Konica Minolta

Polska

 • Polish

Giving Shape to Ideas

Globalna Polityka Ochrony Danych Osobowych

Rozwijaj swój biznes z Konica Minolta

Naszym celem jest poznanie, co myślą nasi Klienci. Zrozumienie ich potrzeb i wsparcie w realizacji stawianych wyzwań biznesowych. Nadając kształt innowacyjnym pomysłom kreujemy nowe wartości.

WSTECZ

Grupa Konica Minolta ogłosiła nową Globalną Politykę Ochrony Danych Osobowych przed wejściem w życie poważnych zmian w unijnych przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Tym samym znalazła się w czołówce najlepszych firm w zakresie ochrony danych. 

Perspektywiczna polityka została ogłoszona przed wprowadzeniem unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wejdzie w życie 25 maja 2018 roku. Rozporządzenie określane jako najważniejsza zmiana w przepisach dotyczących prywatności danych w ciągu 20 lat, wprowadzi istotne zmiany w przedsiębiorstwach (mających siedzibę w Unii Europejskiej, jak i tych z siedzibą poza nią) przetwarzających dane osobowe obywateli UE, znacznie zwiększając prawa i ochronę tych osób. Polityka firmy Konica Minolta nie tylko spełni te wymogi, ale również je przewyższy.

Pobierz Globalną Politykę Ochrony Danych Osobowych


Globalna Polityka Ochrony Danych Osobowych

Jako Grupa Konica Minolta, spółka wciąż rozwijająca się i zaangażowana w różne obszary biznesu, mamy świadomość, że zaufanie naszych klientów, partnerów biznesowych, dyrektorów i pracowników to nasz największy atut. Jako Grupa Konica Minolta wiemy również, że jesteśmy zobowiązani nie tylko zagwarantować najlepsze produkty i usługi, ale także przestrzegać najwyższych standardów zgodności i odpowiedzialności społecznej.
Jako Grupa Konica Minolta zobowiązujemy się do respektowania prywatności naszych klientów, partnerów biznesowych, dyrektorów i pracowników oraz do ochrony danych osobowych naszych klientów, partnerów biznesowych, dyrektorów i pracowników.

Zakres obowiązywania niniejszej polityki

Niniejsza polityka obowiązuje naszą spółkę, Konica Minolta, Inc. („Konica Minolta”), jak również wszystkie nasze przedsiębiorstwa powiązane („Przedsiębiorstwa wchodzące w skład Grupy") oraz naszych dyrektorów i pracowników. „Powiązanie" oznacza w tym przypadku, że Konica Minolta może wyegzekwować zastosowanie niniejszej Polityki, bezpośrednio lub pośrednio, większością głosów, większością głosów przedstawicieli kierownictwa lub na podstawie porozumienia. Konica Minolta i jej przedsiębiorstwa powiązane („Grupa Konica Minolta") ustanawia i egzekwuje wewnętrzne zasady, w tym przepisy i procedury, zgodnie z niniejszą Polityką.

Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady ochrony danych oraz standardy ochrony danych w Grupie Konica Minolta oraz gwarantuje zgodność z krajowymi i międzynarodowymi przepisami ustawowymi o ochronie danych obowiązującymi na całym świecie. Dlatego też obejmuje ona uznawane w skali międzynarodowej zasady ochrony danych, nie w celu ich zastąpienia, lecz celem uzupełnienia odnośnych przepisów ustawowych dotyczących ochrony danych oraz prywatności („Ustawodawstwo krajowe"). Oznacza to, że treści niniejszej Polityki należy przestrzegać w świetle braku odpowiadających jej przepisów Ustawodawstwa Krajowego lub w sytuacji, w której wymagania Ustawodawstwa Krajowego są mniej restrykcyjne od tych zawartych w niniejszej Polityce. Jednakże Ustawodawstwo Krajowe ma zawsze pierwszeństwo obowiązywania w przypadku konfliktu z niniejszą Polityką lub jeżeli przepisy Ustawodawstwa Krajowego są bardziej restrykcyjne od tych zawartych w niniejszej Polityce.

