Umowa RelaxRate

Powrót do strony głównej

OGÓLNE WARUNKI UMÓW NAJMU

 

§ 1. ZAKRES

Niniejsze ogólne warunki Umów Najmu (zwane dalej: „Ogólnymi Warunkami“)  regulują stosunki umowne pomiędzy klientem (zwanym dalej „Najemcą”)  a  Konica Minolta Business Solutions Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000108685, posiadającą NIP 526-020-49-08,, REGON 002204072, kapitał zakładowy w wysokości: 5 323 500 PLN (zwanej dalej: "Wynajmującym”) w zakresie umowy najmu oraz usług serwisowych, zawieranych za pośrednictwem strony internetowej ("Platforma").

§ 2. DEFINICJE.

Terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Najmu zawartych pomiędzy Wynajmującym. a Najemcą lub w Umowie (o której mowa w pkt 6 poniżej) mają następujące znaczenie:
1)    Okres Najmu – określony w Umowie czas trwania Umowy,
rozpoczynający się w Dacie Rozpoczęcia Umowy.
2)    Protokół Instalacji - protokół potwierdzający zakończenie procesu instalacji Przedmiotu Najmu w miejscu wskazanym przez Najemcę.
3)    Dokument Dostawy – dokument potwierdzający dostawę Przedmiotu Najmu.
4)    Przedmiot Najmu/Urządzenie – urządzenie określone w Umowie.
5)    Strony – Najemca i Wynajmujący łącznie.
6)    Umowa – Umowa Najmu zawarta zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami.
7)    Data Rozpoczęcia Umowy- dzień instalacji Przedmiotu Najmu określony w Protokole Instalacji, a w przypadku braku pakietu instalacyjnego – dzień dostawy Przedmiotu Najmu, wskazany Dokumencie dostawy.
8)    Data zakończenia Umowy – dzień kończący Okres Najmu.
9)    Wydruk – oznacza także kopię.
10)    Cennik Usług – cennik określony przez Wynajmującego, definiujący zakres usług serwisowych oraz ich ceny, dostępny przez stronę WWW (Customer Portal) pod adresem https://ecommerce.konicaminolta.pl/.
11)    Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
12)    Godziny Robocze – godziny od 8.00-16.00 w Dni Robocze.
13)    Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
14)    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
15)    Platforma – witryna internetowa za pośrednictwem, której Najemca może złożyć ofertę zawarcia Umowy.
16)    Konto Klienta – profil Najemcy w ramach Platformy służący do składania ofert.

§  3. KORZYSTANIE Z PLATFORMY 

1)    Celem korzystania z Platformy oraz zamówienia oferowanych produktów i usług, Najemca powinien zarejestrować się na Platformie. Podczas  rejestracji wprowadzone dane powinny być  kompletne, dokładne oraz aktualne.
2)    Po sprawdzeniu danych rejestracyjnych  oraz ich akceptacji Wynajmujący utworzy Konto Klienta.
3)    Wynajmujący ma prawo odmówić utworzenia Konta Klienta oraz zablokować lub usunąć Konto Klienta lub konto użytkownika, jeżeli: 
a)    Najemca jest konsumentem;
b)    dane rejestracyjne Najemcy są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne;
c)    zdolność kredytowa Najemcy jest niewystarczająca;
d)    Najemca rażąco lub wielokrotnie nie wypełnia swoich zobowiązań umownych pomimo skierowanych przez Wynajmującego ostrzeżeń, 
e)    Konto Klienta jest używane bez pozwolenia lub niezgodnie z prawem lub niewłaściwie.
4)    Najemca może  udzielić dostępu do Platformy wyłącznie upoważnionym osobom w ramach swojej organizacji i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania  podejmowane przez osoby upoważnione do Konta Klienta. 
5)    Najemca ma obowiązek zabezpieczyć dane dostępowe  do swojego  Konta Klienta (w szczególności hasło). Najemca ma obowiązek  poinformować Wynajmującego  o każdym nieuprawnionym użyciu jego danych dostępowych lub Konta Klienta. 
6)    Najemcy zabrania się przetwarzania na Platformie jakichkolwiek danych ,które:
a)    są niezgodne z prawem, prowokacyjne, oszczercze, bezprawne,  zawierają groźby lub są szkodliwe w jakikolwiek sposób lub  są naganne 
w jakikolwiek inny sposób, 
b)    do których przetwarzania nie jest uprawniony na mocy przepisów prawa lub stosunków umownych , 
c)    naruszają prawa osób trzecich, w tym między innymi prawa własności intelektualnej tajemnice handlowe, 
d)    zawierają wirusy lub inne szkodliwe elementy.

§4.  ZAMAWIANIE I AKCEPTACJA ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY

1)    Platforma oferuje Najemcy możliwość zawarcia Umowy z Wynajmującym.
2)    W zależności od specyfikacji technicznej Urządzeń, odpowiednich opcji, wolumenu druku i cen opublikowanych na Platformie, klient wybiera Urządzenie , które najlepiej spełniają jego wymagania i oczekiwania.  Wynajmujący nie  ponosi odpowiedzialności za wybory dokonane przez Najemcę na Platformie. Najemca na własne  ryzyko musi sprawdzić kompatybilność Urządzeń ze swoimi wewnętrznymi systemami informatycznymi. 
3)    Kończąc proces zamawiania na  Platformie, Najemca składa Wynajmującemu wiążącą ofertę  zawarcia z Wynajmującym  Umowy. Dopiero po zaakceptowaniu przez Wynajmującego, wzajemna  Umowa Najmu wchodzi w życie.
4)    Samo potwierdzenie otrzymania oferty nie oznacza przyjęcia oferty przez Wynajmującego. Akceptacja jest ważna tylko w przypadku wiadomości e-mail od firmy Wynajmującego, w której wyraźnie potwierdza on przyjęcie oferty..
5)    Wynajmujący ma swobodę decydowania o przyjęciu lub nieprzyjęciu oferty Najemcy. Przypadki opisane w § 3.3 mogą stanowić podstawę odrzucenia oferty przez Wynajmującego.
 

