Polityka prywatności

Powrót do strony głównej

Polityka prywatności (29 lutego 2024)

Za pomocą poniższych informacji chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych gromadzonych przez nas oraz o Twoich uprawnieniach wynikających z przepisów o ochronie danych, a zwłaszcza z Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rozporządzenie (UE) 2016/679 - "RODO").

1. Administrator i inspektor ochrony danych

Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 RODO jest:
Konica Minolta – Konica Minolta Business Solutions Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla mst. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000108685, posiadającą NIP 526-020-49-08,, REGON 002204072, kapitał zakładowy w wysokości: 5 323 500 PLN
E-mail: daneosobowe@konicaminolta.pl
Strona internetowa: www.konicaminolta.pl
W przypadku jeżeli masz wątpliwości w przedmiocie przetwarzania Twoich danych osobowych, zachęcamy Ciebie do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
Dr. Frederike Rehker 
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH 
Europaallee 17, 30855 Langenhagen 
Tel.: +49 (0)511 7404-0 
Email: dataprotection@konicaminolta.eu 

1.1 Microsoft Clarity

Niniejsza witryna korzysta z funkcji usługi analityki internetowej Microsoft Clarity. Dostawcą jest Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia (dalej: Microsoft).

Microsoft Clarity udostępnia statystyki użytkowania witryny, nagrywaniania sesji oraz map cieplnych tworzonych głównie poprzez śledzenie ruchów myszy. Microsoft Clarity będzie wykorzystywać przetworzone informacje w celu oceny korzystania z naszego serwisu, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z serwisu. Korzystamy z Microsoft Clarity w celu regularnej analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, a dzięki uzyskanym statystykom możemy uczynić naszą ofertę bardziej interesującą i przyjazną dla Ciebie jako użytkownika.

Gromadzenie danych o użytkownikach odbywa się za pomocą plików cookies, które umieszczane są na urządzeniu końcowym (użytkownika) i umożliwiają analizę odwiedzin naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w punkcie „7. Pliki cookies” w niniejszej polityce prywatności.

Będziemy przetwarzać następujące dane za pomocą Microsoft Clarity:

 • Unikalny identyfikator użytkownika
 • Data i godzina wizyty
 • Adres IP
 • Dane lokalizacji
 • Identyfikator sesji
 • Zachowanie użytkownika
  • Dane interakcji
  • Ruchy myszy
  • Kliknięcia
  • Przewijanie aktywności


Usunięcie danych przetwarzanych na poziomie użytkownika w Microsoft Clarity następuje automatycznie po upływie 13 miesięcy. Pola tekstowe, takie jak formularze kontaktowe, ankiety czy pola wyszukiwania, są maskowane w nagraniach ekranu, dzięki czemu wprowadzone przez Ciebie wpisy nie zostaną zarejestrowane. Dane osobowe wprowadzone w naszych formularzach online nie są zatem przetwarzane przez Microsoft Clarity.

W wyjątkowych sytuacjach, ze względu na siedzibę Microsoft, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do USA i tym samym do tzw. państwa trzeciego. Przekazanie do państwa trzeciego to przekazanie danych osobowych do miejsca docelowego w państwie nienależącym ani do Unii Europejskiej, ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Microsoft Corporation posiada certyfikat DPF, dzięki czemu do tych transferów ma zastosowanie standard ochrony danych RODO.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Microsoft Clarity jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 Zapaliłem. RODO. Informacje na temat Twojego prawa do odstąpienia od umowy znajdziesz w punkcie „2.8 Prawo do odstąpienia od umowy (art. 7 RODO)” w niniejszej polityce prywatności.

2. Jakie mam prawa jako osoba, której dane dotyczą?

Jako osoba, której dane dotyczą, przysługują Ci następujące prawa:
2.1 Prawo dostępu (art. 15 RODO): Masz prawo dowiedzieć się w dowolnym momencie o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, celach przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych oraz planowanym okresie przechowywania.
2.2 Prawo do sprostowania (art. 16 RODO): Masz prawo żądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.
2.3 Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO): Masz prawo żądać natychmiastowego usunięcia swoich danych osobowych. W szczególności jesteśmy zobowiązani jako administrator do usunięcia Twoich danych w następujących przypadkach:
- Twoje dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane.
- Przetwarzanie Twoich danych osobowych miało miejsce wyłącznie na podstawie Twojej zgody, którą teraz wycofałeś, i nie ma innej podstawy prawnej, która uzasadniałaby przetwarzanie Twoich danych osobowych.
- Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, i nie możemy udowodnić, że istnieją uzasadnione podstawy przetwarzania.
- Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
- Usunięcie Twoich danych osobowych jest konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.
- Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego, zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
Pamiętaj, że prawo do usunięcia podlega ograniczeniom w następujących przypadkach, co oznacza, że usunięcie jest wykluczone:
- Twoje dane osobowe są wykorzystywane do wykonywania prawa do wolności wypowiedzi i informacji.
- Twoje dane osobowe służą do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.
- Twoje dane osobowe są wykorzystywane do realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej nam.
- Twoje dane osobowe służą interesowi publicznemu w dziedzinie zdrowia publicznego.
- Twoje dane osobowe są niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
- Twoje dane osobowe służą nam do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
2.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): Masz również prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; w takim przypadku Twoje dane osobowe będą wyłączone z dalszego przetwarzania. Prawo to ma zastosowanie, jeżeli:
- Kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych i musimy zweryfikować ich dokładność.
- Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest nielegalne, a Ty zamiast żądać usunięcia danych, prosisz o ograniczenie przetwarzania.
- Nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do realizacji określonych celów, ale nadal potrzebujesz tych danych osobowych do ustalenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
- Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, i nie ustalono jeszcze, czy nasze uzasadnione podstawy przewyższają to sprzeciw.
2.5 Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): Masz prawo otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie, które dostarczyłeś nam jako administratorowi, w strukturalnym, powszechnie używanym formacie czytelnym maszynowo i przesłać je do innego administratora danych. Ponadto masz również prawo żądać, aby Twoje dane osobowe zostały przetransferowane od nas do innego administratora danych, o ile jest to technicznie możliwe. Wymagania dla stosowania przenoszenia danych to:
- Twoje dane osobowe są automatycznie przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub umowy.
- Twoje dane osobowe nie służą do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.
- Twoje dane osobowe nie będą używane do wykonywania zadania w interesie publicznym.
- Twoje dane osobowe nie służą do wykonania zadania, które jest wykonywane w ramach uprawnień urzędowych przekazanych nam.
- Wykonanie Twojego prawa nie będzie ingerować w prawa i wolności innych osób.
2.6 Prawo do sprzeciwu (Art. 21 RODO): Masz prawo w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych z powodu okoliczności wynikających z Twojej konkretnej sytuacji. Dotyczy to również profilowania gdy przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub interesie publicznym (Art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Ponadto, masz również prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub profilowania związanego z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych opartemu na uzasadnionym interesie, w każdym indywidualnym przypadku sprawdzimy, czy możemy wykazać istnienie ważnych interesów, które przeważają nad Twoimi interesami i prawami oraz wolnościami. W przypadku braku ważnych interesów po naszej stronie lub gdy Twoje interesy oraz prawa i wolności przeważają nad naszymi, Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy Twoje dane osobowe są nadal wykorzystywane do ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub profilowania związanego z takim marketingiem bezpośrednim, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.
2.7 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO): Masz również prawo w każdym czasie wnosić skargę do organu nadzorczego, zwłaszcza do organu nadzorczego w państwie członkowskim swojego zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca podejrzenia naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie jest sprzeczne z przepisami o ochronie danych.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
ul. Stawki 2,
00 – 193 Warszawa
2.8 Prawo do wycofania zgody (Art. 7 RODO): Jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę bez podawania przyczyn i w sposób nieformalny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

