

Informacje korporacyjne

Naszym celem jest poznanie opinii naszych klientów i spojrzenie na ich potrzeby z ich perspektywy, aby móc wspólnie stawiać czoło wyzwaniom stojącym przed firmami – poprzez urzeczywistnianie idei, które zapewnią nam wszystkim lepszą przyszłość.

ZMIEŃ SEKCJĘ

Kodeks działalności korporacyjnej grupy Konica Minolta

Korporacje, będące podmiotami gospodarczymi dążącymi do pomnażania zysków zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, powinny być również użyteczne społecznie. Z tego powodu grupa Konica Minolta zobowiązana jest do postępowania w sposób odpowiedzialny społecznie i dopilnowania, aby wszyscy jej dyrektorzy, członkowie kadry zarządzającej i pracownicy przestrzegali w swoich działaniach zapisów niniejszego Kodeksu działalności korporacyjnej.

Kadra zarządzająca wyższego szczebla uzna postępowanie zgodne z duchem niniejszego Kodeksu za część swojej roli i obowiązków służbowych i z własnej inicjatywy zadba, aby wszyscy dyrektorzy, członkowie kadry zarządzającej i pracownicy dokładnie zapoznali się z postanowieniami Kodeksu. Kadra zarządzająca będzie ponadto uwzględniać opinie stron wewnętrznych i zewnętrznych i promować wdrożenie efektywnych systemów zapewniających etyczne postępowanie w korporacji.

Użyteczne i bezpieczne produkty

Zobowiązujemy się dążyć do zyskania zaufania konsumentów i klientów poprzez opracowywanie i dostarczanie produktów i usług użytecznych społecznie ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo.

Uczciwe i przejrzyste działania korporacyjne

Realizując działania korporacyjne w sposób uczciwy i przejrzysty, zobowiązujemy się zachować zgodność z przepisami prawa i ustawodawstwa socjalnego i postępować w sposób zgodny z międzynarodowymi zasadami oraz statutem.

Komunikacja ze społeczeństwem i ujawnianie informacji

Zobowiązujemy się do informowania społeczeństwa o naszych poczynaniach i ujawniania informacji korporacyjnych w sposób uczciwy i rzetelny.

Ochrona środowiska naturalnego

Mamy świadomość ogromnego znaczenia globalnych aspektów ochrony środowiska i z własnej inicjatywy będziemy podejmować odpowiednie działania w trosce o dobro środowiska naturalnego.

Zaangażowanie społeczne

Zobowiązujemy się, nie tracąc perspektywy globalnej, angażować w życie społeczne i szanować lokalne obyczaje i kulturę.

Szacunek dla pracowników

Będziemy dążyć do tego, aby nasi pracownicy wiedli wygodne i satysfakcjonujące życie, zapewnimy im bezpieczne środowisko pracy oraz będziemy szanować indywidualny charakter i osobowość każdego z pracowników.

Odpowiedzialne działania

W przypadku naruszenia zasad zawartych w niniejszym Kodeksie kadra zarządzająca wyższego szczebla zbada przyczyny takiego naruszenia w celu rozwiązania problemu i opracuje zmiany, które zapobiegną wystąpieniu tego rodzaju wypadków w przyszłości – zgodnie z korporacyjnymi procedurami zapewniania zgodności z przepisami. W krótkim czasie do wiadomości publicznej podane zostaną dokładne informacje dotyczące naruszenia wraz z wyjaśnieniem; omówiona zostanie również kwestia odpowiedzialności. W stosownych przypadkach zastosowane zostaną surowe i uczciwe środki dyscyplinarne, w tym również wobec kadry zarządzającej wyższego szczebla.


Data opracowania: 1 października 2003 r.