§ 5. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA UMOWY.

1)    Przedmiotem Umowy jest przekazanie przez Wynajmującego Najemcy, do wyłącznego i zgodnego z przeznaczeniem używania, wybranego przez Najemcę Przedmiotu Najmu, w zamian za opłaty ponoszone przez Najemcę na podstawie i w wysokości określonej w Umowie oraz zobowiązanie Najemcy do przyjęcia i odpłatnego używania Przedmiotu Najmu, zgodnie z postanowieniami Umowy i Ogólnych Warunków.
2)    Umowa zawarta jest na czas określony bez możliwości jej
wcześniejszego wypowiedzenia z zastrzeżeniem § 11 pkt 1, 2 i 4.
3)    Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na okres jednego roku na warunkach określonych w Umowie i z odpowiednim stosowaniem Ogólnych Warunków, o ile żadna ze Stron na 30 dni przed Datą zakończenia Umowy, rocznicy lub kolejnych rocznic Daty zakończenia Umowy nie zgłosi, że chce zakończyć Umowę.

§ 6. DOSTAWA PRZEDMIOTU NAJMU.

1)    W zależności od wybranej opcji Wynajmujący dokona:
a)    dostawy Przedmiotu Najmu do miejsca wskazanego przez Najemcę,co potwierdzone zostanie Dokumentem Dostawy lub
b)    dostawy Przedmiotu Najmu do miejsca wskazanego przez Najemcę oraz jego instalacji, co potwierdzone zostanie Protokołem Instalacji.
2)    Koszty dostawy Przedmiotu Najmu oraz jego instalacji leżą po stronie Wynajmującego. Strony zgodnie ustalą termin oraz miejsce instalacji. W przypadku jeżeli, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Najemcy, instalacja okaże się niemożliwa, Najemca jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Wynajmującego uzasadnionych kosztów poniesionych przez Wynajmującego w związku z próbą dostawy lub instalacji.
3)    W przypadku wypowiedzenia Umowy przed upływem Okresu Najmu z przyczyn wskazanych w § 11 pkt 1, 2 i 4 Najemca zostanie obciążony kosztami deinstalacji oraz transportu Przedmiotu Najmu do siedziby Wynajmującego lub innego miejsca wskazanego przez Wynajmującego, zgodnie z Cennikiem Usług.

§ 7. OPŁATY Z TYTUŁU NAJMU.

