1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt 7) RODO jest:

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.
Krakowiaków 44, 02-255 Warszawa
Tel.: +48 22 560 33 00
E-mail: daneosobowe@konicaminolta.pl
Strona internetowa: www.konicaminolta.pl

2. Jakie prawa przysługują mi jako osobie, której dotyczą dane?

Jako osobie, której dotyczą dane, przysługują Państwu następujące prawa:

2.1 Prawo dostępu (art. 15 RODO):

Mają Państwo prawo do uzyskania w dowolnej chwili informacji o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, celach przetwarzania, wszelkich odbiorcach lub kategoriach odbiorców Państwa danych osobowych oraz planowanym okresie przechowywania.

2.2 Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO):

Mają Państwo prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia dotyczących Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne.

2.3 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO):

Mają Państwo prawo żądania niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych. W szczególności jako administrator jesteśmy zobowiązani do usunięcia Państwa danych w następujących przypadkach:
    • Państwa dane osobowe nie są już dłużej potrzebne w celach, w jakich zostały zgromadzone.
    • Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się wyłącznie na podstawie Państwa zgody, którą Państwo wycofali, i nie istnieje żadna inna podstawa prawna, która uzasadnia przetwarzanie Państwa danych osobowych.
    • Wyrazili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, który jest oparty na prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, a my nie możemy udowodnić, że istnieją prawnie uzasadnione powody przetwarzania.
    • Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
    • Usunięcie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.
    • Państwa dane osobowe były gromadzone w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.
Należy mieć świadomość tego, że prawo do usunięcia podlega ograniczeniu w następujących przypadkach w takich sposób, że możliwość usunięcia jest wyłączona:
    • Państwa dane osobowe są wykorzystywane do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji.
    • Państwa dane osobowe są wykorzystywane do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.
    • Państwa dane osobowe są wykorzystywane do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej.
    • Państwa dane osobowe służą interesowi publicznemu w dziedzinie zdrowia publicznego.
    • Państwa dane osobowe są niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
    • Państwa dane osobowe służą nam do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

2.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):

Mają Państwo również prawo do żądania, by przetwarzanie Państwa danych osobowych zostało ograniczone; w takim przypadku Państwa dane osobowe zostaną wyłączone z wszelkiego przetwarzania. Prawo to ma zastosowanie, kiedy:
    • Kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych, na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
    • Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia swoich danych osobowych, żądają Państwo w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
    • Nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do realizacji konkretnych celów, ale wciąż potrzebują Państwo tych danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    • Sprzeciwiają się Państwo wobec przetwarzania Państwa danych osobowych i nie zostało jeszcze stwierdzone, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Państwa podstaw sprzeciwu.

2.5 Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

Mają Państwo prawo otrzymać Państwa dane osobowe, które Państwo przekazali nam jako administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Ponadto mają Państwo również prawo do żądania, by Państwa dane osobowe zostały przeniesione od nas do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.
Wymagania dotyczące zastosowania prawa do przenoszenia danych są następujące:
    • Państwa dane osobowe są przetwarzane automatycznie na podstawie Państwa zgody lub umowy.
    • Państwa dane osobowe nie służą do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.
    • Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
    • Państwa dane osobowe nie służą do wykonania zadania, które jest wykonywane w ramach sprawowania przypisanej nam władzy publicznej.
    • Wykonanie Państwa prawa nie powinno naruszać praw i swobód innych osób.

2.6 Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO):

Mają Państwo prawo zgłosić w dowolnej chwili sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych z powodów wynikających z Państwa sytuacji osobistej. Dotyczy to również profilowania. Wymogiem jest to, że przetwarzanie jest oparte na prawnie uzasadnionym interesie po naszej stronie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).
Ponadto mogą Państwo również sprzeciwić się w dowolnej chwili wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub profilowania powiązanego z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeśli sprzeciwią się Państwo wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes, w każdym przypadku sprawdzimy, czy możemy wykazać powody warte ochrony, które są nadrzędne wobec Państwa interesów oraz praw i swobód. W przypadku gdy nie ma powodów wartych ochrony po naszej stronie lub Państwa interesy, jak również prawa i swobody są nadrzędne wobec naszych, Państwa dane osobowe nie będą już dłużej przetwarzane. Wyjątek jest robiony, kiedy Państwa dane osobowe wciąż są wykorzystywane do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeśli sprzeciwią się Państwo wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub profilowania, o ile jest on powiązany z takim marketingiem bezpośrednim, Państwa dane osobowe nie będą już dłużej przetwarzane do tych celów.

2.7 Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO):

Mają Państwo również prawo złożyć w dowolnej chwili skargę do organu nadzorczego, w szczególności do organu nadzorczego w państwie członkowskim, w którym Państwo zamieszkują, pracują lub na terenie którego doszło do podejrzewanego naruszenia, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza regulacje o ochronie danych.
Adres organu nadzorczego odpowiedzialnego za naszą spółkę jest następujący:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa
Telefon: 22 531-03-00
Godziny pracy: 8.00–16.00
Adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

Infolinia: 606-950-000
Godziny pracy: 10.00–14.00

 

2.8 Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO):

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnej chwili bez podawania przyczyn i w sposób nieformalny. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


 

3. Informacje ogólne dotyczące celów

Co do zasady przetwarzanie Państwa danych osobowych przez nas zawsze jest powiązane z określonym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celem, który został zdefiniowany jeszcze zanim czynność przetwarzania się rozpoczęła, zgodnie z zasadą ograniczenia celu na mocy art. 5 ust. 1 lit. b) RODO. W dalszej części niniejszej Polityki prywatności, kiedy wskazywana jest czynność przetwarzania, podany jest również opis konkretnego celu.

4. Informacje ogólne dotyczące podstaw prawnych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z RODO. Stosownie do tego przetwarzanie Państwa danych osobowych jest zawsze oparte na podstawie prawnej. Artykuł 6 RODO definiuje podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

4.1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Zgoda

Jeśli uzyskamy Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, przetwarzanie będzie prowadzone na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Poniższy przykład służy do objaśnienia tej podstawy prawnej: Otrzymują Państwa od nas reklamy pocztą elektroniczną i/lub telefonicznie i udzielili Państwo uprzedniej zgody.

Umowa lub działania przed zawracie umowy

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Państwem lub do podejmowania działań przedumownych podejmowanych w odpowiedzi na Państwa wniosek, podstawa prawna, na której opiera się przetwarzanie Państwa danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Obowiązek prawny

W przypadkach ,gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, przetwarzanie to jest oparte na art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

Żywotny interes

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów lub interesów innej osoby, takie przetwarzanie jest prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.

Interes publiczny

W przypadkach gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam powierzonej podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

Prawnie uzasadniony interes

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu naszej spółki lub strony trzeciej, a jednocześnie interesy podstawowe prawa i swobody osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych, nie są nadrzędne wobec naszego prawnie uzasadnionego interesu, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.2. Podstawy prawne przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych

Jeśli w nadzwyczajnych przypadkach musimy przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych, takie jak:

 • dane dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego (np. kolor skóry lub szczególne języki),

 • dane dotyczące opinii politycznych (np. przynależność do partii),

 • dane dotyczące przekonań religijnych lub filozoficznych (np. przynależność do sekty),

 • dane dotyczące przynależności do związków zawodowych,

 • dane genetyczne,

 • dane biometryczne (np. odciski palców czy zdjęcia),

 • dane dotyczące zdrowia (np. numery identyfikacyjne niepełnosprawności),

 • lub dane dotyczące życia seksualnego lub orientacji seksualnej

wówczas przetwarzanie jest oparte na jednej z poniższych podstaw prawnych, które są zdefiniowane w art. 9 RODO:

Wyraźna zgoda

Jeśli udzielili nam Państwo wyraźnej zgody na przetwarzanie powyższych kategorii danych osobowych, stanowi ona podstawę prawną przetwarzania zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Wypełnienie obowiązków wynikających z prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej

Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących Państwa jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.

Ochrona żywotnych interesów

Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących Państwa jest niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów lub interesów innej osoby, takie przetwarzanie jest prowadzone zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. c) RODO.

Ewidentnie publiczne dane

O ile przetwarzane są szczególne kategorie Państwa danych osobowych, które zostały upublicznione przez Państwa wcześniej, przetwarzanie takich danych opiera się na art. 9 ust. 2 lit. e) RODO.

Ustalenie / dochodzenie / obrona roszczeń

O ile przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących Państwa służy nam do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

Ważny interes publiczny

W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących Państwa w celu ochrony ważnego interesu publicznego wynikającego z prawa UE lub krajowego przetwarzanie jest oparte na art. 9 ust. 2 lit. g) RODO.

Ocena zdolności do pracy danej osoby lub inne cele medyczne, takie jak opieka zdrowotna

Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących Państwa wynika z prawa UE lub państwa członkowskiego albo umowy zawartej z osobą wykonującą zawód w zakresie opieki zdrowotnej i jest ono prowadzone do celów profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, takie przetwarzanie jest oparte na art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.

Interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego

Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów zdrowia publicznego, w tym ochrony przed transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi takimi jak pandemie, takie przetwarzanie jest prowadzone na podstawie prawnej art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.

Cele archiwalne, cele badań naukowych / historycznych, cele statystyczne

Jeśli przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych dotyczących Państwa wynika z prawa UE lub państwa członkowskiego, które przewiduje przetwarzanie do celów archiwalnych, badań naukowych lub historycznych albo celów statystycznych w interesie publicznym, takie przetwarzanie jest oparte na art. 9 ust. 2 lit. j) RODO.

5. Informacje ogólne dotyczące obowiązku przechowywania zapisów i terminu usunięcia danych

O ile nie określono inaczej, usuwamy dane osobowe zgodnie z art. 17 RODO lub ograniczamy ich przetwarzanie zgodnie z art. 18 RODO. Poza okresami zatrzymywania określonymi w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko dopóki dane są niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków umownych i prawnych. Dane osobowe, które nie są już dłużej wymagane po realizacji celu będą regularnie kasowane, chyba że dalsze przetwarzanie jest wymagane przez ograniczony okres, co może wynikać z innych prawnie dozwolonych celów.

6. Informacje ogólne dotyczące przekazania danych osobowych

Odbiorca Państwa danych

Co do zasady nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych użytkowników. Udostępnianie stronom trzecim poza zakresem opisanym w niniejszej Polityce prywatności będzie odbywało się tylko, jeśli jest to niezbędne do przetwarzania odpowiedniej zażądanej usługi. W tym celu współpracujemy z dostawcami usług w obszarach między innymi marketingu, sprzedaży, informatyki, logistyki i zasobów ludzkich. Wybieramy tych dostawców usług niezwykle ostrożnie. W pozostałych przypadkach przekazujemy dane do organów państwowych, jednakże ma to miejsce tylko, gdy wymaga tego obowiązek prawny, na przykład jeśli istnieje nakaz sądowy.
 

Miejsce przetwarzania Państwa danych osobowych

Co do zasady przetwarzamy Państwa dane w Polsce i pozostałych państwach europejskich (UE/EOG). Jeśli Państwa dane są przetwarzane w państwach poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (tj. w tak zwanych państwach trzecich), będzie to miało miejsce tylko, jeśli wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę, jeśli jest to przewidziane przez prawo lub jeśli jest to niezbędne do świadczenia przez nas usług dla Państwa. Jeśli w takich wyjątkowych przypadkach przetwarzamy dane w państwach trzecich, będzie to odbywało się przy zapewnieniu, że podejmowane są pewne środki (tj. na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji UE lub po przedstawieniu odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 44 i nast. RODO).

7. Ciasteczka

7.1 Informacje ogólne dotyczące ciasteczek

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy ciasteczka. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa dysku twardym zależnie od przeglądarki, z której Państwo korzystają i poprzez które pewne informacje przepływają do strony internetowej, która zamieszcza ciasteczko. Wiele z ciasteczek, które wykorzystujemy jest usuwanych po zakończeniu sesji przeglądarki (tak zwane ciasteczka sesji). Pozostałe ciasteczka pozostają na Państwa urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie (ciasteczka trwałe).

Poniżej znajdą Państwo więcej informacji na temat administrowania ciasteczkami dla odpowiednich przeglądarek:

7.2 Szczegółowe informacje na temat ciasteczek

 1. Ciasteczka to niewielkie pliki wysyłane przez nasz serwer internetowy do Państwa przeglądarki i przechowywane na Państwa komputerze. Ciasteczka pomagają nam analizować ruch w sieci i rozpoznać, która część naszej strony została odwiedzona. Nasza strona wykorzystuje ciasteczka również po to, żeby móc traktować Państwa indywidualnie, tym samym dostosować nasze działania do Państwa potrzeb poprzez gromadzenie i przechowywanie informacji o Państwa preferencjach.

 2. Ciasteczka w żaden sposób nie dają nam dostępu do Państwa komputera ani informacji o Państwu, za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej i danych osobowych, które decydują się Państwo nam udostępnić (w tym dane osobowe, które przekazują nam Państwo automatycznie w wyniku ustawień swojej przeglądarki).

 3. Wykorzystujemy następujące ciasteczka:

 • Niezbędne ciasteczka. Ciasteczka tego rodzaju są konieczne, aby można było poruszać się po naszej stronie internetowej i z niej korzystać, np. poprzez zapewnienie dostępu do bezpiecznych obszarów strony internetowej.
 • Analityczne ciasteczka. Ciasteczka tego rodzaju gromadzą informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, np. które strony są najczęściej odwiedzane lub czy otrzymują komunikaty o błędach wyświetlane na pewnych stronach. Takie ciasteczka nie gromadzą informacji, które identyfikują odwiedzającego. Wszystkie informacje, jakie takie ciasteczka gromadzą są agregowane, a zatem anonimowe. Są one wykorzystywane tylko do poprawy funkcjonalności naszej strony internetowej.

 • Ciasteczka funkcjonalne. Ciasteczka funkcjonalne umożliwiają zapamiętanie wyborów użytkownika strony internetowej (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownik się znajduje) w celu poprawy funkcjonalności bardziej dopasowanej do użytkownika. Pliki te uwzględniają również zmiany rozmiaru tekstu, czcionki i te funkcjonalności strony internetowej, które można dopasować. Informacje gromadzone przez ciasteczka są anonimowe i nie mogą być wykorzystywane do śledzenia Państwa działań na innych stronach internetowych.

 • Ciasteczka marketingowe. Pliki tego rodzaju umożliwiają wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i interesów użytkownika i mogą być wykorzystywane do wyświetlania reklam poza stronami strony internetowej (domena).

 1. Mogą Państwo zarządzać ustawieniami ciasteczek w swojej przeglądarce (co pozwoli Państwu cofnąć zgodę na wszystkie lub niektóre ciasteczka). Państwa przeglądarka może poprosić o potwierdzenie zmiany ustawień. Jednakże należy zauważyć, że jeśli dezaktywują Państwo wszystkie ciasteczka, mogą Państwo nie być w stanie uzyskać dostępu do pewnych części naszej strony internetowej. Należy zauważyć, że strony trzecie również mogą wykorzystywać ciasteczka do analizy sposobu wykorzystania przez Państwa ich stron internetowych, a my nie mamy na to wpływu.

8. Centralne narzędzie do administrowania – Google Tag Manager

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Google Tag Manager od Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Za pomocą Tag Managera możemy integrować i zarządzać wszelkimi rozwiązaniami oprogramowania, takimi jak Google Analytics, centralnie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie sekcje kodu – zwane również tagami. Te sekcje kodu służą również do gromadzenia danych o Państwa przeglądarce, wizytach na stronie internetowej lub do ustawiania ciasteczek. Jednakże Google Tag Manager jest tylko domeną, która ani nie ustawia ciasteczek, ani nie przetwarza danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie poprzez rozwiązania integrowane poprzez sekcje kodu, takie jak Google Analytics.
 
Dalsze informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach stosowanych indywidualnych rozwiązań można znaleźć w oddzielnych sekcjach indywidualnych rozwiązań w dalszej części dokumentu.

9. W kontekście których czynności przetwarzania przetwarzane są moje dane osobowe?

9.1. Czynność przetwarzania – odwiedzanie naszej strony internetowej

W zakresie, w jakim korzystają Państwo z naszej strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli się Państwo nie rejestrują ani w inny sposób nie przekazują nam informacji, gromadzimy tylko dane osobowe, które Państwa osobista przeglądarka przekazuje do naszego serwera. Takie dane są niezbędne z technicznego punktu widzenia, by strona internetowa mogła być wyświetlana. Ponadto dane te są niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo Państwa strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony interes w tym przypadku to świadczenie i optymalne przedstawienie tej strony internetowej, jak również ochrona jej przed zewnętrznymi atakami i możliwość ich śledzenia. Kasujemy takie dane osobowe po zakończeniu procesu użytkowania, chyba że potrzebujemy ich do celów wykrywania nadużyć i możliwości ich śledzenia; w takim przypadku zachowujemy takie dane przez okres maksymalnie 30 dni.

W związku z tym podczas odwiedzania naszej strony internetowej przetwarzane mogą być następujące dane osobowe, które są automatycznie przekazywane przez Państwa przeglądarkę do naszych serwerów i przechowywane tam w formie tak zwanych „plików dziennika”:

 • Adres IP urządzenia końcowego używanego do uzyskania dostępu do strony internetowej

 • Data, godzina i czas trwania żądania

 • Kraj pochodzenia żądania

 • Treść żądania (konkretna strona / plik)

 • Status dostępu/ kod statusu http (np. „200 OK”)

 • Adres internetowy strony internetowej, z której pochodzi żądanie uzyskania dostępu do naszej strony internetowej

 • Przeglądarka i zainstalowane wtyczki (np. Flash Player)

 • System operacyjny i interfejs

 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki

 • Ilość danych przekazanych w każdym przypadku

 • Różnica stref czasowych wobec Greenwich Mean Time (GMT)

Możemy świadczyć tylko niektóre z usług oferowanych na naszej stronie internetowej, jeśli jesteśmy w stanie się z Państwem skontaktować. Pod tym względem możliwość skorzystania z tych usług zależy od przekazania przez Państwa pewnych danych osobowych (kontaktowych). Gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy takie dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia Państwu odpowiedniej usługi. Jeśli skontaktują się Państwo z nami drogą mailową lub poprzez formularz kontaktowy, dane osobowe, które przekazują Państwo w każdym przypadku (Państwa adres e-mail i pozostałe informacje przekazywane dobrowolnie, takie jak Państwa imię i nazwisko/numer telefonu) będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia Państwa żądania i, jeśli to konieczne, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania.