3. Ogólne informacje dotyczące zagadnienia "cele"

Co do zasady przetwarzanie Twoich danych osobowych przez jest każdorazowo związane z określonym, jasnym i prawnie uzasadnionym celem, zdefiniowanym przed rozpoczęciem działalności przetwarzającej, zgodnie z zasadą ograniczenia celu określoną w art. 5 ust. 1 lit. b RODO. W dalszej części tej polityki prywatności, gdy cytowane jest działanie przetwarzania, zawarty jest również opis konkretnego celu.

4. Ogólne informacje dotyczące zagadnienia "podstawy prawne"

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z RODO. W związku z tym przetwarzanie twoich danych osobowych zawsze opiera się na odpowiedniej podstawie prawnej. Artykuł 6 RODO definiuje podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

4.1 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zgoda
Jeśli uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych, przetwarzanie to będzie prowadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Poniższy przykład służy do wyjaśnienia tej podstawy prawnej: Otrzymujesz od nas reklamy drogą elektroniczną i/lub telefonicznie i wyraziłeś wcześniejszą zgodę.
Umowa lub działanie przedumowne
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy z Tobą lub do podjęcia działań przedumownych w odpowiedzi na twoją prośbę, podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Obowiązek prawny
W przypadkach, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, takie przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Interes życiowy
Jeśli przetwarzanie twoich danych osobowych jest konieczne do ochrony Twoich interesów życiowych lub interesów innej osoby, takie przetwarzanie jest przeprowadzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
Interes publiczny
W przypadkach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania zadania, które służy interesowi publicznemu lub w ramach wykonywania upoważnienia urzędowego delegowanego nam, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
Interes prawny

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do ochrony prawnego interesu naszej firmy lub trzeciej strony, a jednocześnie interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, które wymagają ochrony danych osobowych, nie przewyższają naszego legitimego interesu, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.2 Podstawy prawne przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych

Jeśli w wyjątkowych przypadkach konieczne jest przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, takich jak:
- dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego (np. kolor skóry lub specjalne języki),
- dane dotyczące poglądów politycznych (np. członkostwo w partii politycznej),
- dane dotyczące przekonań religijnych lub filozoficznych (np. przynależność do sekty),
- dane dotyczące członkostwa w związkach zawodowych,
- dane genetyczne,
- dane biometryczne (np. odciski palców lub fotografie),
- dane dotyczące zdrowia (np. numery identyfikacyjne dotyczące niepełnosprawności) lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej,
to przetwarzanie to opiera się na jednej z następujących podstaw prawnych, zdefiniowanych w art. 9 RODO:
Wyraźna zgoda
Jeśli udzieliłeś nam wyraźnej zgody na przetwarzanie powyższych kategorii danych osobowych, stanowi to podstawę prawną przetwarzania zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Realizacja obowiązków wynikających z praw socjalnych i prawa pracy
Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych związanych z Tobą jest konieczne w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z praw socjalnych lub prawa pracy, podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. b RODO.
Ochrona interesów życiowych
Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych związanych z Tobą jest konieczne w celu ochrony twoich interesów życiowych lub interesów innej osoby, takie przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. c RODO.
Jawnie publiczne dane
Jeśli przetwarzane są szczególne kategorie Twoich danych osobowych, które wcześniej zostały ujawnione publicznie przez ciebie, przetwarzanie tych danych opiera się na art. 9 ust. 2 lit. e RODO.
Ustanawianie / wykonywanie / obrona roszczeń prawnych
Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych związanych z Tobą służy nam do ustanawiania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. f RODO.
Istotny interes publiczny
W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących ciebie w celu ochrony istotnego interesu publicznego wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, przetwarzanie to opiera się na art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
Ocena zdolności do pracy lub inne cele medyczne, takie jak opieka zdrowotna
Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących ciebie wynika z przepisu prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego lub umowy zawartej z przedstawicielem zawodu medycznego i jest przeprowadzane w celu profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, opieki lub leczenia w dziedzinie zdrowia lub społecznego lub zarządzania systemami i usługami w dziedzinie zdrowia lub społecznego, to przetwarzanie to opiera się na art. 9 ust. 2 lit. h RODO.
Interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego
Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących ciebie jest konieczne ze względu na powody zdrowia publicznego, w tym ochronę przed zagrożeniami zdrowotnymi na skalę międzynarodową, takimi jak pandemie, to przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
Cele archiwalne, naukowe / historyczne badania lub cele statystyczne
Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących ciebie wynika z prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, które przewiduje przetwarzanie w celach archiwalnych, naukowych lub historycznych badań lub celów statystycznych w interesie publicznym, to przetwarzanie to opiera się na art. 9 ust. 2 lit. j RODO.