1)    Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
2)    W okresie Najmu Najemca płacić będzie Wynajmującemu z góry miesięczny czynsz w wysokości i terminie określonych w Umowie. Liczba miesięcznych czynszów odpowiada wskazanej w Umowie liczbie miesięcy czasu trwania Umowy.
3)    Jeśli Data rozpoczęcia Umowy przypadnie do 10-go dnia miesiąca włącznie, to pierwsze naliczenie czynszu nastąpi w miesiącu rozpoczęcia Umowy. Jeśli Data rozpoczęcia Umowy przypadnie po 10- tym dniu miesiąca, pierwsze naliczenie czynszu nastąpi w następnym miesiącu.
4)    W Okresie Najmu za każdy jednostronny Wydruk formatu A4 wykonany powyżej miesięcznego ryczałtu oraz za każdy skan Najemca zapłaci Wynajmującemu cenę Wydruków powyżej ryczałtu i cenę skanów; rozliczenie następować będzie na koniec każdego okresu rozliczeniowego.
5)    Odczyt ilości Wydruków w przypadku pakietu innego, niż pakiet Administracyjny, przeprowadzony zostanie według następujących zasad:
a)    Wynajmujący prowadził będzie automatyczny odczyt licznika Urządzenia za pomocą zdalnego monitoringu wskazanego w Umowie lub w wypadkach wskazanych w § 14 pkt 30, w karcie pracy serwisu Wynajmującego,
b)    Wynajmujący nie jest zobowiązany do porównywania stanu liczników pozyskanego zgodnie z pkt a) z innym systemami działającymi u Najemcy,
c)    Celem zdalnego odczytu stanu licznika w Urządzeniu Najemca zapewnia włączenie Urządzenia w trzy ostatnie Dni Robocze okresu rozliczeniowego, w Godzinach Roboczych,
d)    W przypadku niespełnienia obowiązku wskazanego w pkt c) Najemca zobowiązany jest do odczytu stanu licznika każdego Urządzenia i przekazania do Centrum Obsługi Klienta do końca okresu rozliczeniowego. Przekazanie stanów liczników do Centrum Obsługi Klienta może nastąpić telefonicznie pod numerem telefonu: 0801606072 lub 22 266 77 66, pocztą elektroniczną na adres: licznik@konicaminolta.pl lub poprzez wprowadzenie danych do Portalu Internetowej Obsługi Klienta, funkcjonującego pod adresem https://ecommerce.konicaminolta.pl/.
e)    W przypadku braku możliwości określenia stanu licznika Urządzenia zgodnie z pkt a) lub d) Wynajmujący przyjmie, że Najemca wykonał na Urządzeniu ilość Wydruków odpowiadającą średniej ilości Wydruków wykonanych w ciągu trzech ostatnich miesięcy (lub okresu odpowiednio krótszego, jeśli dotychczasowy okres najmu danego Urządzenia jest krótszy niż trzy miesiące).
6)    Określenie ilości Wydruków w przypadku pakietu Administracyjnego przeprowadzone zostanie według następujących zasad:
a)    Najemca zobowiązany jest do odczytu stanu licznika Urządzenia i przekazania do Centrum Obsługi Klienta do końca okresu rozliczeniowego. Przekazanie stanów liczników do Centrum Obsługi Klienta może nastąpić telefonicznie pod numerem telefonu: 0801606072 lub 22 266 77 66, pocztą elektroniczną na adres: licznik@konicaminolta.pl lub poprzez wprowadzenie danych do Portalu Internetowej Obsługi Klienta, funkcjonującego pod adresem https://ecommerce.konicaminolta.pl/.
b)    W przypadku braku możliwości określenia stanu licznika Urządzenia zgodnie z pkt a) Wynajmujący przyjmie, że na Urządzeniu Najemca wykonał ilość Wydruków odpowiadającą średniej ilości Wydruków wykonanych w ciągu trzech ostatnich miesięcy (lub okresu odpowiednio krótszego, jeśli dotychczasowy okres najmu danego Urządzenia jest krótszy niż trzy miesiące).
7)    Niezależnie od postanowień pkt 6) i 7) Wynajmujący zastrzega sobie prawo do określenia ilości Wydruków na podstawie najwyższego znanego mu stanu licznika Urządzenia z okresu rozliczeniowego, za który ma zostać wystawiona faktura.
8)    Postanowienia pkt 5)-7) stosuje się odpowiednio do skanów, o ile Umowa przewiduje opłatę za skan.
9)    Klauzula Waloryzacyjna 1
a)     Czynsz, opłaty za Wydruki powyżej ryczałtuoraz opłata za skan wynikające z Umowy będą waloryzowane w okresach rocznych, począwszy od Daty rozpoczęcia Umowy, w każdą rocznicę Daty rozpoczęcia Umowy, ze skutkiem na początek danego miesiąca (kolejne rocznice będą stanowiły kolejne daty waloryzacji). Waloryzacja będzie dokonywana w oparciu o miesięczny wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych i usług ogłaszany przez Prezesa GUS. Podstawą waloryzacji będzie suma opublikowanych wskaźników z 12 miesięcy poprzedzających każdą datę waloryzacji.
b)    W przypadku ustania Umowy przed dokonaniem kolejnej waloryzacji cen, waloryzacja cen za okres od dnia ostatniej dokonanej waloryzacji do dnia ustania Umowy będzie dokonana na podstawie wskaźnika z miesiąca ustania Umowy pokazującego wzrost cen w stosunku do analogicznego okresu tj. miesiąca z poprzedniego roku kalendarzowego odpowiadającego nazwą miesiącowi ustania Umowy.
c)    Waloryzacja nie wymaga zmiany Umowy i nie prowadzi do obniżenia opłat czynszu, opłat za Wydruki powyżej ryczałtu i skanywynikających z Umowy.
10)    Klauzula Waloryzacyjna 2. Niezależnie od przypadku, o którym mowa w pkt poprzedzającym:
a)    Wynajmujący uprawniony jest do waloryzacji  Czynszu, opłat za Wydruki powyżej ryczałtu i opłat za skany wynikających z Umowy w okresach 6-miesięcznych, począwszy od Daty rozpoczęcia Umowy, ze skutkiem na początek miesiąca kalendarzowego przypadającego po upływie każdego 6-miesięcznego okresu obowiązywania Umowy (data waloryzacji). Waloryzacja będzie dokonywana w przypadku wzrostu kursu średniego Euro w stosunku do złotego ogłaszanego przez NBP o więcej niż 5% w stosunku do kursu obowiązującego w Dacie Rozpoczęcia Umowy lub z daty ostatniej waloryzacji.  Waloryzacja będzie dokonywana o wartość wzrostu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
b)    Waloryzacja nie wymaga zmiany Umowy i nie prowadzi do obniżenia czynszu, opłaty za Wydruki powyżej ryczałtu i opłat za skany wynikających z Umowy.
11)    Wynajmujący będzie wystawiał faktury za czynsz oraz za Wydruki powyżej ryczałtu i skany.
12)    Pierwsza faktura za Wydruki powyżej ryczałtu i skany zostanie wystawiona w adekwatny sposób jak określono to w pkt 3.
13)    Czynsz, opłaty za Wydruki powyżej ryczałtu i skany oraz opłaty naliczane zgodnie z Cennikiem Usług płatne będą na podany na fakturze rachunek bankowy Wynajmującego. Termin płatności wynosi 14 dni i liczony jest od dnia wystawienia  odpowiedniej faktury.
14)    Należności inne niż wskazane w pkt 12 (odszkodowania, kary umowne, opłaty za dodatkowe czynności) płatne będą w terminie wskazanym w dokumencie rozliczeniowym i na wskazany w nim rachunek bankowy Wynajmującego.
15)    Najemca zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek maksymalnych za opóźnienie  określonych w art. 481 par. 2(1) Kodeksu Cywilnego.
16)    W celu wyegzekwowania należności przeterminowanych Wynajmujący może wstrzymać świadczenie usług wynikających z niniejszej Umowy.
17)    Do czynszu, opłat za Wydruki powyżej ryczałtu i skany, opłat naliczanych zgodnie z Cennikiem Usług oraz opłat za dodatkowe czynności naliczany jest podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w dniu powstania obowiązku podatkowego przepisami i stawkami.