W tym przypadku podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony interes to udzielenie odpowiedzi na Państwa żądanie. Po udzieleniu ostatecznej odpowiedzi na Państwa żądanie kasujemy Państwa żądanie i informacje o przetwarzaniu w okresie trzech lat od zakończenia danego roku kalendarzowego.

9.2. ​Czynność przetwarzania – EMAKINA / Microsoft Azure

Nasza strona internetowa jest zarządzana przez spółkę EMAKINA Central & Eastern Europe GmbH, Weyringergasse 30, 1040 Wiedeń (dalej: EMAKINA) i przetrzymywana w chmurze Azure, tj. na serwerach zewnętrznego usługodawcy Microsoft.

Dlatego też Państwa dane osobowe gromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach tego dostawcy usług. Danymi mogą być na przykład Państwa adres IP, metadane i dane komunikacyjne lub dane z formularza kontaktowego.

Podstawą prawną korzystania z usług EMAKINA jako dostawcy hostingu naszej strony internetowej jest, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, wykonanie umowy z naszymi klientami i potencjalnie zainteresowanych stron.

9.3 Czynność przetwarzania – System zarządzania treścią (CMS) / Kentico

Na potrzeby naszej strony internetowej wykorzystujemy System zarządzania treścią (w skrócie: CMS) zwany Kentico. Kentico jest obsługowany przez spółkę Kentico software s.r.o, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Republika Czeska. CMS jest wykorzystywany do przedstawiania i zarządzania stronami internetowymi, sklepami internetowymi, intranetami lub innymi firmowymi stronami internetowymi. Wykorzystujemy Kentico EMS i Kentico Cloud w połączeniu jako CMS, który jest dostarczany jako Oprogramowanie jako usługa (SaaS) do tworzenia naszych firmowych stron internetowych i ich utrzymania. Pozwala nam to tworzyć treści na stronach internetowych i przekazywać je stronom internetowym naszych spółek zależnych i spółek partnerskich poprzez zdefiniowane przepływy pracy. Podłączyliśmy Kentico do naszej platformy do zarządzania tłumaczeniami SDL, aby inicjować tłumaczenia bezpośrednio z Kentico i umożliwić automatyczne przekazywanie tych tłumaczeń stronom internetowym naszych spółek zależnych i partnerów. Kentico zapewnia również platformę do automatyzacji marketingu, która pozwala wszystkim krajowym działającym spółkom gromadzić potencjalnych klientów poprzez stronę internetową, dopasować ich do konkretnej osoby stworzonej w Kentico i obsługiwać tych potencjalnych klientów poprzez serie e-maili lub spersonalizowane treści na stronie internetowej.

Podczas korzystania z CMS gromadzimy dane o aktywności od wszystkich osób odwiedzających naszą stronę internetową w anonimowej formie. Po tym, jak osoby odwiedzające naszą stronę internetową zidentyfikują się poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, takie informacje są dołączane do ich adresu e-mail. Więcej informacji na temat treści formularza kontaktowego można znaleźć w punkcie „9.1 Czynność przetwarzania – odwiedzanie naszej strony internetowej”.

W ramach technicznego wdrożenia indywidualnych funkcji CMS Kentico ustawia ciasteczka. Więcej informacji na temat ciasteczek i poszczególnych ciasteczek wykorzystywanych przez Kentico można znaleźć w punkcie „7. Ciasteczka”. Co do zasady dane są przechowywane bezpośrednio w Kentico tak, że wszelkie dane gromadzone przez Kentico są przechowywane na wyznaczonych serwerach internetowych Microsoft Azure w Holandi. Wyjątek ma miejsce wtedy, kiedy spółka zależna lub spółka partnerska wykorzystuje oprogramowanie do automatyzacji marketingu zwane Marketo. W takim przypadku tylko dane dotyczące działalności są przechowywane w Kentico, a wszystkie pozostałe dane są przekazywane bezpośrednio do Marketo i tam przechowywane. Więcej informacji o Marketo można znaleźć w punkcie „9.8.4 Marketo”.

W związku z przechowywaniem Państwa danych osobowych na serwerach internetowych Microsoft Azure w wyjątkowych okolicznościach, ze względu na siedzibę główną Microsoft, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, a zatem przekazywane do tak zwanego państwa trzeciego.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działalności osób odwiedzających gromadzonych w zakresie stosowania Kentico stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W tym przypadku naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie działania i bezpieczeństwa naszej strony internetowej. Przetwarzanie Państwa danych osobowych poza UE/EOG będzie opierało się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. W Stanach Zjednoczonych nie ma żadnych gwarancji odpowiedniego poziomu ochrony danych. W wyniku tego przetwarzanie danych osobowych wiąże się z dodatkowymi ryzykami dla praw i swobód osób, których dane dotyczą. W najgorszym przypadku może nie być możliwości wykonania praw osób, których dane dotyczą. Informacje o przysługującym Państwu prawie do wycofania zgody można znaleźć w punkcie „2.8 Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)” w niniejszej polityce prywatności.

Więcej informacji o ochronie danych w Kentico można znaleźć pod poniższym adresem: https://kenticocloud.com/privacy

9.4. Czynność przetwarzania – Platforma do zarządzania zgodami / Usercentrics

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy Platformę do zarządzania zgodami Usercentrics. Jest to narzędzie do zarządzania zgodami oparte na JavaScript. Przy pomocy tego narzędzia możemy zapewnić osobie odwiedzającej zarówno przegląd stosowanych niezbędnych rozwiązań w zakresie oprogramowania, jak i możliwość zadecydowania o korzystaniu z jakichkolwiek innych rozwiązań w zakresie oprogramowania, które wymagają uprzedniej zgody. Ponadto platforma oferuje osobie odwiedzającej możliwość wycofania jakiejkolwiek udzielonej zgody w dowolnej chwili bez podawania przyczyn, a zatem uniemożliwienia dalszego przetwarzania danych osobowych przed dane rozwiązanie w zakresie oprogramowania. Co więcej, przy pomocy platformy możemy spełnić wymaganie wynikające z RODO dotyczące zarządzania zgodami, które zapewnia między innymi możliwość udowodnienia, że zgody zostały udzielone albo nie.

W kontekście wykorzystywania Platformy do zarządzania zgodami Usercentrics przetwarzane mogą być między innymi następujące dane:

 • Dane o zgodzie

 • ID zgody

 • Status zgody (akceptacja, rezygnacja)

 • Znacznik czasu zgody

 • Język baneru dotyczącego zgody

 • Wersja wzoru baneru

 • Dane urządzenia (http Agenta, http Referrer)

Wykorzystywanie Platformy do zarządzania zgodami Usercentrics i powiązane z tym przetwarzanie danych osobowych służą do wypełnienia obowiązków prawnych w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dlatego też wykorzystanie platformy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku dostarczenia dokumentacji dowodowej w rozumieniu art. 5 ust. 2 RODO.

Usunięcie Państwa danych osobowych w związku z wykorzystaniem Platformy do zarządzania zgodami Usercentrics odbędzie się, jak tylko przestaną one już być wymagane do realizacji celu. W przypadku wycofania zgody przechowujemy informacje dotyczące wycofania przez trzy lata.