5. Ogólne informacje dotyczące tematu „obowiązek przechowywania danych i terminy ich usuwania”

Jeżeli inaczej nie postanowiono, usuwamy dane osobowe zgodnie z art. 17 RODO lub ograniczamy ich przetwarzanie zgodnie z art. 18 RODO. Poza określonymi okresami przechowywania, o których mowa w niniejszej polityce prywatności, przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe tylko przez czas niezbędny do spełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Dane osobowe, które nie są już potrzebne po osiągnięciu celu, regularnie są usuwane, chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne przez ograniczony czas, który może wynikać z innych prawnie dozwolonych celów.

6. Ogólne informacje na temat „udostępniania danych osobowych”

Odbiorca Twoich danych
Zasadniczo nie sprzedajemy ani nie wynajmujemy danych użytkowników. Przekazanie danych osobowych osobom trzecim poza zakresem opisanym w niniejszej polityce prywatności będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy jest to konieczne do przetwarzania usługi, której konkretne żądanie dotyczy. W tym celu współpracujemy z dostawcami usług w obszarach takich jak marketing, sprzedaż, informatyka, logistyka i zasoby ludzkie, między innymi. Wybieramy tych dostawców usług bardzo starannie. W innych przypadkach przekazujemy dane organom rządowym, które o to proszą. Jednakże dzieje się to tylko wtedy, gdy istnieje obowiązek prawny, na przykład w przypadku istnienia decyzji sądowej.
Miejsca przetwarzania Twoich danych osobowych
Zasadniczo przetwarzamy Twoje dane w Polsce i innych krajach europejskich (UE/EOG). Jeśli Twoje dane są przetwarzane w krajach spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. kraje trzecie), dzieje się to tylko wtedy, gdy wyraźnie wyrazisz na to zgodę, jeśli jest to przewidziane prawem lub jeśli jest to konieczne dla świadczenia Tobie naszych usług. Jeśli w tych wyjątkowych przypadkach przetwarzamy dane w krajach trzecich, zawsze spełniamy określone warunki zgodnie z art. 44ff. Innymi słowy, opieramy się na decyzji adekwatności wydanej przez Komisję Europejską w odniesieniu do konkretnego kraju, do którego będą przekazywane dane osobowe, lub w przypadku jej braku, prezentujemy odpowiednie gwarancje zgodnie z art. 46 RODO.

7. Ciasteczka (Cookies)

7.1 Ogólne informacje na temat „ciasteczek”

Korzystamy z plików cookie na naszej stronie internetowej. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na twardym dysku w zgodności z przeglądarką, którą używasz, i przez które pewne informacje przekazywane są na stronę internetową, która ustawia ciasteczko. Wiele z ciasteczek, których używamy, jest usuwanych po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesji). Inne ciasteczka pozostają na Twoim urządzeniu i pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas kolejnej wizyty (ciasteczka trwałe).
Na naszej stronie internetowej używane są ciasteczka w celach różnego rodzaju. Dla lepszego zrozumienia, każde ciasteczko zostało przypisane do jednej z następujących kategorii:
Konieczne technicznie
Ciasteczka należące do tej kategorii są niezbędne do zapewnienia podstawowej funkcjonalności i/lub bezpieczeństwa tej strony internetowej.
Funkcjonalność
Ciasteczka tej kategorii są używane do zwiększenia komfortu użytkownika, np. poprzez przechowywanie preferencji, takich jak ustawienia języka, dostosowania rozmiaru tekstu, nazw użytkowników czy ustawień lokalnych.
Marketing
Te ciasteczka są używane przez reklamodawców do wyświetlania reklam, które są istotne dla ich potencjalnych klientów.
Wydajność i analiza
Ten rodzaj ciasteczka służy nam do analizowania użytkowania strony internetowej w celu pomiaru i poprawy jej wydajności.
W ustawieniach przeglądarki, którą używasz, masz możliwość odrzucenia akceptacji ciasteczek lub na przykład ograniczenia tej odmowy do ciasteczek od innych stron, tzw. ciasteczek stron trzecich. Jednakże ustawienia przeglądarki, które wybrałeś, mogą sprawić, że nie będziesz mógł/a korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie.
Tutaj znajdziesz dalsze informacje na temat zarządzania ciasteczkami w odpowiednich przeglądarkach:
- Jak usunąć pliki cookie w przeglądarce Internet Explorer (microsoft.com)
- Czyszczenie, włączanie i zarządzanie ciasteczkami w przeglądarce Chrome - Komputer - Pomoc Google Chrome
- Usuń historię przeglądania, wyszukiwania i pobierania w przeglądarce Firefox | Pomoc Firefox (mozilla.org)