§ 8. UŻYWANIE PRZEDMIOTU NAJMU.

1)    Wynajmującemu przez cały Okres Najmu przysługuje tytuł prawny do Przedmiotu Najmu.
2)    Przedmiot Najmu przeznaczony jest do wyłącznego użytku Najemcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.
3)    Bez zgody Wynajmującego, Najemca nie może oddać Przedmiotu Najmu w podnajem bądź do bezpłatnego używania.
4)    Najemca jest zobowiązany postępować z Przedmiotem Najmu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu, zgodnie z instrukcją obsługi i zaleceniami serwisu Wynajmującego. Wynajmujący ma prawo kontroli Przedmiotu Najmu w określonym przez siebie terminie w ramach zwykłego czasu pracy przedsiębiorstwa Najemcy, a Najemca jest obowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.
5)    Najemca jest zobowiązany powierzyć obsługę Przedmiotu Najmu osobie przeszkolonej przez Wynajmującego.
6)    W przypadku stwierdzenia, iż wskutek naruszenia przez Najemcę obowiązków określonych w Umowie, Przedmiot Najmu uległ uszkodzeniu bądź zniszczeniu, które nie są objęte zakresem ubezpieczenia, co w szczególności dotyczy uszkodzeń bębna światłoczułego, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami wymiany Przedmiotu Najmu bądź kosztami naprawy zgodnie z Cennikiem Usług.
7)    Zmiana konfiguracji Przedmiotu Najmu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.
8)    Najemca nie ma prawa do zmiany miejsca położenia Przedmiotu Najmu bez uprzedniej zgody Wynajmującego, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, której udzielenia Wynajmujący nie odmówi bez uzasadnionych powodów.
9)    Najemca ma obowiązek powiadomić Wynajmującego o egzekucji skierowanej do Przedmiotu Najmu i podjętych czynnościach w terminie
2 dni od powzięcia wiadomości o tym fakcie, a także o wszelkich zdarzeniach powodujących zagrożenie terminowej zapłaty należności wynikających z Umowy.
10)    Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przez Przedmiot Najmu lub powstałych w związku z jego użyciem, a w szczególności Najemca zobowiązuje się przejąć odpowiedzialność z tytułu zgłoszonych przeciwko Wynajmującemu roszczeń odszkodowawczych za szkody, o których mowa wyżej.

§ 9. ZDALNY MONITORING.

1)    Rodzaj zdalnego monitoringu określa Umowa. Umowa określa również wymagania techniczne, do spełnienia których zobowiązany jest Najemca na własny koszt. Zmiana rodzaju zdalnego monitoringu może nastąpić w formie pisemnej lub dokumentowej, w szczególności na podstawie przyjętej przez strony karty pracy serwisu.
2)    Wynajmujący może udostępnić Najemcy modem GSM z aktywną kartą SIM. 
3)    W razie zniszczenia lub uszkodzenia modemu GSM przez Najemcę Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości 500 zł.
W przypadku braku zapewnienia przez Najemcę możliwości podłączenia zdalnego monitoringu, w szczególności niezapewnienia warunków technicznych niezbędnych do jego działania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany wybranego pakietu na pakiet administracyjny oraz rozpoczęcia naliczania opłaty przysługującej za ten pakiet zgodnie z Umową. W przypadku ponownego udostępnienia przez Najemcę warunków niezbędnych do uruchomienia zdalnego monitoringu Wynajmujący może odstąpić od naliczania opłat wraz z kolejnym miesiącem kalendarzowym po udostępnieniu warunków. W przypadku braku warunków zdalnego monitoringu Nabywca zobowiązany jest do każdorazowego dokonywania odpowiednich wpisów do systemu E-biz celem właściwego użytkowania Urządzenia i optymalizacji pracy Urządzenia i poprawności dokonywanych rozliczeń. 

§ 10. UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU NAJMU.

