Umowa Sprzedaży

Powrót do strony głównej

 

Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży

 

1. Zakres

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy regulują stosunek umowny między klientem a Konica Minolta Business Solutions Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000108685, posiadającą NIP 526-020-49-08,, REGON 002204072, kapitał zakładowy w wysokości: 5 323 500 PLN (zwanej dalej: "Konica Minolta" lub "Usługodawca"), dotyczący zakupu online Produktów Konica Minolta poprzez stronę internetową (zwaną dalej:" Platforma ").

2. Korzystanie z Platformy

2.1. Klient musi się zarejestrować przed rozpoczęciem korzystania z Platformy oraz oferowanych tam produktów i usług. Przy rejestracji dane firmy wprowadzone przez klienta muszą być pełne i dokładne oraz zawsze aktualizowane przez Klienta.
2.2. Po sprawdzeniu danych rejestracyjnych i zaakceptowaniu ich przez Klienta, Konica Minolta utworzy Konto Klienta.
2.3. Konica Minolta ma prawo odmówić utworzenia Konta Klienta i zablokować lub usunąć Konto Klienta lub konto użytkownika, jeśli:
- klient jest osobą fizyczną, nieprowadząca działalności gospodarczej
- dane rejestracyjne Klienta są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne;
- kondycja finansowa Klienta nie daje rękojmie prawidłowego wywiązania się z Umowy;
- Klient rażąco lub wielokrotnie nie spełnia swoich zobowiązań umownych, pomimo upomnień;
- Konto Klienta jest używane bez zgody lub w sposób nielegalny lub niewłaściwy.
2.4. Klient może udzielić dostępu do platformy tylko upoważnionym osobom w ramach swojej organizacji i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności dokonywane na jego Koncie Klienta.
2.5. Klient jest zobowiązany do zabezpieczenia danych dostępowych do swojego Konta Klienta (np. hasła i/lub inne dane). Klient musi niezwłocznie informować Konica Minolta o każdym nieuprawnionym użyciu swoich danych dostępowych lub Konta Klienta.
2.6. Klientowi zabrania się przetwarzania jakichkolwiek danych na platformie, które:
(i) są nielegalne, prowokacyjne, zniesławiające, niezgodne z prawem, groźne w dowolny sposób lub w inny sposób nagannie,
(ii) nie ma prawa przetwarzać na mocy przepisów prawa ani stosunków umownych,
(iii) naruszają prawa osób trzecich, w szczególności lecz nie tylko, prawa własności intelektualnej i tajemnicy przedsiębiorstwa,
(iv) zawierają wirusy lub inne szkodliwe komponenty.

3. Zamawianie i akceptacja na Platformie

3.1. Platforma umożliwia Klientowi zawarcie Umowy z Konica Minolta dotyczącej zakupu kopiarek wielofunkcyjnych, drukarek i/lub oprogramowania (zwanych dalej "Produkty" lub "Produkt").
3.2. W zależności od technicznych specyfikacji Produktu, odpowiednich opcji, objętości druku i cen opublikowanych na Platformie, Klient wybiera Produkty, które najlepiej spełniają jego wymagania i oczekiwania. Konica Minolta nie ponosi odpowiedzialności za wybory dokonywane przez Klienta na Platformie. Klient na własne ryzyko musi sprawdzić zgodność Produktów z jego wewnętrznymi systemami informatycznymi.
3.3. Poprzez ukończenie procesu zamawiania na Platformie, Klient składa wiążącą ofertę do zawarcia Umowy zakupu Produktów Konica Minolta. Umowa zakupu online staje się obowiązująca tylko po akceptacji oferty przez Konica Minolta.
3.4. Wyłącznie potwierdzenie otrzymania oferty nie oznacza jej akceptacji przez Konica Minolta. Akceptacja jest ważna wyłącznie za pomocą wiadomości e-mail od Konica Minolta, w której wyraźnie potwierdza się akceptację oferty.
3.5. Konica Minolta ma dowolność w akceptacji oferty Klienta lub jej odrzuceniu. Sytuacje opisane w artykule
2.3 stanowią podstawę do odmowy przez Konica Minolta akceptacji oferty.
3.6. Klient ma obowiązek zaakceptować niniejsze Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży przy składaniu oferty.

4. Opłaty

4.1. Cena zakupu będzie podana na Platformie i zostanie potwierdzona pisemnie przez Konica Minolta.
4.2. Cena zakupu jest kwotą netto, nie zawierającą podatku VAT oraz opłat za prawa autorskie.
4.3. Klient akceptuje, że faktura dotycząca ceny zakupu może być przesyłana pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w tym celu.
4.4. W przypadku akceptacji oferty zakupu przez Konica Minolta, Klient dokona płatności umówionej ceny w pełnej jej wysokości w ramach przedpłaty dokonanej za pośrednictwem karty kredytowej, serwisu Przelewy24 lub za pośrednictwem BLIK. Po uregulowaniu pełnej kwoty ceny, Konica Minolta wyda przedmiot Umowy zakupu bez zbędnej zwłoki, poprzez jego wysyłkę pod wskazany przez Klienta adres.
4.5. W przypadku złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy najmu (Relaxed Rate) z jednoczesną ofertą zawarcia Umowy zakupu:
4.5.1. w odniesieniu do oferty zawarcia Umowy zakupu, zastosowanie ma pkt. 4.4 Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży.
4.5.2. w odniesieniu do  oferty zawarcia Umowy najmu (Relaxed Rate), akceptacja oferty Klienta zostanie udzielona pod warunkiem pozytywnej oceny kondycji finansowej Klienta. W przypadku pozytywnej oceny kondycji finansowej Klienta, Konica Minolta potwierdzi z Klientem zawarcie umowy najmu (Relaxed Rate) w formie pisemnej, a następnie wyda przedmiot Umowy najmu (Relaxed Rate) bez zbędnej zwłoki, poprzez wysyłkę przedmiotu Umowy (Relaxed Rate) pod wskazany przez Klienta adres.