8. W jakim kontekście przetwarzane są moje dane osobowe?

8.1. Działania związane z przetwarzaniem danych - System zarządzania treścią / Kentico

Na naszej stronie internetowej korzystamy z systemu zarządzania treścią (CMS) o nazwie Kentico. Kentico jest obsługiwane przez firmę Kentico software s.r.o, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Czechy. System CMS jest używany do prezentacji i zarządzania stronami internetowymi, sklepami internetowymi, intranetami lub innymi stronami internetowymi firmowymi. Wykorzystujemy Kentico EMS i Kentico Cloud w połączeniu jako system CMS, który jest dostarczany w modelu Software as a Service do tworzenia i utrzymania naszych stron internetowych. Umożliwia nam to tworzenie treści na stronie internetowej i dystrybuowanie ich na strony internetowe naszych spółek zależnych i partnerów za pomocą zdefiniowanych przepływów pracy. Połączyliśmy Kentico z naszą platformą zarządzania tłumaczeniami SDL, aby inicjować tłumaczenia bezpośrednio z Kentico i umożliwić automatyczną dystrybucję tych tłumaczeń na strony internetowe naszych spółek zależnych i partnerów.
W trakcie korzystania z systemu CMS zbieramy dane dotyczące aktywności od wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową w formie anonimowej. Po zidentyfikowaniu się odwiedzających naszą stronę, na przykład przez wypełnienie formularza kontaktowego, te informacje są przypisywane do ich adresu e-mail.
Strona internetowa umożliwia również klientom dokonywanie zakupów w naszym sklepie internetowym za pośrednictwem połączenia z naszym wewnętrznym systemem ERP KM. Przetwarzane są wówczas następujące dane:
- Imię
- Nazwisko
- Adres e-mail
- Nazwa firmy
- Numer D&B
- Adres rozliczeniowy i dostawy
- Numer telefonu komórkowego
- Adres IP
- Historia zakupów
Te dane są niezbędne do działania naszej platformy handlowej i będą przechowywane przez okres istnienia relacji z klientem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi okresów retencji.
W ramach technicznej implementacji poszczególnych funkcji CMS, Kentico ustawia pliki cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajdziesz w sekcji "7. Pliki cookie".
W zasadzie dane są przechowywane bezpośrednio w systemie Kentico, więc wszelkie dane zbierane przez Kentico są przechowywane na wyznaczonych serwerach internetowych firmy Microsoft Azure w Holandii. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy spółka zależna lub partner korzysta z oprogramowania automatyzacji marketingu o nazwie Marketo. W takim przypadku tylko dane dotyczące aktywności są przechowywane w systemie Kentico, a wszystkie inne dane są przesyłane bezpośrednio do Marketo i przechowywane tam. Więcej informacji na temat Marketo znajdziesz w sekcji "8.6.1 Marketo".
Ze względu na przechowywanie Twoich danych osobowych na serwerach internetowych Microsoft Azure, w wyjątkowych okolicznościach, ze względu na siedzibę firmy Microsoft, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych i tym samym do tzw. państwa trzeciego. W USA nie są obowiązujące żadne gwarancje na rzecz odpowiedniego poziomu ochrony danych. W związku z tym przetwarzanie danych osobowych podlega dodatkowym ryzykom dla praw i wolności osób, których dane dotyczą. W najgorszym przypadku osoby, których dane dotyczą, mogą nie móc wykonywać swoich praw. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie działań odwiedzających, zbieranych w trakcie korzystania z Kentico, jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie działania i bezpieczeństwa naszej strony internetowej.
Dalsze informacje na temat ochrony danych w firmie Kentico znajdziesz pod następującym adresem: https://kenticocloud.com/privacy

8.2 Działania związane z przetwarzaniem danych - Usługi płatności

8.2.1. Novalnet AG
W celu obsługi płatności współpracujemy z dostawcą usług płatności Novalnet AG, Feringastraße 4, 85774 Unterföhring, Niemcy. Novalnet AG wymaga pewnych danych osobowych do przetwarzania płatności, takich jak imię, adres i dane konta. Polityka prywatności Novalnet AG jako niezależnego podmiotu odpowiedzialnego zostanie wyświetlona podczas procesu zamawiania i może być przez Ciebie przeglądana w dowolnym momencie na stronie http://www.novalnet.de/novalnet-datenschutz.
8.2.2. Polski Standard Płatności sp. z o.o.
W celu obsługi płatności współpracujemy ponadto z dostawcą usługi płatności– Polski Standard Płatności sp. z o.o., dostawcą usługi BLIK. Polski Standard Platności sp. z o.o. może wymagać pewnych danych osobowych do przetwarzania płatności, takich jak imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe. Polityka prywatności Polskiego Standardu Platności sp. z o.o. jako niezależnego podmiotu odpowiedzialnego zostanie wyświetlona podczas procesu zamawiania i może być przez Ciebie przeglądana w dowolnym momencie na stronie: 03_POLITYKA_PRYWATNOSCI_I_POLITYKA_COOKIES_PSP_nowa.pdf (blik.com).
8.2.3. Pay Pro S.A.
W celu obsługi płatności współpracujemy ponadto z dostawcą usługi płatności Pay Pro S.A. – dostawcą usługi Przelewy24. Pay Pro S.A. może wymagać pewnych danych osobowych do przetwarzania płatności, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, tzw. dane finansowe oraz ewentualne inne dobrowolne wskazane w formularzu kontaktowym. Polityka prywatności Pay Pro S.A. jako niezależnego podmiotu odpowiedzialnego zostanie wyświetlona podczas procesu zamawiania i może być przez Ciebie przeglądana w dowolnym momencie na stronie: mpos_polityka_prywatnosci.pdf (przelewy24.pl)

8.3 Działania związane z przetwarzaniem danych - Usercentrics

Na naszej stronie internetowej korzystamy z platformy do zarządzania zgodami Usercentrics Consent Management Platform. Jest to narzędzie do zarządzania zgodami oparte na JavaScript. Za pomocą tego narzędzia możemy zapewnić odwiedzającym naszą stronę internetową zarówno przegląd używanych istotnych rozwiązań programowych, jak i możliwość decydowania o korzystaniu z innych rozwiązań programowych, które wymagają wcześniejszej zgody. Ponadto platforma ta oferuje odwiedzającym możliwość odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie bez podawania przyczyn i w ten sposób zapobiegania przyszłemu przetwarzaniu danych osobowych przez odpowiednie oprogramowanie. Ponadto za pomocą tej platformy możemy spełnić wymóg wynikający z RODO dotyczący zarządzania zgodami, który przewiduje m.in. możliwość udowodnienia, czy zgody zostały udzielone, czy nie.
W kontekście korzystania z platformy Usercentrics Consent Management Platform mogą być przetwarzane następujące dane, między innymi:
- Dane zgody
- ID zgody
- Status zgody (Opt-in, Opt-out)
- Znacznik czasowy zgody
- Język banera zgodności
- Wersja szablonu banera
- Dane urządzenia (agent HTTP, odsyłacz HTTP)
Używanie platformy Usercentrics Consent Management Platform oraz związane z tym przetwarzanie danych osobowych służy spełnieniu obowiązków prawnych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zastosowanie tej platformy jest niezbędne zarówno do spełnienia obowiązku dostarczenia dowodów dokumentacyjnych w rozumieniu art. 5 ust. 2 RODO, jak i obowiązku wynikającego z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie "ECLI:EU:C:2019:801" oraz związanych z nim przepisów "I ZR 7/16" Niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, zgodnie z którymi § 15 ust. 3 pkt 1 niemieckiej Ustawy o Telemedia (TMG) należy interpretować w kontekście art. 5 ust. 3 pkt 1 dyrektywy 2020/58/WE w taki sposób, że dostawca usług może używać plików cookie do tworzenia profili użytkowania w celach reklamowych lub badania rynku tylko za zgodą użytkownika.
Usunięcie Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z platformy Usercentrics Consent Management Platform nastąpi, gdy nie będą już one potrzebne do realizacji celu.