1)    Przedmiot Najmu jest ubezpieczony przez Wynajmującego przez cały Okres Najmu; ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na bezpośredniej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu Przedmiotu Najmu na skutek zaistnienia przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia.
2)    W razie zaistnienia zdarzenia, które spowodowało utratę, zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu Najemca jest zobowiązany:
a)    użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody na Przedmiocie Najmu oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego Przedmiotu Najmu przed szkodą,
b)    bezzwłocznie zawiadomić Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu,
c)    bezzwłocznie zawiadomić Policję, w przypadku, kiedy istnieje podejrzenie, że utrata, zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu nastąpiły w rezultacie świadomego działania, którego celem było wyrządzenie szkody lub też w przypadku istnienia innych znamion przestępstwa,
d)    zachować wszystkie uszkodzone części,
e)    udostępnić Wynajmującemu, towarzystwu ubezpieczeniowemu lub powołanym przez towarzystwo niezależnym ekspertom wszelkie dokumenty, które mogą okazać się niezbędne do ustalenia okoliczności powstania szkody oraz określenia wysokości odszkodowania.
3)    W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w pkt 1 Najemca upoważni Wynajmującego i towarzystwo ubezpieczeniowe do wejścia na teren oraz dokonania inspekcji obiektów, w których wydarzyła się szkoda i nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu, a także do zabezpieczenia lub zatrzymania uszkodzonego Przedmiotu Najmu; z zastrzeżeniem uzasadnionych działań podjętych dla zabezpieczenia Przedmiotu Najmu lub zapobieżenia powiększania się rozmiaru szkody, Najemca zobowiązany jest do zachowania stanu faktycznego spowodowanego zdarzeniem szkodowym, do czasu rozpoczęcia przez towarzystwo ubezpieczeniowe czynności likwidacyjnych.
4)    Z chwilą utraty Przedmiotu Najmu lub jego uszkodzenia w sposób uniemożliwiający jego naprawę Umowa wygasa: w przypadku utraty – w dniu, w którym nastąpiła utrata, a w przypadku uszkodzenia – w dniu wydania przez towarzystwo ubezpieczeniowe oświadczenia, że naprawa Przedmiotu Najmu jest ekonomicznie nieuzasadniona. W takim przypadku Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu odszkodowanie w wysokości sumy kwoty miesięcznych czynszów dotyczących utraconego lub uszkodzonego Przedmiotu Najmu, które przypadłyby od dnia wygaśnięcia Umowy do Daty zakończenia Umowy, pomniejszonej o odszkodowanie przyznane przez towarzystwo ubezpieczeniowe w postępowaniu likwidacyjnym. Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w terminie wskazanym przez Wynajmującego lub osobę trzecią, jeżeli prawo do odszkodowania zostało przez Wynajmującego scedowane na rzecz tej osoby.
5)    W przypadku uszkodzenia Przedmiotu Najmu z przyczyn, za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności, niepowodującego wygaśnięcia Umowy, umówione terminy płatności czynszu pozostają niezmienione, a Najemca ponosi wszelkie koszty przywrócenia Przedmiotu Najmu do stanu poprzedniego, które nie zostaną pokryte z odszkodowania przyznanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
6)    Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Najmu w zakresie, w jakim Wynajmujący nie uzyskał pokrycia poniesionej szkody z tytułu ubezpieczenia określonego w pkt 1 ciąży na Najemcy od Daty rozpoczęcia Umowy.

§ 11. ROZWIĄZANIE I WYPOWIEDZENIE UMOWY.

1)    W przypadku opóźnienia Najemcy w zapłacie czynszu lub innego świadczenia należnego Wynajmującemu przekraczającego 7 dni, Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym po uprzednim wezwaniu Najemcy do usunięcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Najemcę i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
2)    Ponadto Wynajmujący ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a)    dopuszczenia przez Najemcę do dokonania czynności serwisowych przez osoby nieupoważnione;
b)    stwierdzenia przez Wynajmującego ingerencji we wskazania licznika Przedmiotu Najmu, naruszenia plomby na liczniku bądź odmowy potwierdzenia stanu licznika;
c)    zmiany miejsca położenia Przedmiotu Najmu bez wymaganej zgody;
d)    postawienia przedsiębiorstwa Najemcy w stan likwidacji lub spełnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Najemcy lub złożenia tego wniosku;
e)    objęcia Przedmiotu Najmu jakimkolwiek postępowaniem zabezpieczającym lub egzekucyjnym, albo innego zagrożenia posiadania Przedmiotu Najmu przez Najemcę.
f)    oddania Przedmiotu Najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania bez wyraźnej zgody Wynajmującego;
g)    naruszenia przez Najemcę postanowień § 8 pkt. 4.
3)    W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Wynajmującego, z przyczyn określonych w pkt 1 lub pkt 2 lit. a-c i e-g lub pkt 4, Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu – niezależnie od zaległych opłat z tytułu najmu – karę umowną w wysokości sumy kwot czynszów, które przypadłyby od dnia wypowiedzenia Umowy do Daty zakończenia Umowy.
W trakcie trwania Umowy Najemca ma obowiązek przedstawić na pisemne wezwanie Wynajmującego dokumenty dotyczące jego sytuacji finansowej oraz prawnej. Wynajmujący nie ma prawa żądania przedstawienia powyższej dokumentacji częściej niż raz na kwartał. Dokumenty winny być doręczone poleconą przesyłką pocztową lub w formie skanów na wskazany adres e-mail w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Bezskuteczny upływ powyższego terminu uprawnia Wynajmującego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

§ 12. REKLAMACJE.

1)    Wszelkie reklamacje dotyczące Umowy (w szczególności wystawionych faktur VAT oraz reklamacje ilościowe) Najemca powinien zgłaszać w formie pisemnej do Centrum Obsługi Klienta na adres: reklamacje@konicaminolta.pl lub przez https://ecommerce.konicaminolta.pl/. Reklamacja powinna wskazywać dokładny opis problemu.
2)    Wynajmujący udzieli odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni, chyba że reklamacja została złożona przez osobę fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego. W tym ostatnim przypadku, Wynajmujący udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia.