9.5. Czynności przetwarzania – specjalne czcionki

9.5.1. Czynność przetwarzania – Google Fonts

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy czcionki od Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Czcionki te są pogrupowane przez Google pod nazwą Google Fonts. Przy korzystaniu z Google Fonts żadne ciasteczka nie są ustawiane na Państwa urządzeniu końcowym. Czcionki są ładowane i integrowane poprzez odpowiednie interfejsy programowania aplikacji (w skrócie API) od Google (fonts.googleapis.com oraz fonts.gstatic.com). Żądanie załadowania i zintegrowania Google Fonts odbywa się niebawem po Państwa wizycie na naszej stronie internetowej. Żądanie przekazuje dane osobowe, takie jak Państwa adres IP lub wersja Państwa przeglądarki, do serwerów Google i żąda odpowiednich kaskadowych arkuszy stylów (pliki CSS) oraz pliki czcionek od Google. Arkusze stylów to pliki, które są wykorzystywane do zmiany wyglądu strony internetowej, takiego jak czcionka czy rozmiar czcionki. Plik czcionki zawiera wszelkie informacje o tym, w jaki sposób czcionka jest wyświetlana. Żądania plików CSS są przechowywane przez Google przez jeden dzień, a żądania plików czcionek są przechowywane przez jeden rok. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w kontekście wykorzystania Google Fonts stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Ze względu na lokalizację Google przekazywanie Państwa danych osobowych do Google może wiązać się z przekazywaniem do państw trzecich, tj. przekazywaniem danych osobowych do miejsca przeznaczanie, które nie znajduje się ani w Unii Europejskiej, ani w Ekonomicznym Obszarze Gospodarczym, w tym przypadku konkretnie do Stanów Zjednoczonych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych poza UE/EOG będzie opierało się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. W Stanach Zjednoczonych nie ma żadnych gwarancji odpowiedniego poziomu ochrony danych. W wyniku tego przetwarzanie danych osobowych wiąże się z dodatkowymi ryzykami dla praw i swobód osób, których dane dotyczą. W najgorszym przypadku może nie być możliwości wykonania praw osób, których dane dotyczą. Informacje o przysługującym Państwu prawie do wycofania zgody można znaleźć w punkcie „2.9 Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)” w niniejszej polityce prywatności.

Państwa dane osobowe nie będą przechowywane przez nas jako administratora.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania przez Google można znaleźć w polityce prywatności

9.6. Czynność przetwarzania – Analityka internetowa

9.6.1. Google Analytics

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę Google Analytics. Jest to usługa do analityki internetowej świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google). Stosujemy Google Analytics do analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej i jej regularnego usprawniania. Możemy wykorzystywać pozyskane statystyki do ulepszenia naszej oferty i sprawienia, że będzie ona bardziej interesująca dla Państwa jako użytkownika.

W zakresie wykorzystania Google Analytics ciasteczka są ustawiane na Państwa urządzeniu końcowym, które umożliwiają analizę Państwa wizyty na naszej stronie internetowej / sposobu korzystania z niej. Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć w punkcie „7. Ciasteczka”.

Mogą uniemożliwić Państwo przechowywanie ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce; jednakże chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, że wówczas mogą Państwo nie być w stanie wykorzystać wszystkich funkcji tej strony internetowej w ich pełnym zakresie. Dodatkowo mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez ciasteczko i dotyczących korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adres IP) oraz dalsze przetwarzanie takich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Kiedy informacje przechowywane w ciasteczkach o odwiedzeniu przez Państwa naszej strony internetowej i korzystaniu z niej są przekazywane do serwerów Google, mogą one być przekazywane do państwa trzeciego (np. do Stanów Zjednoczonych) ze względu na ich lokalizację. Jednakże ze względu na aktywowaną funkcję anonimizacji Państwa adres IP zostanie skrócony w Unii Europejskiej lub Europejskim Obszarze Gospodarczym jeszcze zanim zostanie przekazany do Google. Ponadto adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

W imieniu dostawcy tej strony internetowej Google wykorzysta otrzymane informacje do oceny sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej, przygotowania sprawozdań dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia kolejnych usług na rzecz dostawcy strony internetowej w związku z użyciem strony internetowej i Internetu.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w kontekście wykorzystania Google Analytics stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ze względu na lokalizację Google przekazywanie Państwa danych osobowych do Google może wiązać się z przekazywaniem do państw trzecich, tj. przekazywaniem danych osobowych do miejsca przeznaczania, które nie znajduje się ani w Unii Europejskiej, ani w Ekonomicznym Obszarze Gospodarczym, w tym przypadku konkretnie do Stanów Zjednoczonych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych poza UE/EOG będzie opierało się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. W Stanach Zjednoczonych nie ma żadnych gwarancji odpowiedniego poziomu ochrony danych. W wyniku tego przetwarzanie danych osobowych wiąże się z dodatkowymi ryzykami dla praw i swobód osób, których dane dotyczą. W najgorszym przypadku może nie być możliwości wykonania praw osób, których dane dotyczą. Informacje o przysługującym Państwu prawie do wycofania zgody można znaleźć w punkcie „2.8 Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)” w niniejszej polityce prywatności.

Więcej informacji o warunkach korzystania i ochronie danych Google można znaleźć pod adresem https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/.

9.6.2. Hotjar

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje narzędzia do analityki internetowej Hotjar. Jego dostawcą jest Hotjar Inc., Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta.

Wykorzystujemy Hotjar do analizowania i regularnego poprawiania doświadczeń użytkowników naszej strony internetowej. Dodatkowo wożemy wykorzystywać pozyskane statystyki do ulepszenia naszej oferty i sprawienia, że będzie ona bardziej interesująca dla Państwa jako użytkownika. W imieniu dostawcy tej strony internetowej Hotjar wykorzysta takie informacje do oceny sposobu korzystania ze strony internetowej, przygotowania sprawozdań dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia kolejnych usług w związku z użyciem strony internetowej. Informacje generowane przez ciasteczko na temat korzystania przez Państwa ze strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Hotjar i tam przechowywane.

Na tej stronie internetowej wykorzystujemy funkcję Anonimizacji Hotjar. Skróci ona Państwa adres IP i zapewni, że dane analityczne nie są identyfikowalne osobowo. Nie będziemy łączyli informacji z innymi informacji osobowymi. Dostawca usług został starannie wybrany zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO, z uwzględnieniem środków technicznych i organizacyjnych podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania. Dodatkowo zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO zawarto Umowę o przetwarzanie danych, aby uregulować przetwarzanie.

Mogą zrezygnować Państwo z funkcji analityki, aktywując standardową funkcję „Nie śledź” w swojej przeglądarce. W takim przypadku nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych w opisany tutaj sposób. Wyjaśnienie tego, jak aktywować funkcję „Nie śledź” można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out/

Podstawę prawną użycia Hotjar stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Więcej informacji o przysługującym Państwu prawie do wycofania zgody można znaleźć w punkcie „2.8 Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)” w niniejszej polityce prywatności.

9.7. Czynność przetwarzania – Portale społecznościowe na naszej stronie internetowej

Na naszej stronie internetowej dajemy Państwu możliwość udostępniania lub polecania poszczególnych treści swoimi kontaktom lub sieci na portalach społecznościowych albo po prostu uzyskania dostępu do strony na odpowiednim portalu społecznościowym (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube lub LinkedIn). Do wyżej wymienionych celów dostępne są wspólne przyciski danych portali społecznościowych. Żadne dane osobowe nie są początkowo przekazywane dostawcom portali społecznościowych w wyniku samego odwiedzenia naszej strony internetowej. Dopiero kiedy staną się Państwo aktywni i klikną na jeden z danych przycisków portali społecznościowych w celu udostępnienia lub polecenia treści, dane takie jak Państwa adres IP, data i godzina kliknięcia oraz adres strony internetowej, na której obecnie się Państwo znajdują, zostaną przekazane, stosownie do przypadku. Jeśli w chwili kliknięcia na przycisku portalu społecznościowego na naszej stronie internetowej jednocześnie są Państwo zalogowani na danym portalu społecznościowym, wówczas portal społecznościowy automatycznie przypisze Państwa widok strony do Państwa profilu. Nawet jeśli użyją Państwo przycisku portalu społecznościowego do polecenia treści z tej strony internetowej, portal społecznościowy wciąż może powiązać te informacje z Państwa profilem. Jeśli nie chcą Państwo, by portal społecznościowy wiązał Państwa odwiedziny na naszej stronie internetowej z Państwa profilem, należy wylogować się z portalu społecznościowego przed kliknięciem przycisku danego portalu społecznościowego.

Ponadto należy zauważyć, że Państwa dane zostaną również przekazane do danego portalu społecznościowego, jeśli nie posiadają Państwo profilu na portalu społecznościowym lub po prostu nie są Państwo zalogowani, a klikną Państwo na jeden z danych przycisków portali społecznościowych na naszej stronie internetowej. W takim przypadku Państwa dane mogą zostać wykorzystane przez portale społecznościowe do stworzenia profili użytkowania, a następnie do celów reklamowych, badań rynkowych lub projektowania własnej strony internetowej w zależności od popytu. Zgodnie z art. 21 RODO mogą Państwo sprzeciwić się wobec tego rodzaju przetwarzania. W celu wykonania tego prawa muszą Państwo skontaktować się z danym dostawcą portalu społecznościowego.

Znajdą Państwo informacje na temat poszczególnych możliwości wyrażenia sprzeciwu u poszczególnych dostawców portali społecznościowych w punkcie „9.7.3 Możliwości wyrażenia sprzeciwu na portalach społecznościowych” w niniejszej polityce prywatności.

Powinni Państwo wziąć również pod uwagę to, że ze względu na lokalizację portali Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter lub Youtube, kiedy Państwa dane osobowe są przekazywane do dostawcy danego portalu społecznościowego, może mieć miejsce przekazanie do państwa trzeciego, tj. przekazanie danych osobowych do miejsca przeznaczania, które nie znajduje się ani w Unii Europejskiej, ani w Ekonomicznym Obszarze Gospodarczym, takiego jak Stany Zjednoczone.