5. Własność i przeniesienie ryzyka

5.1. Prawo własności do Produktu przechodzi od Konica Minolta na Klienta po pełnym i ostatecznym uiszczeniu ceny zakupu przez Klienta.
5.2. Wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu pozostaje po stronie Konica Minolta do momentu dostarczenia Produktu przez Konica Minolta Klientowi.

6. Dostawa

6.1. Każdy termin dostawy podany na Platformie ma charakter wyłącznie orientacyjny i nie jest wiążący. Opóźnienie w dostawie nigdy nie upoważnia do naliczenia opłaty odszkodowawczej przez Konica Minolta.
6.2. Klient akceptuje, że Konica Minolta może dostarczyć Produkt za pośrednictwem podwykonawcy.
6.3. Klient musi zgłosić wszelkie niezgodności i/lub braki Produktów Konica Minolta Konica Minolta w ciągu 5 dni roboczych od dostawy.

7. Gwarancja wymiany i pakiet komfortu

7.1. Konica Minolta gwarantuje, że Produkt spełnia techniczne specyfikacje określone na Platformie. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia Produktu po dostawie i natychmiastowego powiadomienia Konica Minolta o ewentualnych wadach lub niezgodnościach.
7.2. Konica Minolta będzie na własny koszt wymieniać wadliwy Produkt na Produkt o tych samych parametrach technicznych pod warunkiem, że po przeprowadzeniu przez Konica Minolta kontroli i badania okaże się, że wada była już obecna w chwili dostawy i że nie została spowodowana niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą instalacją Produktu przez Klienta. Gwarancja ta wygasa i wszelkie roszczenia Klienta na podstawie tej gwarancji ulegają wygaśnięciu 2 miesiące po dostawie Produktu.

8. Ochrona danych

8.1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dane osobowe (takie jak adresy e-mail, adresy IP itp.), które wprowadza, zarządza i przetwarza za pomocą Produktu. Konica Minolta nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie i nie działa jako podmiot przetwarzający danych osobowych.

9. Konserwacja

9.1 Klient może skorzystać z pomocy telefonicznej Konica Minolta w celu przeprowadzenia naprawy lub konserwacji Produktu po opłaceniu odpowiedniej opłaty za konserwację w danym okresie.

10. Odpowiedzialność

10.1 Z wyjątkiem zaistnienia winy umyślnej po stronie Konica Minolta, odpowiedzialność Konica Minolta za wykonanie tej umowy będzie wyłączona.
10.2. Wyłączone jest stosowanie przepisów działu II tytułu XI Księgi III Kodeksu Cywilnego – Rękojmia za wady.

11. Oprogramowanie

11.1. Jeśli Klient wybrał opcję oprogramowania na Platformie, Konica Minolta udziela klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenoszalnej do użytkowania oprogramowania. W Umowie tej "używanie" oznacza zapisywanie, ładowanie, instalowanie, otwieranie, uruchamianie lub przeglądanie oprogramowania.
11.2. Konica Minolta i/lub licencjodawcy Konica Minolta zachowują wszystkie tytuły, prawa własności i prawa własności intelektualnej do tego oprogramowania.
11.3. Klient może używać oprogramowania wyłącznie do celów własnej działalności gospodarczej. W każdym przypadku Klientowi zabrania się udostępniania, sprzedaży, wynajmu lub dzierżawy oprogramowania osobom trzecim oraz zawierania umów sublicencyjnych dotyczących oprogramowania z osobami trzecimi. Klient powinien powstrzymać się od wszelkich działań polegających na zmienianiu, tłumaczeniu lub konwertowaniu oprogramowania na inny język programowania, lub na dokonywaniu na nim zmian, demontażu, dekompilacji lub rozkładaniu na części lub pozwalaniu osobom trzecim na dokonywanie tych działań na oprogramowaniu.
11.4. Klient zgadza się używać oprogramowania zgodnie z licencjami i/lub warunkami użytkowania wyświetlanymi na ekranie urządzenia podczas instalacji oprogramowania (tak zwanym "EULA").
11.5. Konica Minolta dostarcza oprogramowanie "w stanie jaki jest" i nie udziela gwarancji co do przydatności oprogramowania do określonego celu.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Umowę tę reguluje prawo polskie.
12.2. Wszelkie spory związane z umową będą wyłącznie rozpatrywane przez sąd właściwy dla Konica Minolta.
12.3. Jeśli którykolwiek z postanowień tej umowy zostanie uznany za nieważny, pozostałe postanowienia tej umowy pozostaną nienaruszone. Nieważne postanowienie zostanie zastąpione innym postanowieniem, które odpowiada zamiarowi pierwotnego postanowienia i umowy.
12.4. Zmiana lub dodatek do tej umowy jest ważny wyłącznie w przypadku akceptacji przez wszystkie zainteresowane strony, dokonanej online lub na piśmie.

 

Powrót do strony głównej