§ 13. ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU.
1)    Po upływie Okresu Najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić Przedmiot Najmu Wynajmującemu w stanie niepogorszonym – z uwzględnieniem normalnego zużycia.
2)    Wynajmujący po zakończeniu Okresu Najmu wykona usługi deinstalacji Przedmiotu Najmu oraz jego odbioru i transportu do siedziby Wynajmującego. Pracownicy Wynajmującego poinformują Najemcę o terminie wykonania tych usług.
3)    Najemca zobowiązany jest do udostępnienia Przedmiotu Najmu pracownikom Wynajmującego lub osobom działającym z polecenia Wynajmującego w wyznaczonym zgodnie z pkt 2 terminie.
4)    Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami poniesionymi w związku z realizacją usługi deinstalacji Przedmiotu Najmu oraz odbioru i transportu Przedmiotu Najmu do siedziby Wynajmującego, zgodnie z Cennikiem Usług.
5)    W przypadku, gdy Przedmiot Najmu nie zostanie po upływie Okresu Najmu udostępniony Wynajmującemu celem realizacji usług określonych w pkt 2, Najemca zapłaci Wynajmującemu za każdy rozpoczęty miesiąc karę umowną w wysokości dwukrotności kwoty czynszu lub kwoty, którą Wynajmujący zapłaci osobie trzeciej refinansującej Umowę z powodu opóźnienia zwrotu Przedmiotu Najmu. Najemca zapłaci również za Wydruki oraz skany (jeśli Umowa przewiduje wynagrodzenia za wykonywane skany) wykonane po dacie wygaśnięcia Umowy. Jednocześnie Najemca upoważnia Wynajmującego do wejścia do pomieszczeń Najemcy i przejęcia Przedmiotu Najmu, również za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm, na koszt Najemcy. Najemca zrzeka się prawa do odwołania tego upoważnienia.

§ 14. USŁUGI SERWISOWE.