Ponadto chcielibyśmy zaznaczyć, że my sami nie gromadzimy żadnych danych osobowych, które są przekazywane do danego portalu społecznościowego w wyniku kliknięcia jednego z danych przycisków.

Klikając na dany przycisk portalu społecznościowego na naszej stronie internetowej, udzielają Państwo zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO na to, by Państwa przeglądarka nawiązała połączenie z danym portalem społecznościowym i przekazanie wyżej wymienionych danych. Z drugiej strony, klikając na dany przycisk, udzielają Państwo również zgody zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. W Stanach Zjednoczonych nie ma żadnych gwarancji odpowiedniego poziomu ochrony danych. W wyniku tego przetwarzanie danych osobowych wiąże się z dodatkowymi ryzykami dla praw i swobód osób, których dane dotyczą. W najgorszym przypadku może nie być możliwości wykonania praw osób, których dane dotyczą. Informacje o przysługującym Państwu prawie do wycofania zgody można znaleźć w punkcie „2.8 Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)” w niniejszej polityce prywatności.

9.7.1. Obecność w Internecie na portalach społecznościowych

Na portalach społecznościowych my, jako dostawca strony internetowej, wykorzystujemy oferty platform internetowych do informowania aktywnych użytkowników o ofertach informacyjnych i usługach od Konica Minolta, a jeśli są oni zainteresowani, do komunikowania się bezpośrednio poprzez platformy. W związku z tym kanały w mediach społecznościowych uzupełniają obecność na naszej własnej stronie internetowej i oferują zainteresowanym stronom, które preferują tego rodzaju informacje alternatywny sposób komunikacji. Obecnie jesteśmy reprezentowani na następujących portalach przez nasze własne profile internetowe:

Jak tylko uzyskają Państwo dostęp do danych profili Konica Minolta na danym portalu społecznościowym w swojej sieci, obowiązują warunki i wytyczne dotyczące przetwarzania danych danego dostawcy.

Nie mamy żadnego wpływu na gromadzenie danych ani ich późniejsze wykorzystanie przez portale społecznościowe. W związku z tym wiemy tylko o tym, że Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby badań rynkowych i reklamowych oraz że profile użytkowania zostaną tworzone na podstawie Państwa zachowań użytkownika i wynikających z tego zainteresowań. Ponadto na podstawie domniemanych zainteresowań w tym celu mogą być również umieszczane reklamy. W tym celu ciasteczka są zazwyczaj przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym.

Dlatego wyraźnie zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż dane osobowe użytkowników (np. adres IP) są przechowywane przez dostawców portali zgodnie z ich wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych i wykorzystywane do celów biznesowych. Chcielibyśmy zaznaczyć, że Państwa dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przetwarzamy dane użytkowników w ramach obecności Konica Minolta na danych portalach społecznościowych tylko w takim zakresie, w jakim kontaktują się oni z nami poprzez komentarze lub bezpośrednie wiadomości. Mogą Państwo dochodzić swoich praw jako osoby, której dane dotyczą zarówno przeciwko nam (patrz również punkt 2 „Jakie przysługują mi prawa jako osobie, której dane dotyczą?”) i przeciwko dostawcy portalu społecznościowego. Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez poszczególnych dostawców portali społecznościowych, jak również opcje wyrażenia sprzeciwu wobec tego można znaleźć w punkcie „9.7.3 Możliwości wyrażenia sprzeciwu na portalach społecznościowych” w niniejszej Polityce prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie w odniesieniu do skutecznego informowania użytkowników i komunikacji z użytkownikami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeśli zostaną Państwo poproszeni przez poszczególnych dostawców o udzielenie swojej zgody na przetwarzanie danych (tj. zadeklarowanie swojej zgody, np. poprzez zaznaczenie okienka wyboru lub potwierdzenie przycisku), podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Państwa zgoda.

9.7.2 Możliwości wyrażenia sprzeciwu na portalach społecznościowych

Odsyłamy do podanych poniżej informacji dostawców usług, jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe omówienie danego przetwarzania i możliwości wyrażenia sprzeciwu (opt-out).

Informacje na temat poszczególnych dostawców portali społecznościowych:

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia)

Youtube (Google LLC, D/B/A YouTube, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone)

Dodatkowo europejscy dostawcy usług marketingowych oferują nową możliwość wyrażenia sprzeciwu pod poniższym linkiem: http://www.youronlinechoices.com/. Jest to inicjatywa mająca na celu edukować na temat reklam internetowych. W sekcji zarządzania preferencjami http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ znajdą Państwo przegląd dostawców, których reklamy internetowe mogą zostać tam aktywowane lub dezaktywowane. Również w przypadku żądań o dostęp i dochodzenia kolejnych praw osób, których dane dotyczą chcielibyśmy zaznaczyć, że najskuteczniej mogą być one dochodzone z dostawcami. Tylko dostawcy mają dostęp do danych osobowych użytkowników i mogą bezpośrednio podejmować odpowiednie środki i przekazywać informacje. Jeśli mimo to potrzebują Państwo pomocy, mogą się Państwo z nami skontaktować.

9.8 Czynność przetwarzania – Targetowanie i reklama

9.8.1 Google AdWords

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę Google AdWords od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google). Usługa ta umożliwia nam zwrócenie uwagi na atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach internetowych za pomocą materiałów reklamowych (tak zwanych Google Ads). Takie materiały reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych „Adserwerów”. Do tego celu wykorzystywane są ciasteczka adserwerów. Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć w punkcie „7. Ciasteczka”. Ciasteczka adserwerów umożliwiają ocenę parametrów wydajności (np. wyświetlenia reklamy, kliknięcia lub konwersje). W ten sposób możemy określić, jak skuteczne są poszczególne środki reklamowe. Jeśli wejdą Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy od Google, Google AdWords przechowuje ciasteczko na Państwa urządzeniu końcowym. Takie ciasteczko przechowuje wartości analityczne (unikatowy ID ciasteczka, liczbę wyświetleń reklamy na lokowanie (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie, informacje o rezygnacji (oznaczenie, że użytkownik nie chce już dłużej otrzymywać materiałów)). Ciasteczka ustawiane przez Google AdWords tracą ważność po 30 dniach. Ciasteczka te nie służą do identyfikowania Państwa osobiście. Umożliwiają one raczej Google AdWords rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej. Jeśli odwiedzają Państwo pewne strony na stronie internetowej klienta AdWords, Google i klient rozpoznają, że zostali Państwo przekierowani na stronę klienta poprzez kliknięcie w reklamę. Google dostarcza nam jako klientowi AdWords analizę statystyczną. Analiza taka umożliwia nam mierzenie efektywności naszych środków reklamowych. Nie otrzymujemy żadnych innych danych wykraczających poza to.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w kontekście wykorzystania Google AdWords stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ze względu na lokalizację Google przekazywanie Państwa danych osobowych do Google może wiązać się z przekazywaniem do państw trzecich, tj. przekazywaniem danych osobowych do miejsca przeznaczanie, które nie znajduje się ani w Unii Europejskiej, ani w Ekonomicznym Obszarze Gospodarczym, w tym przypadku konkretnie do Stanów Zjednoczonych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych poza UE/EOG będzie opierało się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. W Stanach Zjednoczonych nie ma żadnych gwarancji odpowiedniego poziomu ochrony danych. W wyniku tego przetwarzanie danych osobowych wiąże się z dodatkowymi ryzykami dla praw i swobód osób, których dane dotyczą. W najgorszym przypadku może nie być możliwości wykonania praw osób, których dane dotyczą. Informacje o przysługującym Państwu prawie do wycofania zgody można znaleźć w punkcie „2.8 Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)” w niniejszej polityce prywatności.

Więcej informacji o ochronie danych w Google można znaleźć tutaj:

9.8.2 Piksel Facebooka

Korzystamy z oferty portalu społecznościowego Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone (dalej: Facebook), a na naszej stronie internetowej korzystamy z tak zwanego piksela Facebooka. Jest to usługa marketingowa od Facebooka. W ramach tej usługi na Państwa urządzeniu końcowym zapisywane jest ciasteczko. Ciasteczko to umożliwia nam pokazanie pewnych osobom odwiedzającym naszą stronę internetową, które korzystają również z Facebooka, dopasowane indywidualnie i oparte na zainteresowaniach reklamy na Facebooku. Piksel Facebooka pozwala nam śledzić zachowanie użytkowników po kliknięciu przez nich na reklamę Facebooka. Przy pomocy piksela Facebooka możemy śledzić to, w jaki sposób nasze działania marketingowe są przyjmowane na Facebooku i podjąć środki optymalizacyjne, jeśli to konieczne.