8.4 Działania związane z przetwarzaniem danych - Analiza ruchu na stronie

8.4.1. Google Analytics
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Analytics. Jest to usługa analizy ruchu internetowego dostarczana przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google). Wykorzystujemy Google Analytics do analizy użytkowania naszej strony internetowej i regularnego jej ulepszania. Statystyki uzyskane dzięki temu narzędziu pozwalają nam poprawić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika.
W ramach korzystania z Google Analytics na Twoim urządzeniu końcowym ustawiane są pliki cookie, które umożliwiają analizę Twojej wizyty/użycia naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie znajdziesz w sekcji "7. Pliki cookie".
Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce; jednakże chcielibyśmy Cię poinformować, że może to spowodować ograniczenie możliwości korzystania z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Ponadto możesz zapobiec zbieraniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz dalszej obróbce tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (Google Analytics Opt-out Browser).
Kiedy informacje przechowywane w plikach cookie dotyczących Twojej wizyty i korzystania z naszej strony internetowej są przesyłane na serwery Google, mogą być one przekazywane do tzw. kraju trzeciego (np. do USA) ze względu na jej lokalizację. Jednakże ze względu na aktywowaną funkcję anonimizacji, Twój adres IP zostanie skrócony w obrębie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego nawet przed przekazaniem go Google. Ponadto adres IP przekazywany przez Twoją przeglądarkę nie będzie łączony z innymi danymi Google. Ponadto korzystamy także z rozwiązania Google Analytics 4 bez plików cookie.
Na rzecz dostawcy tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać otrzymane informacje do oceny Twojego korzystania z strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług dostawcy strony internetowej związanych z korzystaniem z strony internetowej i internetu.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście korzystania z Google Analytics jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ze względu na lokalizację Google, przekaz Twoich danych osobowych do Google może wiązać się z przekazaniem ich do tzw. kraju trzeciego, czyli przekazaniem danych osobowych do miejsca poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym szczególnie do USA. Przetwarzanie Twoich danych osobowych poza UE/EOG opiera się na Twojej zgodzie zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. W USA nie istnieją gwarancje adekwatnego poziomu ochrony danych. W wyniku tego przetwarzanie danych osobowych może wiązać się z dodatkowymi ryzykami dla praw i wolności osób, których dane dotyczą. W najgorszym przypadku prawa osób, których dane dotyczą, mogą nie być w stanie zostać zrealizowane. Informacje na temat Twojego prawa do wycofania zgody znajdziesz w punkcie 2.8 "Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)" w niniejszej polityce prywatności.
Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych Google znajdziesz pod następującym adresem: https://www.google.com/analytics/terms/de.html
lub
https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
8.4.2 Dynatrace
Korzystamy z usługi Dynatrace (1601 Trapelo Road, Suite 116, Waltham, MA 02451, USA) do pomiaru wydajności i czasów ładowania strony internetowej. W celu pomiaru tej wydajności wykorzystywane są pliki cookie, a także przetwarzany jest adres IP odwiedzającego. Oprogramowanie to jest hostowane na własnych serwerach firmy Konica Minolta w Niemczech, co gwarantuje, że nie ma transferu danych do dostawcy.
Dane te przechowujemy przez 35 dni. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście korzystania z Dynatrace jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Informacje na temat Twojego prawa do wycofania zgody znajdziesz w punkcie 2.8 "Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)" w niniejszej polityce prywatności.
8.4.3. Hotjar
Na naszej stronie internetowej korzystamy również z usługi Hotjar. Jest to usługa analizy ruchu internetowego na stronie dostarczana przez Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, (dalej: Hotjar). Wykorzystujemy Hotjar do analizy użytkowania naszej strony internetowej i regularnego jej ulepszania. Statystyki uzyskane dzięki temu narzędziu pozwalają nam poprawić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Więcej informacji na temat warunków korzystania z Hotjar znajdziejsz pod linkiem: Hotjar - Privacy Policy.