1)    Umowa zawiera usługi serwisowe zgodnie z załącznikiem A.
2)    W przypadku zgłoszenia o awarii i konieczności wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się generowane będą przez system zdalnego monitoringu.
3)    W w przypadku niedziałania systemu zdalnego monitoringu zgłoszenia, o których mowa w pkt 2, powinny być kierowane e-mailem na adres: serwis@konicaminolta.pl bądź pod nr telefonu 0801606072 lub 22 266 77 66.
4)    W ramach świadczonej usługi serwisowej Wynajmujący na wezwanie Najemcy zapewni przyjazd technika serwisu.
5)    Czas reakcji Centrum Obsługi Klienta określony jest w Godzinach Roboczych i dotyczy zgłoszeń awarii. Czas przyjazdu technika serwisu dla strefy odległości innej niż siedziba delegatury Wynajmującego może zostać wydłużony o czas niezbędny na dojazd na miejsce instalacji Urządzenia.
6)    Usługa poza czasem pracy serwisu w Dni Robocze powinna być zgłoszona na 24 godzin wcześniej i jest usługą dodatkowo płatną zgodnie
Z Cennikiem Usług. Usługa wykonana w sobotę, niedzielę lub święto powinna być zgłoszona na 24 godziny wcześniej i jest usługą dodatkowo płatną zgodnie z Cennikiem Usług.
7)    Naprawa powinna być zakończona w ciągu 48 godzin od zgłoszenia,  z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. W razie potrzeby zostanie wykonana naprawa warsztatowa. 
8)    Deinstalacja i ponowna instalacja powinna być zgłoszona na 3 dni wcześniej i jest usługą dodatkowa płatną zgodnie z Cennikiem Usług.
9)    Po zmianie miejsca instalacji Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany cen, uwzględniającą zmianę odległości.
10)    W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu Najemca zostanie obciążony opłatami zgodnie z Cennikiem Usług.
11)    Najemca zobowiązuje się:
a)    korzystać z materiałów eksploatacyjnych dostarczanych przez Wynajmującego oraz zlecać mu czynności serwisowe,
b)    udostępniać Urządzenie do przeglądów lub napraw w godzinach pracy serwisu (8.00-16.00),
12)    Wynajmujący zobowiązuje się do:
a)    przeprowadzenia jednorazowego szkolenia z zakresu obsługi,
b)    przeprowadzania przeglądów okresowych, zgodnie z harmonogramem zapisanym w karcie gwarancyjnej,
c)    dostarczenia podzespołów niezbędnych dla zapewnienia stałej wysokiej jakości wydruków i niezawodnej pracy Urządzenia,
d)    naprawy uszkodzeń,
e)    rutynowej wymiany podzespołów (remonty),
f)    dostarczania tonera,
g)    dostarczania papieru A4 i A3 (dotyczy wyłącznie wersji Umowy przewidującej dostawę papieru),
h)    regulacji, diagnostyki stanu Urządzenia, programowania parametrów.
13)    Zobowiązania Wynajmującego w ramach Umowy nie obejmują awarii urządzeń lub ich nieprawidłowego działania wynikających:
a)    ze zdarzeń o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), w szczególności zdarzeń o charakterze katastrofalnych działań przyrody lub nadzwyczajnych w postaci zaburzeń życia zbiorowego,
b)    z eksploatacji Urządzeń niezgodnej z instrukcją obsługi, specyfikacją techniczną, zaleceniami serwisu Wynajmującego,
c)    z eksploatacji urządzeń niezgodnej z warunkami eksploatacji (temperatura, wilgoć, napięcie zasilające) lub przeznaczeniem,
d)    z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Najemca lub osoby trzecie, w szczególności uszkodzenia, dokonywania napraw, przeróbek, instalacji i deinstalacji Urządzenia,
e)    wad lub usterek komputerów, serwerów, systemów operacyjnych, terminali i instalacji sieciowych Najemcy.
14)    Wynajmujący może usunąć awarie wymienione w pkt 13 powyżej na podstawie odrębnego płatnego zlecenia.
15)    Zobowiązania Wynajmującego nie obejmują ingerencji w infrastrukturę teleinformatyczną Najemcy. Wszelkie instalacje i konfiguracje w sieci teleinformatycznej, będą wykonywane przez administratora sieci Najemcy, przy wsparciu serwisu Wynajmującego.
16)    Wynajmujący gwarantuje wysoką jakość wydruków w przypadku wykorzystywania nośników przeznaczonych do druku cyfrowego.
17)    Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysków spowodowaną przestojem Urządzenia. Odpowiedzialność Wynajmującego jest w takim przypadku ograniczona do straty rzeczywistej w granicach sześciokrotności czynszu najmu, chyba że Najemcą jest osobą fizyczną, która zawiera Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
18)    Wstępne szkolenia z zakresu obsługi oraz administrowania Urządzeniem znajdujące się na liście usług objętych Umową, są nieodpłatne pod warunkiem zorganizowania ich w jednym dniu roboczym. Wszelkie pozostałe szkolenia są realizowane zgodnie z Cennikiem Usług.
19)    Dostawy tonera i papieru realizowane będą zgodnie z wewnętrznym harmonogramem dostaw na podstawie zgłoszenia Najemcy, w ciągu czterech Dni Roboczych od daty zgłoszenia. Dostawa zszywek nie jest objęta zakresem usługi serwisowej.
20)    Toner i papier dostarczane będą w ilości adekwatnej do rzeczywistego miesięcznego zużycia, równego łącznej liczbie stron A4 wykonanych  w okresie rozliczeniowym, wynikającego ze zgłoszonego przez Najemcę stanu licznika wydruków.
21)    Wydajność tonera wskazana w Warunkach szczegółowych Umowy określona jest dla średniego pokrycia stron. Zużycie tonera będzie rozliczane zgodnie z raportami generowanymi przez Urządzenie. Za zużycie tonera w ilości większej niż średnie pokrycie będzie naliczana dodatkowa opłata, zgodnie z Cennikiem Usług.
22)    Przynajmniej raz do roku oraz na dzień deinstalacji Urządzenia będzie przeprowadzony bilans łącznej liczby wykonanych wydruków A4, skanów i dostarczonych materiałów, służący do rozliczenia ewentualnej nadwyżki dostarczonych materiałów eksploatacyjnych. Rozliczenie będzie polegało na wystawieniu dodatkowej faktury Najemcy na nadwyżkę dostarczonych materiałów eksploatacyjnych.
23)    Wymiany tonera w Urządzeniu, uzupełnienie papieru oraz usunięcie zacięcia papieru nie są objęte Umową i mogą być zlecone jako dodatkowe usługi płatne zgodnie z Cennikiem Usług.
24)    Dwustronny wydruk formatu A4 będzie liczony jako 2 strony A4, jednostronny wydruk formatu A3 będzie liczony jako 2 strony A4, dwustronny wydruk formatu A3 będzie liczony jako 4 strony A4.
25)    Druki banerowe będą liczone jako wielokrotność strony A4 zgodnie ze specyfikacją formatu wydruku Urządzenia. Formaty specjalne wydruku określone są zgodnie ze specyfikacją formatu wydruku Urządzenia.
26)    Średnia ilość wykonanych w miesiącu wydruków nie powinna przekraczać maksymalnej, miesięcznej liczby wydruków wskazanej w Warunkach szczegółowych Umowy.
27)    Strony testowe wykonane w czasie wizyty serwisowej będą odliczane od ogólnej liczby wykonanych wydruków.
28)    Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia przez Wynajmującego usług serwisowych jest Najemca. Najemca będzie wykonywał obowiązki wytwórcy odpadów określone odrębnymi przepisami w odniesieniu do takich odpadów, a w szczególności do tonerów dostarczanych przez Wynajmującego.
29)    Zmiana pakietu, nieskutkująca zmianą opłaty, może nastąpić w formie pisemnej lub dokumentowej, w szczególności na podstawie przyjętej przez strony karty pracy serwisu.
30)    W związku z korzystaniem ze zdalnego monitoringu Najemca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. W szczególności nie może wprowadzać do tego systemu jakichkolwiek informacji:
a)    naruszających prawo, w szczególności naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, powszechnie uznane zwyczaje lub normy postępowania,
b)    naruszających lub mogących naruszyć prawa innych osób, a w szczególności majątkowe lub osobiste prawa autorskie, tajemnicę przedsiębiorstwa, prawa własności przemysłowej, jakichkolwiek osób.