Informacje gromadzone poprzez piksel mogą być także agregowane przez Facebook Ireland Limited, a zagregowane informacje mogą być wykorzystywane przez Facebook Ireland Limited do jej własnych celów reklamowych, jak również do celów marketingowych stron trzecich. Na przykład Facebook Ireland Limited może wywnioskować pewne zainteresowania z historii Państwa przeglądarki na tej stronie, a także wykorzystać takie informacje do promowania ofert stron trzecich. Facebook Ireland Limited może również łączyć informacje zgromadzone poprzez piksel z innymi informacjami, jakie Facebook Ireland Limited zgromadziła o Państwu za pośrednictwem innych stron internetowych i/lub w związku z korzystaniem z portalu społecznościowego „Facebook” tak, że w Facebook Ireland Limited może zostać stworzony i przechowywany Państwa profil. Profil taki może być wykorzystywany do celów reklamowych. Więcej informacji na temat polityki prywatności Facebook Ireland Limited można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/policy.php.

Ze względu na lokalizację Facebooka przekazanie Państwa danych osobowych do Facebooka może prowadzić do przekazania do państwa trzeciego, takiej jak Stany Zjednoczone.

Podstawę prawną wykorzystywania Piksela Facebooka stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Ze względu na lokalizację Facebooka przekazywanie Państwa danych osobowych do Facebooka może wiązać się z przekazywaniem do państw trzecich, tj. przekazywaniem danych osobowych do miejsca przeznaczania, które nie znajduje się ani w Unii Europejskiej, ani w Ekonomicznym Obszarze Gospodarczym, w tym przypadku konkretnie do Stanów Zjednoczonych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych poza UE/EOG będzie opierało się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. W Stanach Zjednoczonych nie ma żadnych gwarancji odpowiedniego poziomu ochrony danych. W wyniku tego przetwarzanie danych osobowych wiąże się z dodatkowymi ryzykami dla praw i swobód osób, których dane dotyczą. W najgorszym przypadku może nie być możliwości wykonania praw osób, których dane dotyczą. Informacje o przysługującym Państwu prawie do wycofania zgody można znaleźć w punkcie „2.8 Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)” w niniejszej polityce prywatności.

9.8.3 LinkedIn Insight Tag

Na naszej stronie internetowej umieściliśmy narzędzie do śledzenia konwersji „LinkedIn Insight Tag” od LinkedIn Ireland Unlimited Company (dalej: LinkedIn).

LinkedIn Insight Tag to niewielki fragment kodu JavaScript, który umieściliśmy na naszej stronie internetowej. Przy pomocy LinkedIn Insight Tag dane dotyczące wizyty na naszej stronie internetowej są gromadzone i przekazywane do LinkedIn. Dane te obejmują odsyłający adres URL, adres IP, informacje o urządzeniu, informacje o przeglądarce oraz znacznik czasu wizyty na naszej stronie internetowej. LinkedIn nie zapewnia nam dostępu do gromadzonych szczegółowych danych osobowych. LinkedIn wykorzystuje takie informacje do przekazywania nam sprawozdań na temat odbiorców strony internetowej i wyników reklamowych, w oparciu o zagregowane dane, tak, byśmy mogli zoptymalizować naszą stronę internetową na podstawie otrzymanych informacji. Dodatkowo LinkedIn daje nam możliwość śledzenia konwersji i ponownego targetowania osób odwiedzających naszą stronę internetową poprzez LinkedIn Insight Tag. Dzięki temu możemy wyświetlać ukierunkowaną reklamę poza naszą stroną internetową bez identyfikowania osoby odwiedzającej stronę internetową.

Ze względu na lokalizację LinkedIn przekazywanie Państwa danych osobowych do LinkedIn może wiązać się z przekazywaniem danych osobowych do państwa trzeciego, tj. w tym przypadku konkretnie do Stanów Zjednoczonych, które nie znajduje się ani w Unii Europejskiej, ani w Ekonomicznym Obszarze Gospodarczym.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w kontekście wykorzystania LinkedIn stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych poza UE/EOG będzie opierało się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. W Stanach Zjednoczonych nie ma żadnych gwarancji odpowiedniego poziomu ochrony danych. W wyniku tego przetwarzanie danych osobowych wiąże się z dodatkowymi ryzykami dla praw i swobód osób, których dane dotyczą. W najgorszym przypadku może nie być możliwości wykonania praw osób, których dane dotyczą. Informacje o przysługującym Państwu prawie do wycofania zgody można znaleźć w punkcie „2.8 Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)” w niniejszej polityce prywatności.

Dane przetwarzane w LinkedIn Insight Tag są szyfrowane i anonimizowane w ciągu siedmiu dni. Najpóźniej po 90 dniach zanonimizowane dane są automatycznie kasowane, jeśli nie są już niezbędne do realizacji zdefiniowanego celu.

Więcej informacji na temat polityki prywatności LinkedIn można znaleźć pod poniższym adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

9.8.4 Marketo

W zakresie rejestracji na newsletter, jak również wysyłania Państwu informacji wykorzystujemy oprogramowanie do automatyzacji marketingu Marketo od Marketo Inc, 901 Mariners Island Blvd. suite 500, San Mateo, CA 94404, Stany Zjednoczone. Przy pomocy Marketo gromadzimy dane statystyczne na temat użycia naszej strony internetowej i działań komunikacyjnych w celu odpowiedniej optymalizacji naszych usług/produktów i prowadzenia marketingu mailowego i działalności sprzedażowej. Przetwarzanie jest częściowo zautomatyzowane, a jego celem jest ocena pewnych aspektów osobistych (profilowanie). Marketo zapisuje Państwa adres IP i wykorzystuje ciasteczka do śledzenia i analizowania użycia strony internetowej w celu przekazania informacji dopasowanych konkretnie do zainteresowań użytkownika. Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć w punkcie „7. Ciasteczka”. Informacje generowane przez ciasteczka są przekazywane do serwera Marketo (znajdującego się w UE/EOG) i tam przechowywane. W naszym imieniu Marketo wykorzystuje takie informacje do oceny sposobu korzystania ze strony internetowej przez zarejestrowane osoby i do przygotowania sprawozdań dotyczących aktywności na stronie internetowej. Można uniemożliwić przechowywanie ciasteczek poprzez odpowiednie dopasowanie ustawień swojej przeglądarki. Jednakże Państwa ustawienia przeglądarki mogą sprawić, że nie będą Państwo mogli wykorzystać wszystkich funkcji naszej strony internetowej. W wyjątkowych i nieprzewidzianych przypadkach, kiedy dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, zawarliśmy umowę z Marketo.

Więcej informacji o ochronie danych w Marketo można znaleźć pod adresem: https://documents.marketo.com/legal/privacy/

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach usługi Marketo stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Informacje o przysługującym Państwu prawie do wycofania zgody można znaleźć w punkcie „2.8 Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)” w niniejszej polityce prywatności.

9.8.5 Newsletter

Konica Minolta oferuje newsletter klientom i zainteresowanych stronom na podstawie udzielonej zgody. Jedyne obowiązkowe dane potrzebne do otrzymywania newslettera to Państwa adres e-mail. Podanie innych oddzielnie oznaczonych danych jest dobrowolne i będą one służyły do zwracania się do Państwa w sposób osobisty. Rejestracja do newslettera odbywa się za pośrednictwem tak zwanej procedury podwójnej zgody (double opt-in). Oznacza to, że po Państwa rejestracji na podany przez Państwa adres e-mail wyślemy e-mail, w którym poprosimy o potwierdzenie tego, że chcą Państwo otrzymywać informacje. Jeśli nie potwierdzą Państwo swojej rejestracji, klikając w link znajdujący się w e-mailu, wysłany do Państwa link zostanie zdezaktywowany, a Państwa dane zostaną skasowane. Jeśli zgodzą się Państwo na otrzymywanie informacji, otrzymają Państwo dostęp do następujących informacji:

 • Aktualności i informacje o portfelu produktów Konica Minolta

 • Ekskluzywne zaproszenia na wydarzenia, targi i webinary

 • Opinie i referencje oraz historie sukcesu

 • Trendy rynkowe w formie badań, badań rynku i białych ksiąg

 • Możliwość uczestniczenia w ankietach badających zadowolenia klientów

W ramach procesu podwójnej zgody prowadzonego podczas rejestracji przechowujemy wykorzystywane przez Państwa adresy IP przez 30 dni, jak również godziny rejestracji i potwierdzenia. Na podstawie Państwa zgody ocenimy zachowanie Państwa jako użytkownika na naszych stronach internetowych, a także w ramach newsletterów, które rozsyłamy i przypiszemy je do Państwa adresu e-mail / profilu użytkownika w naszej bazie danych. Dodatkowo przechowujemy informacje o przeglądarce, z której Państwo korzystają i ustawieniach w Państwa systemie operacyjnym, jak również informacje o Państwa połączeniu internetowym, dzięki któremu uzyskali Państwo dostęp do naszej strony internetowej. Za pośrednictwem wysyłanego do Państwa newslettera otrzymujemy między innymi potwierdzenia otrzymania i przeczytania, jak również informacje o linkach, na które Państwo kliknęli w naszym newsletterze. Przechowujemy również informacje o tym, które obszary na naszej stronie internetowej i w naszych aplikacjach Państwo odwiedzili. Tworząc osobisty profil użytkownika, chcemy dopasować nasze podejście reklamowe do Państwa zainteresowań i zoptymalizować dla Państwa nasze oferty na naszej stronie internetowej.