8.5 Działania związane z przetwarzaniem danych - Docieranie i reklama

8.5.1 Marketo
W ramach rejestracji na newsletter oraz wysyłania informacji korzystamy z oprogramowania do automatyzacji marketingu Marketo od Marketo Inc, 901 Mariners Island Blvd. suite 500, San Mateo, CA 94404, USA. Za pomocą Marketo zbieramy dane statystyczne na temat korzystania z naszej strony internetowej i działań komunikacyjnych w celu optymalizacji naszych usług/produktów oraz prowadzenia działań e-mail marketingowych i sprzedażowych. Przetwarzanie odbywa się częściowo w sposób zautomatyzowany, mający na celu ocenę Twojego zachowania jako użytkownika w celu dostarczenia Ci spersonalizowanej treści marketingowej, dostosowanej do Twojego profilu i Twojego zachowania na naszej stronie internetowej. Twoje dane osobowe (adres e-mail, dane użytkownika) są przetwarzane i przechowywane na serwerach w Europie. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Marketo Inc. znajdziesz na stronie internetowej: https://documents.marketo.com/legal/privacy/. Więcej informacji na temat plików cookie znajdziesz w sekcji "7. Pliki cookie".
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście korzystania z Marketo jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Informacje na temat Twojego prawa do wycofania zgody znajdziesz w punkcie 2.8 "Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)" w niniejszej polityce prywatności.
8.5.2 Newsletter
Konica Minolta oferuje newsletter dla klientów i zainteresowanych stron na zasadzie zgody. Jedyną obowiązkową daną niezbędną do otrzymywania newslettera jest Twój adres e-mail. Podanie dodatkowych, oddzielnie oznaczonych danych jest dobrowolne i będzie używane w celu adresowania się do Ciebie osobiście. Rejestracja na newsletter odbywa się za pomocą tzw. procedury double opt-in. Oznacza to, że po zarejestrowaniu się wyślemy Ci e-mail na podany adres e-mail, w którym poprosimy Cię o potwierdzenie, że chcesz otrzymywać informacje. Jeśli nie potwierdzisz swojej rejestracji, klikając na przesłany w e-mailu link, link zostanie dezaktywowany, a Twoje dane zostaną usunięte. Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji, będziesz miał dostęp do następujących informacji:
- Wiadomości i informacje dotyczące portfolio produktów Konica Minolta.
- Wyłączne zaproszenia na wydarzenia, targi i webinaria.
- Wysyłka referencji i historii sukcesu.
- Trendy rynkowe w formie badań, analiz rynkowych i białych ksiąg.
- Możliwość udziału w badaniach satysfakcji klienta.
W ramach procesu double opt-in, który odbywa się podczas rejestracji, przechowujemy przez okres 30 dni adresy IP, z których korzystasz, oraz czasy rejestracji i potwierdzenia. Na podstawie Twojej zgody będziemy analizować Twoje zachowanie użytkownika na naszych stronach internetowych oraz w newsletterach, które wysyłamy, i przypisywać je do Twojego adresu e-mail / profilu użytkownika w naszej bazie danych. Ponadto przechowujemy informacje o przeglądarce, którą używasz, ustawieniach w systemie operacyjnym oraz informacje o Twoim połączeniu internetowym, z którego korzystasz do dostępu do naszej strony internetowej. Dzięki przesyłanemu do Ciebie newsletterowi otrzymujemy, między innymi, potwierdzenia odbioru i odczytu oraz informacje o linkach, na które kliknąłeś w naszym newsletterze. Przechowujemy także informacje o obszarach, które odwiedziłeś na naszej stronie internetowej i w naszych aplikacjach. Tworząc osobisty profil użytkownika, chcemy dostosować nasze podejście reklamowe do Twoich zainteresowań i zoptymalizować nasze oferty na naszej stronie internetowej dla Ciebie.
Nasz newsletter zawiera informacje i wiadomości od Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH oraz innych powiązanych spółek grupowych (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgium) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Next Agenda ApS, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia - business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, Dactyl Buro du Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Northern Scotland) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (UK) Ltd, Software Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (UK) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Wales) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach wymienionych powyżej jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoją zgodę można wycofać w dowolnym momencie, bez podawania przyczyn. Możesz wycofać swoją zgodę tutaj lub wysłać e-mail na podany w stopce kontakt. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawa do wycofania zgody, zapoznaj się z punktem
"Prawo do wycofania zgody (Art. 7 RODO)" w niniejszej polityce prywatności.
Konica Minolta może również używać adresów e-mail zebranych w trakcie zawierania umowy, aby informować właścicieli odpowiednich adresów e-mail pocztą elektroniczną o podobnych towarach/usługach oferowanych przez Konica Minolta. Możesz sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu w każdym czasie, nie ponosząc innych kosztów niż koszty przesyłki zgodnie z podstawowymi stawkami. Sprzeciw można zgłosić pod adresem: Konica Minolta Business Solutions Polska sp. z o.o., ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa. Alternatywnie, sprzeciw można również zgłosić drogą elektroniczną; w tym przypadku należy wysłać go na adres: daneosobowe@konicaminolta.pl
8.5.3 LinkedIn Insight Tag
Na naszej stronie internetowej umieściliśmy narzędzie konwersji "LinkedIn Insight Tag" od LinkedIn Ireland Unlimited Company (dalej: LinkedIn).
LinkedIn Insight Tag to niewielki fragment kodu JavaScript, który zaimplementowaliśmy na naszej stronie internetowej. Za pomocą LinkedIn Insight Tag zbierane są dane dotyczące odwiedzin naszej strony internetowej i przesyłane do LinkedIn. Dane te obejmują adres URL strony odsyłającej, adres IP, informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce oraz znacznik czasu wizyty na naszej stronie internetowej. LinkedIn nie udostępnia nam szczegółowych danych osobowych zebranych w ramach tego narzędzia. LinkedIn wykorzystuje te informacje do dostarczenia nam raportów dotyczących odbiorców strony internetowej i efektywności reklam, opartych na danych zbiorczych, abyśmy mogli zoptymalizować naszą stronę internetową na podstawie otrzymanych informacji. Ponadto LinkedIn umożliwia nam śledzenie konwersji i ponowne docieranie do odwiedzających naszą stronę internetową za pomocą narzędzia LinkedIn Insight Tag. Dzięki temu możemy wyświetlać ukierunkowaną reklamę poza naszą stroną internetową, bez identyfikowania odwiedzającego stronę internetową.
Ze względu na lokalizację LinkedIn, przekazanie Twoich danych osobowych do LinkedIn może wiązać się z przekazaniem danych osobowych do kraju trzeciego, w tym szczególnie do Stanów Zjednoczonych, które nie należą ani do Unii Europejskiej, ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście korzystania z LinkedIn jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie Twoich danych osobowych poza UE/EOG będzie opierać się na Twojej zgodzie zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. W Stanach Zjednoczonych nie istnieją gwarancje adekwatnego poziomu ochrony danych. W rezultacie przetwarzanie danych osobowych wiąże się z dodatkowymi ryzykami dla praw i wolności osób, którym dane te dotyczą. W najgorszym przypadku prawa podmiotów danych mogą nie być w stanie zostać wyegzekwowane. Informacje na temat prawa do wycofania zgody można znaleźć w punkcie 2.8 "Prawo do wycofania zgody (Art. 7 RODO)" w niniejszej polityce prywatności.
Dane przetwarzane za pomocą narzędzia LinkedIn Insight Tag są szyfrowane i anonimizowane w ciągu siedmiu dni. Po upływie maksymalnie 90 dni anonimizowane dane są automatycznie usuwane, jeśli nie są już potrzebne do realizacji określonego celu.
Więcej informacji na temat polityki prywatności LinkedIn znajdziesz pod następującym adresem: LinkedIn Privacy Policy
8.5.4. Facebook Pixel
Korzystamy z oferty społecznościowej sieci Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej: Facebook) i używamy tzw. piksela Facebooka na naszej stronie internetowej. Jest to usługa marketingowa od Facebooka. W ramach tej usługi na Twoim urządzeniu końcowym umieszczany jest plik cookie. Ten plik cookie pozwala nam wyświetlać określonym odwiedzającym naszą stronę, którzy również korzystają z Facebooka, reklamy dostosowane indywidualnie i oparte na zainteresowaniach na Facebooku. Piksel Facebooka pozwala nam śledzić zachowanie użytkowników po kliknięciu w reklamę na Facebooku. Dzięki pomocy piksela Facebooka możemy śledzić, jak nasze działania marketingowe są przyjmowane na Facebooku i w razie potrzeby podjąć działania optymalizacyjne.