§ 15. DANE OSOBOWE

1)    Najemca powierza Wynajmującemu przetwarzanie Danych Osobowych w zakresie i na zasadach wskazanych w poniższych postanowieniach.
2)    Powierzane dane obejmują Dane Osobowe dotyczące pracowników, współpracowników, klientów, dostawców Najemcy obejmujące imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, adres IP, identyfikator (login), stanowisko, PESEL, numer telefonu, firmę, adres prowadzenia działalności gospodarczej, REGON. Powierzane Dane Osobowe obejmują również wszelkie inne Dane Osobowe zawarte w Wydrukach i skanach wykonanych na Urządzaniach, przy czym Najemca zobowiązuje się do wykorzystywania Urządzeń wyłącznie w celach służbowych. Przetwarzanie ma charakter cykliczny i następuje w formie papierowej oraz systemach informatycznych.
1)    Celem powierzenia przetwarzania Danych Osobowych przez Najemcę jest wyłącznie realizacja przedmiotu Umowy.
2)    Wynajmujący przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Najemcy – co dotyczy też przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wynajmujący – w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wynajmujący informuje Najemcę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Wynajmujący niezwłocznie informuje Najemcę, jeżeli jego zdaniem wydane polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub krajowych o ochronie danych. Najemca poleca niniejszym Wynajmującemu przetwarzanie Danych Osobowych, a także każdej osobie działającej z jego upoważnienia, na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie.
3)    Najemca oświadcza, że powierzane Dane Osobowe zostały zgromadzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz że pełni rolę ich administratora.
4)    Wynajmujący uprawniony jest do dalszego powierzenia przetwarzania Danych Osobowych podmiotom, których lista dostępna jest za pośrednictwem strony WWW pod adresem info.konicaminolta.pl/listapodwykonawcow.
5)    Wynajmujący poinformuje Najemcę drogą mailową o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawców, dając tym samym Najemcy możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. Dodanie lub zastąpienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowi zmiany Umowy.
6)    Wynajmujący zapewnia, iż dalszy podmiot przetwarzający wypełniać będzie te same obowiązki ochrony Danych Osobowych, jakie zostały w Umowie nałożone na Wynajmującego.
7)    Wynajmujący zobowiązuje się przy przetwarzaniu Danych Osobowych do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych wymaganych zgodnie z art. 32 RODO.
8)    Wynajmujący zobowiązuje się dopuszczać do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie osoby, które do tego upoważni i które zobowiązał do zachowania tajemnicy lub które podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
9)    W ciągu 24 godzin od stwierdzenia naruszenia ochrony Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12) RODO, Wynajmujący przekaże Najemcy informacje o naruszeniu ochrony powierzonych mu Danych Osobowych, w tym zgromadzone przez Wynajmującego informacje w celu zgłoszenia naruszania ochrony danych organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO.
10)    Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości Wynajmujący pomaga Najemcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO.
11)    Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne jej informacje, Wynajmujący zobowiązany jest pomagać Najemy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
12)    Wynajmujący umożliwia Najemcy lub upoważnionemu przez Najemcę audytorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.
13)    Wynajmujący zobowiązuje się zastosować uzasadnione zalecenia Najemcy dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia Danych Osobowych oraz sposobu ich przetwarzania, sformułowane w wyniku audytów przeprowadzonych przez Najemcę.
14)    Wynajmujący zobowiązuje się udostępniać Najemcy na jego żądanie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wskazanych w przepisach RODO, innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Umowie.
15)    Najemca jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, po pisemnym bezskutecznym wyznaczeniu Wynajmującemu co najmniej 14-dniowego terminu do zaprzestania naruszeń, jeżeli Wynajmujący nie wypełnia obowiązków wskazanych w RODO, innych powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących ochrony Danych Osobowych lub w Umowie.
16)    Po odwołaniu przez Najemcę polecenia przetwarzania powierzonych Umową Danych osobowych lub zajściu okoliczności powodujących wygaśnięcie Umowy, Wynajmujący w terminie nie dłuższym niż 7 Dni Roboczych usunie wszystkie pozostające w jego posiadaniu Dane Osobowe oraz ich kopie zgromadzone na wszelkich technologicznie możliwych nośnikach. W przypadku odwołania polecenia przetwarzania Danych Osobowych w trakcie obowiązywania Umowy, Wynajmujący uprawniony jest do powstrzymania się od wykonywania Umowy nie ponosząc żadnych konsekwencji z tego tytułu.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1)    Najemca będący osobą fizyczną, która zawiera Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że taki Najemca ma obowiązek uregulowania należności za zrealizowane przez Wynajmującego świadczenia, a z chwilą skutecznego odstąpienia Umowę uważa się za niezawartą.Najemca może odstąpić od Umowy, składając Wynajmującego na przykład na piśmie lub za pośrednictwem e-mail oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia: 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłać  informację o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym.
2)    Wynajmujący ma prawo obciążenia Najemcy opłatami za dodatkowe czynności określone w Tabeli opłat administracyjnych.
3)    Wyłączona jest odpowiedzialność Wynajmującego za wady fizyczne Przedmiotu Najmu z tytułu rękojmi, chyba że Najemcą jest osobą fizyczną, która zawiera Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
4)    Najemca wyraża zgodę na przekazywanie przez Wynajmującego instytucjom finansowym, które na mocy odrębnych porozumień z Wynajmującym mogą refinansować Umowę, informacji o Najemcy pozyskanych
w związku z zawieraniem lub wykonywaniem niniejszej Umowy.
5)    W przypadku zmiany adresu do doręczeń wskazanego w Umowie, strona, której dotyczy zmiana, obowiązana jest w terminie 7 dni zawiadomić o powyższym na piśmie drugą stronę. Do czasu otrzymania takiego zawiadomienia przez drugą stronę, wszelka korespondencja wysłana na wskazany adres do doręczeń będzie uważana za skutecznie doręczoną.
6)    Wynajmujący ma prawo dochodzić od Najemcy odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
7)    W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy lub Ogólnych Warunków mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
8)    Wszelkie zmiany postanowień Umowy lub Ogólnych Warunków wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
9)    Strony zobowiązują się do ugodowego rozstrzygania wszelkich sporów, mogących powstać w związku z wykonywaniem Umowy. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia spór rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Appendix, kliknij tutaj
 

Powrót do strony głównej