Nasz newsletter zawieraj informacje i aktualności z Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH i pozostałych stowarzyszonych spółek należących do grupy (Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH, Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH, Konica Minolta Business Solutions (Belgia) N.V., Konica Minolta Business Solutions Nederland B.V., Konica Minolta Business Solutions Spain S.A., Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A., Konica Minolta Business Solutions Portugal, Unipessoal Lda., NEA RENT - ALUGUER E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS S.A., Konica Minolta Business Solutions Sweden AB, Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S, Next Agenda ApS, Konica Minolta Business Solutions Finland Oy, Konica Minolta Business Solutions Norway AS, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Bulgaria EOOD, WEBCOM Poland Sp. z o.o., Konica Minolta Hungary Business Solutions Ltd., Konica Minolta Business Solutions SE Ltd, Konica Minolta Croatia - business solutions, Ltd, Konica Minolta Poslovna Rjesenja BH d.o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska Sp.z o.o., Konica Minolta Slovakia spol. s r.o., Konica Minolta Business Solutions Romania s.r.l., Konica Minolta Business Solutions Slovenija, poslovne resitve, d.o.o., Konica Minolta Baltia, UAB, Konica Minolta Business Solutions Greece S.A., Konica Minolta Marketing Services Limited, Konica Minolta Marketing Services Ireland Limited, Konica Minolta Marketing Services B.V., Charterhouse Print Management AG, Charterhouse AB, Indicia Group Limited, Hamsard 3099 Limited, Evolving Media Limited, Indicia Limited, Indicia Edinburgh Limited, Konica Minolta Business Solutions France S.A.S., Conibi S.A.S, Dactyl Buro du Centre S.A.S., OMR Impressions S.A.S., Konica Minolta Business Solutions (Zjednoczone Królestwo) Ltd., Konica Minolta Business Solutions East Ltd., KONICA MINOLTA Business Solutions (Północna Szkocja) Ltd, Capture Imaging Ltd, ProcessFlows Holdings Ltd, ProcessFlows (Zjednoczone Królestwo) Ltd, Software Paradise Ltd, Digital Document Solutions Ltd, Konica Minolta Business Solutions (Ideal) Ltd., Konica Minolta Printing Solutions (Zjednoczone Królestwo) Ltd., Konica Minolta Business Solutions (Walia) Ltd., Konica Minolta Sensing Europe B.V., Mobotix AG).

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w wyżej wymienionych cleach stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnej chwili bez podawania przyczyn. Mogą Państwo wycofać zgodę tutaj albo wysłać e-mail na adres kontaktowy podany w informacjach o firmie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji o przysługującym Państwu prawie do wycofania zgody można znaleźć w punkcie „2.8 Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)” w niniejszej polityce prywatności.

9.9 Czynność przetwarzania – Lokalizacja partnerów biznesowych / Google Maps

Na naszej stronie internetowej wbudowano usługę Google Maps. Usługa ta jest świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (dalej: Google). Google Maps to usługa oferująca cyfrowe mapy, która umożliwia nam umieszczanie interaktywnych map na naszej stronie internetowej, aby zapewnić Państwu przegląd naszych lokalizacji i partnerów w Państwa okolicy oraz oferować możliwość zaplanowania trasy.

W wyniku odwiedzenia podstrony, na której wbudowana jest usługa Google Maps, Google zakłada ciasteczko o nazwie „NID” w Państwa przeglądarce, co prowadzi do przekazania Państwa danych osobowych, takich jak Państwa adres IP, do Google. Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć w punkcie „7. Ciasteczka”. Jeśli w chwili odwiedzenia danej podstrony są Państwo zalogowani na swoje konto użytkownika Google, dane przekazywane do Google zostaną bezpośrednio przypisane do Państwa konta użytkownika. Jeśli takie przypisanie nie jest pożądane, muszą Państwo wylogować się ze swojego konta Google przed odwiedzeniem danej podstrony. Jednakże Google będzie przetwarzać Państwa dane osobowe nawet, jeśli nie są Państwo zalogowani na swoje konto użytkownika Google. Google będzie wykorzystywać przekazywane dane do tworzenia profili użytkowników do celów reklamowych w zależności od popytu i badań rynku. Zgodnie z art. 21 RODO mogą Państwo sprzeciwić się wobec tego rodzaju przetwarzania przez Google w dowolnej chwili, dochodząc swojego prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec Google.

Ze względu na lokalizację Google przekazywanie Państwa danych osobowych do Google może wiązać się z przekazywaniem do państw trzecich, tj. przekazywaniem danych osobowych do miejsca przeznaczania, które nie znajduje się ani w Unii Europejskiej, ani w Ekonomicznym Obszarze Gospodarczym, w tym przypadku konkretnie do Stanów Zjednoczonych.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w kontekście wykorzystania Google Maps stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych poza UE/EOG będzie opierało się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. W Stanach Zjednoczonych nie ma żadnych gwarancji odpowiedniego poziomu ochrony danych. W wyniku tego przetwarzanie danych osobowych wiąże się z dodatkowymi ryzykami dla praw i swobód osób, których dane dotyczą. W najgorszym przypadku może nie być możliwości wykonania praw osób, których dane dotyczą. Informacje o przysługującym Państwu prawie do wycofania zgody można znaleźć w punkcie „2.8 Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)” w niniejszej polityce prywatności.

Państwa dane osobowe nie będą przechowywane przez nas jako administratora.

Więcej informacji o ochronie danych w Google można znaleźć pod poniższym adresem: https://policies.google.com/privacy

9.10 Czynność przetwarzania – Unikanie spamu / Google reCAPTCHA

Na naszej stronie internetowej wbudowano usługę Google reCAPTCHA. Usługa ta jest świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: Google). Usługa Google reCAPTCHA jest wykorzystywana do rozróżniania ręcznego wprowadzania informacji przez osobę fizyczną od stanowiącego nadużycie zautomatyzowanego wprowadzania informacji przez programy / boty w polach formularzy w celu uniknięcia spamu i podobnych celach. W ramach świadczenia funkcjonalności usługi, a w szczególności podczas procesu weryfikacji Google reCAPTCHA Państwa adres IP oraz wszelkie inne informacje o sprzęcie i oprogramowaniu wymagane przez Google, takie jak wersja używanej przeglądarki, będą przekazywane do Google.

Ze względu na lokalizację Google przekazywanie Państwa danych osobowych do Google może wiązać się z przekazywaniem Państwa danych osobowych do państwa trzeciego, tj. do miejsca przeznaczania, które nie znajduje się ani w Unii Europejskiej, ani w Ekonomicznym Obszarze Gospodarczym, w tym przypadku konkretnie do Stanów Zjednoczonych.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w kontekście wykorzystania Google reCAPTCHA stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes to zapewnienie bezpieczeństwa, a zatem funkcjonalności naszej strony internetowej, zwłaszcza poprzez zapobieganie spamowi i nadużyciom.

Państwa dane osobowe nie będą przechowywane przez nas jako administratora.

Więcej informacji dotyczących przetwarzania przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/

9.11 Czynność przetwarzania – YouTube

Na naszych stronach internetowych zintegrowaliśmy filmy YouTube. Są one przechowywane pod adresem www.youtube.com, ale mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. YouTube to platforma od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (dalej: Google). Aktywowaliśmy ulepszony tryb prywatności przy umieszczaniu filmów na naszej stronie internetowej. Oznacza to, że żadne informacje na temat Państwa nie będą wysyłane do YouTube, jeśli nie odtworzą Państwo filmów. Jednakże kiedy odtwarzają Państwo filmy, dane są przekazywane do YouTube. Po pierwsze, YouTube zostaje powiadomiony o tym, że odwiedzili Państwo daną podstronę naszej strony internetowej, na której znajduje się film. Dodatkowo do YouTube mogą być przekazywane inne dane, których nie jesteśmy świadomi. Nie mamy również żadnego wpływu na przekazywanie danych. Jeśli są Państwo zarejestrowani na platformie YouTube, przekazywane dane są bezpośrednio powiązane z Państwa kontem. YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użycia i wykorzystuje je na potrzeby reklamy, badań rynku i/lub projektowania strony internetowej w oparciu o potrzeby. Taka ocena może być przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia reklam w oparciu o potrzeby. Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tworzeniu profili użycia przez YouTube zgodnie z art. 21 RODO, którego to prawa muszą Państwo dochodzić bezpośrednio z YouTube.

Dalsze informacje o celu i zakresie gromadzenia i przetwarzania danych można znaleźć w polityce prywatności YouTube.