Informacje zebrane za pomocą piksela mogą być również agregowane przez firmę Facebook Ireland Limited, a zgromadzone informacje mogą być wykorzystywane przez Facebook Ireland Limited zarówno do celów własnych działań reklamowych, jak i działań reklamowych stron trzecich. Na przykład Facebook Ireland Limited może wyciągać pewne zainteresowania z Twojego zachowania podczas przeglądania tej strony i może również wykorzystywać te informacje do promowania ofert stron trzecich. Facebook Ireland Limited może również łączyć informacje zebrane za pomocą piksela z innymi informacjami, które Facebook Ireland Limited uzyskał o Tobie za pośrednictwem innych stron internetowych i/lub w związku z korzystaniem z sieci społecznościowej "Facebook", aby stworzyć i przechowywać profil na Twój temat. Ten profil może być wykorzystywany do celów reklamowych. Więcej informacji na temat polityki prywatności Facebook Ireland Limited znajdziesz na stronie Facebook.
Ze względu na lokalizację Facebooka, przekazanie Twoich danych osobowych do Facebooka może wiązać się z przekazaniem ich do kraju trzeciego, takiego jak Stany Zjednoczone.
Podstawą prawną korzystania z piksela Facebooka jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ze względu na lokalizację Facebooka, przekazanie Twoich danych osobowych do Facebooka może wiązać się z przekazaniem ich do kraju trzeciego, tj. przekazaniem danych osobowych do celu, który nie należy ani do Unii Europejskiej, ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym szczególnie do Stanów Zjednoczonych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych poza UE/EOG będzie opierać się na Twojej zgodzie zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. W Stanach Zjednoczonych nie istnieją gwarancje adekwatnego poziomu ochrony danych. W rezultacie przetwarzanie danych osobowych wiąże się z dodatkowymi ryzykami dla praw i wolności osób, którym dane te dotyczą. W najgorszym przypadku prawa podmiotów danych mogą nie być w stanie zostać wyegzekwowane. Informacje na temat prawa do wycofania zgody można znaleźć w punkcie 2.8 "Prawo do wycofania zgody (Art. 7 RODO)" w niniejszej polityce prywatności.
8.5.5 X Tag, dalej jako: Twitter
W naszej witrynie internetowej zaimplementowaliśmy znacznik Twittera w celu umożliwienia ukierunkowanej reklamy online oraz śledzenia konwersji. Ta usługa jest oferowana przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Dzięki funkcji remarketingu Twittera możemy kierować do Ciebie reklamy oparte na Twoich zainteresowaniach na platformie Twitter. W tym celu Twitter używa tzw. "znaczników". Ten znacznik służy do rejestrowania wizyt na naszej stronie internetowej oraz danych dotyczących korzystania (np. wszelkich interakcji dotyczących wyświetlanej reklamy, takich jak kliknięcia w linki, retweety czy polubienia). Jeśli następnie odwiedzisz Twittera, zostaną Ci pokazane reklamy oparte na Twoich zainteresowaniach. Twitter otrzymuje wówczas informacje od Twojej przeglądarki, że nasza strona internetowa została otwarta na Twoim urządzeniu końcowym. Jeśli jesteś zarejestrowany w usłudze Twittera, Twitter może przypisać wizytę do Twojego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w Twitterze lub nie jesteś zalogowany, dostawca może poznać i zapisać Twoje adresy IP i inne cechy identyfikacyjne.
Znacznik Twittera umożliwia nam śledzenie skuteczności reklam Twittera w celach statystycznych i badawczych na rynku. Dane zbierane w ten sposób są dla nas anonimowe, co oznacza, że nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Jednakże dane te są przechowywane i przetwarzane przez Twittera, ponieważ informacje generowane przez znaczniki dotyczące korzystania z naszych usług są przesyłane na serwer Twittera w USA i tam przechowywane.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście znacznika Twittera jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ze względu na lokalizację Twittera, przekazanie Twoich danych osobowych do Twittera może wiązać się z przekazaniem ich do kraju trzeciego, tj. przekazaniem danych osobowych do celu, który nie należy ani do Unii Europejskiej, ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym szczególnie do Stanów Zjednoczonych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych poza UE/EOG będzie opierać się na Twojej zgodzie zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. W Stanach Zjednoczonych nie istnieją gwarancje adekwatnego poziomu ochrony danych. W rezultacie przetwarzanie danych osobowych wiąże się z dodatkowymi ryzykami dla praw i wolności osób, którym dane te dotyczą. W najgorszym przypadku prawa podmiotów danych mogą nie być w stanie zostać wyegzekwowane. Informacje na temat prawa do wycofania zgody można znaleźć w punkcie 2.8 "Prawo do wycofania zgody (Art. 7 RODO)" w niniejszej polityce prywatności.
Więcej informacji na temat tego, jak zapobiec tej funkcji na Twitterze, znajdziesz na stronie Twittera: Your privacy options for personalized ads | X Help (twitter.com). Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Twittera, odwiedź stronę Privacy Policy (twitter.com).
8.5.6 Channel Mix
Channel Mix (1100 Main Street, Suite 1700, Kansas City, MO 64105, USA) jest używany do pomiaru wydajności kampanii marketingowych przy użyciu danych z Google Analytics. W celu osiągnięcia tego celu nie przetwarzane są żadne dane osobowe. W tym kontekście korzystamy tylko z danych statystycznych zbieranych za pośrednictwem Google Analytics, na przykład w celu optymalizacji naszych działań marketingowych oraz naszej platformy dla klientów.
8.5.7 Google AdWords
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi Google Adwords od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google). Usługa ta umożliwia nam przyciągnięcie uwagi do naszych atrakcyjnych ofert na zewnętrznych stronach internetowych za pomocą materiałów reklamowych (tzw. reklamy Google Ads). Te materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tzw. "serwerów reklamowych". W tym celu używane są pliki cookie serwera reklamowego. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, prosimy przejść do sekcji "7. pliki cookie". Pliki cookie serwera reklamowego umożliwiają ocenę parametrów wydajności (np. liczba wyświetleń reklamy, kliknięć lub konwersji). W ten sposób możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe. Jeśli odwiedzisz naszą stronę za pośrednictwem reklamy Google, Google Adwords zapisuje plik cookie na Twoim urządzeniu końcowym. Ten plik cookie przechowuje wartości analizy (unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na jednym miejscu (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie, informacje o wyłączeniu (oznaczenie, że użytkownik nie chce być kontaktowany)). Pliki cookie ustawione przez Google Adwords tracą ważność po 30 dniach. Pliki cookie te nie są przeznaczone do identyfikacji Ciebie osobiście. Pozwalają one raczej Google Adwords na rozpoznawanie Twojej przeglądarki internetowej. Jeśli odwiedzisz określone strony na stronie internetowej klienta Adwords, Google i klient rozpoznają, że zostałeś przekierowany na stronę klienta za pośrednictwem klikniętej reklamy. Google dostarcza nam, jako klientowi Adwords, analizę statystyczną. Analiza ta umożliwia nam mierzenie skuteczności naszych działań reklamowych. Nie otrzymujemy żadnych dodatkowych danych poza tymi informacjami.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w kontekście korzystania z Google Adwords jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ze względu na lokalizację Google, przekazanie Twoich danych osobowych do Google może wiązać się z przekazaniem ich do kraju trzeciego, tj. przekazaniem danych osobowych do celu, który nie należy ani do Unii Europejskiej, ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym szczególnie do Stanów Zjednoczonych. Przetwarzanie Twoich danych osobowych poza UE/EOG będzie opierać się na Twojej zgodzie zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a RODO. W Stanach Zjednoczonych nie istnieją gwarancje adekwatnego poziomu ochrony danych. W rezultacie przetwarzanie danych osobowych wiąże się z dodatkowymi ryzykami dla praw i wolności osób, którym dane te dotyczą. Prawa podmiotów danych mogą w najgorszym przypadku nie być w stanie zostać wyegzekwowane. Informacje na temat Twojego prawa do wycofania zgody można znaleźć w punkcie 2.8 "Prawo do wycofania zgody (Art. 7 RODO)" w niniejszej polityce prywatności.
Więcej informacji na temat ochrony danych w Google można znaleźć tutaj:

 

8.6 Działanie przetwarzania danych – Google Fonts

Na naszej stronie internetowej używamy czcionek od Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zintegrowaliśmy czcionki Google lokalnie na naszym serwerze internetowym - nie na serwerach Google. Oznacza to, że nie ma połączenia z serwerami Google i tym samym nie ma transferu ani przechowywania danych.
Dzięki Google Fonts można używać czcionek bez ich przesyłania na własny serwer. Jednakże, aby zapobiec jakiejkolwiek transmisji informacji na serwery Google w tej sprawie i związanej z nią transmisji Twoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, pobraliśmy czcionki na nasz serwer. W ten sposób żadne dane nie są przesyłane do Google.

8.7 Działanie przetwarzania – Przetwarzanie zamówienia

Używamy oprogramowania brokerów wiadomości hostowanej na serwerach AWS we Frankfurcie, aby połączyć nasz system zarządzania treścią (CMS) z naszymi wewnętrznymi serwerami potrzebnymi do przetwarzania zamówień. Przez ten serwis przesyłane są następujące dane:
- Imię i nazwisko
- Nazwa firmy
- Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu)
- Adres rozliczeniowy i dostawy
- Uwagi dotyczące zamówienia (dowolny tekst)
- Adres IP
Z uwagi na przetwarzanie Twoich danych osobowych na serwerach internetowych Amazon AWS, w wyjątkowych okolicznościach, ze względu na siedzibę Amazon, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych i tym samym do tzw. kraju trzeciego. W Stanach Zjednoczonych nie ma gwarancji adekwatnego poziomu ochrony danych. W rezultacie przetwarzanie danych osobowych podlega dodatkowym ryzykom dla praw i wolności osób, których dane te dotyczą. W najgorszym przypadku osoby te mogą nie być w stanie wykorzystać swoich praw.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie przetwarzania zamówienia jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest tutaj realizacja żądania zamówienia i wykonanie przez Ciebie żądanej umowy.
Dodatkowe informacje na temat ochrony danych w Amazon Web Services można znaleźć pod następującym adresem: https://aws.amazon.com/de/privacy

Konica Minolta Global Policy
Pod załączonym linkiem znajdziesz: Global Personal Data Protection | KONICA MINOLTA
 

Powrót do strony głównej