Niniejsza Polityka dotyczy także każdego przypadku przetwarzania danych osobowych. W krajach, w których dane podmiotów prawnych są chronione w takim samym zakresie, co dane osobowe, niniejsza Polityka odnosi się również do danych podmiotów prawnych. Dane anonimowe, jak np. oceny lub badania statystyczne, nie podlegają przepisom niniejszej Polityki.

Zasady Grupy Konica Minolta dotyczące przetwarzania
danych osobowych

 • Zgodność z prawem, bezstronność i jawność
  Dane osobowe powinny będą gromadzone i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, bezstronny i jawny, celem ochrony indywidualnych praw ich podmiotów.
 • Ograniczenie wykorzystania do określonych celów
  Dane osobowe będą uzyskiwane wyłącznie w wyraźnie określonych oraz uzasadnionych celach oraz nie będą przetwarzane w sposób z nimi niezwiązany.
 • Poprawność/prawdziwość danych
  Dane osobowe będą poprawne i, o ile to konieczne, aktualizowane. Grupa Konica Minolta podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu bezzwłocznego usunięcia lub poprawy danych.
 • Oszczędność/minimalizacja danych
  Dane osobowe będą adekwatne i odpowiednie, a ich zakres ograniczony będzie do niezbędnego minimum. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż to konieczne.
 • Prawa podmiotów danych
  Grupa Konica Minolta respektuje prawa wszystkich podmiotów, z uwzględnieniem praw dostępu do ich danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania lub usuwania oraz prawa poprawności. Grupa Konica Minolta udziela przejrzystych i jednoznacznych informacji na temat sposobów i przyczyn uzyskiwania danych od podmiotów oraz ich przetwarzania.
 • Usuwanie
  Zostaną określone ograniczenia czasowe dotyczące przechowywania danych osobowych. Grupa Konica Minolta usuwa dane osobowe, które nie są już potrzebne do celów, w których zostały one zgromadzone lub w przypadku, gdy wycofano wyrażoną na to zgodę, lub też nie istnieją inne uzasadnione powody do ich przetwarzania.
 • Bezpieczeństwo przetwarzania/ Bezpieczeństwo danych
  Dane osobowe będą przetwarzane w sposób bezpieczny. Stosownie do rodzaju ryzyka, przeciwko nieuprawnionemu przetwarzaniu lub zmianie oraz utracie, zniszczeniu lub nieuprawnionemu ujawnianiu lub udostępnianiu przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób danych osobowych zostaną podjęte środki techniczne lub organizacyjne. Grupa Konica Minolta zobowiązuje się do zagwarantowania trwałej integralności, dostępności, poufności i autentyczności. Grupa Konica Minolta zobowiązuje się do zagwarantowania trwałości naszych systemów i usług przetwarzania danych osobowych. W przypadku zdarzeń losowych, Grupa Konica Minolta będzie w stanie przywrócić dostępność do danych w odpowiednio krótkim czasie.
 • Ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych
  organizacyjne w celu zagwarantowania, że domyślnie przetwarzane będą tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych będzie stosowana podczas opracowywania nowych produktów.
 • Odpowiedzialność
  Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych powinny być przeprowadzane odpowiedzialnie. Grupa Konica Minolta ponosi odpowiedzialność za zgodność i jest w stanie ją wykazać.

Organizacja ochrony danych osobowych Grupy Konica Minolta

Każda spółka wchodząca w skład Grupy Konica Minolta wyznaczy wykwalifikowaną osobę odpowiedzialną za wdrożenie i przestrzeganie wyżej wymienionych zasad.


Zobacz komunikat prasowy

 

Kontakt

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania w zakresie ochrony danych osobowych, zapraszamy do kontaktu z naszym Managerem ds. Ochrony Danych w Konica Minolta Business Solutions Polska.

Marcin Czarnecki
Manager ds. Ochrony Danych Osobowych
Konica Minolta Business Solutions Polska
ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa
Telefon: +48 (22) 560 33 00
E-Mail: marcin.czarnecki(at)konicaminolta.pl