Ze względu na lokalizację Google przekazywanie Państwa danych osobowych do Google może wiązać się z przekazywaniem do państw trzecich, tj. przekazywaniem danych osobowych do miejsca przeznaczania, które nie znajduje się ani w Unii Europejskiej, ani w Ekonomicznym Obszarze Gospodarczym, w tym przypadku konkretnie do Stanów Zjednoczonych.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w kontekście wykorzystania YouTube, które jest inicjowane przez odtworzenie filmu YouTube, stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych poza UE/EOG będzie opierało się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. W Stanach Zjednoczonych nie ma żadnych gwarancji odpowiedniego poziomu ochrony danych. W wyniku tego przetwarzanie danych osobowych wiąże się z dodatkowymi ryzykami dla praw i swobód osób, których dane dotyczą. W najgorszym przypadku może nie być możliwości wykonania praw osób, których dane dotyczą. Informacje o przysługującym Państwu prawie do wycofania zgody można znaleźć w punkcie „2.8 Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)” w niniejszej polityce prywatności.

9.12. Czynność przetwarzania – Typeform

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługę Typeform od TYPEFORM, S.L., Bac de Roda 163, 08018 Barcelona, Hiszpania (dalej: Typeform). Usługa ta jest wykorzystywana na potrzeby formularzy i ankiet na naszej stronie internetowej. Po wypełnieniu i odesłaniu formularza lub ankiety na naszej stronie internetowej adres IP, data i godzina, jak również czas trwania wizyty na naszej stronie internetowej oraz informacje przekazane w formularzu są przekazywane do Typeform i tam przechowywane.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w kontekście wykorzystania Typeform stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest Państwa zgoda. Informacje o przysługującym Państwu prawie do wycofania zgody można znaleźć w punkcie „2.8 Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)” w niniejszej polityce prywatności.

Dalsze informacje o przedmiocie ochrony danych w Typeform można znaleźć pod poniższym adresem: https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/

9.13 Czynność przetwarzania – Cloudfront

Ta strona internetowa wykorzystuje sieć dostarczenia treści (content delivery network – CDN) Cloudfront. Jest to usługa świadczona przez Amazon Web Services Inc., 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210 (dalej: Amazon Web Services). Sieć CDN jest zintegrowana w formie kodu JavaScript na naszej stronie internetowej i ponownie wczytywana podczas wizyty. Cloudfront pozwala nam zapewnić lepsze wczytywanie, lepszą dostępność i zapobieganie utracie danych poprzez dostarczanie duplikatów danych (np. grafik czy skryptów) z tej strony internetowej na różnych serwerach na całym świecie. Jednakże kiedy odwiedzają Państwo tę stronę internetową, pliki zdjęć/filmów mogą być automatycznie żądane od Cloudfront, a takie zautomatyzowane żądanie plików zdjęć/filmów może prowadzić do przekazania danych osobowych, takich jak Państwa adres IP, do serwerów Amazon Web Services. Ze względu na lokalizację Amazon przekazywanie Państwa danych osobowych do Amazon może wiązać się z przekazywaniem danych osobowych do państwa trzeciego, które nie znajduje się ani w Unii Europejskiej, ani w Ekonomicznym Obszarze Gospodarczym, w tym przypadku konkretnie do Stanów Zjednoczonych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych poza UE/EOG będzie opierało się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. W Stanach Zjednoczonych nie ma żadnych gwarancji odpowiedniego poziomu ochrony danych. W wyniku tego przetwarzanie danych osobowych wiąże się z dodatkowymi ryzykami dla praw i swobód osób, których dane dotyczą. W najgorszym przypadku może nie być możliwości wykonania praw osób, których dane dotyczą.

Ze względu na to, że sieć Cloudfront jest wbudowana na naszej stronie internetowej za pośrednictwem JavaScript mogą Państwo uniemożliwić jej działanie, dezaktywując JavaScript w swojej przeglądarce lub instalując tak zwany bloker JavaScript (np. https://www.ghostery.com).

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w kontekście wykorzystania Cloudfront stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, którym w tym przypadku jest zapewnienie bezpieczeństwa i dostępności tej strony internetowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dalsze informacje o przedmiocie ochrony danych w Amazon Web Services można znaleźć pod poniższym adresem: Prywatność danych – Amazon Web Services (AWS).

9.14 Czynność przetwarzania – Qualtrics

Do przeprowadzania ankiet wykorzystujemy technologie od Qualtrics LLC,333 W. River Park Drive, Provo, UT 84604, Stany Zjednoczone (dalej: Qualtrics).

Wykorzystujemy Qualtrics, aby dać Państwu możliwość podzielenia się z nami informacjami zwrotnymi na temat naszych stron internetowych lub usług. Ankiety na naszych stronach internetowych są zazwyczaj anonimowe. Jeśli chcą Państwo, żebyśmy skontaktowali się z Państwem w ramach przekazanych informacji zwrotnych, mogą Państwo wypełnić formularz kontaktowy pod koniec ankiety. Należy zauważyć, że ankieta nie będzie już wtedy anonimowa.

W indywidualnych przypadkach chcielibyśmy zapytać o Państwa zadowolenie z naszych usług. W tym celu skontaktujemy się z Państwem drogą mailową i poprosimy o informacje zwrotne. Stanie się tak tylko, jeśli udzielą Państwo uprzedniej ważnej zgody na kontakt marketingowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Na potrzeby wysyłania takich ukierunkowanych próśb o udzielenie informacji zwrotnych usługa Qualtrics jest podłączona do oprogramowania do automatyzacji marketingu Marketo. Takie połączenie pomiędzy Marketo a Qualtrics umożliwia nam wysyłanie e-maili z indywidualnymi linkami do ankiet stworzonymi w Qualtrics i automatycznie zawierających wszystkie funkcje śledzenia Marketo. Dodatkowo umożliwia to analizowanie danych ankietowych nie tylko w Qualtrics, ale także w Marketo, a także planowanie działań następczych zorientowanych na klienta w oparciu o te dane. Więcej informacji o Marketo można znaleźć w punkcie 9.8.4.

W celu przekazania ankiety niezbędne jest aktywowanie ciasteczek, które są funkcjonalnie niezbędne. Odbywa się to dopiero, kiedy rozpoczną Państwo ankietę i wyrażą zgodę na aktywację ciasteczek.

Ciasteczka umożliwiają na przykład wyjście z ankiety, a następnie kontynuację w punkcie, w którym ostatnio zakończyli Państwo wypełnianie ankiety, poprzez kliknięcie na link do ankiety. W zależności od ustawień przeglądarki mają Państwo maksymalnie jeden tydzień na powrócenie do ankiety i uzupełnienie swoich odpowiedzi. Jeśli nie wprowadzą Państwo żadnych dodatkowych zmian, Państwa wstępne odpowiedzi zostaną zapisane jako ostateczne po jednym tygodniu. Co do zasady mogą uniemożliwić Państwo przechowywanie ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce; jednakże chcielibyśmy zaznaczyć, że wówczas mogą Państwo nie być w stanie uczestniczyć w naszych cyfrowych ankietach. Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć w punkcie „7. Ciasteczka”.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w kontekście ankiet stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgromadzone dane są przechowywane i przetwarzane w naszym imieniu przez Qualtrics na serwerach w UE. Ze względu na lokalizację Qualtrics LLC w pojedynczych przypadkach może mieć miejsce dostęp do tych danych ze Stanów Zjednoczonych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych poza UE/EOG będzie opierało się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. W Stanach Zjednoczonych nie ma żadnych gwarancji odpowiedniego poziomu ochrony danych. W wyniku tego przetwarzanie danych osobowych wiąże się z dodatkowymi ryzykami dla praw i swobód osób, których dane dotyczą. W najgorszym przypadku może nie być możliwości wykonania praw osób, których dane dotyczą. Informacje o przysługującym Państwu prawie do wycofania zgody można znaleźć w punkcie „2.8 Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)” w niniejszej polityce prywatności.

9.15 Czynność przetwarzania – Rekrutacja w Konica Minolta

9.15.1 Weryfikacja aplikacji

Przetwarzamy dane osobowe przekazane w Państwa aplikacji w celu weryfikacji Państwa aplikacji i określenia Państwa odpowiedniości na proponowane stanowisko. W celu weryfikacji Państwa aplikacji możemy korzystać z usług wyspecjalizowanych dostawców usług. Odpowiednie aplikacje na dane stanowisko zostaną przekazane przez dział zasobów ludzkich do odpowiedniego specjalistycznego działu lub krajowej firmy w celu dalszego ich zbadania. Aby móc kompleksowo ocenić Państwa aplikację, zawsze potrzebujemy Państwa CV, jak również certyfikatów lub odpowiednich dowodów. Następujące pole są obowiązkowe podczas wprowadzania danych: nazwisko, imię, adres e-mail, adres, oczekiwania dotyczące wynagrodzenia oraz okres wypowiedzenia. Konieczne jest również dodanie co najmniej jednego załącznika. Dalsze szczegóły, takie jak film lub zdjęcie, są dobrowolne.

Dodatkowo nasz portal dla kandydatów oferuje następujące opcje:

 • Aplikacja: Tutaj znajdą Państwo przegląd swoich aplikacji złożonych do Konica Minolta. Szczegóły można wyświetlić, klikając na daną aplikację. Jeśli zostaną Państwo poproszeni przez nas drogą mailową o przesłanie brakujących dokumentów, będą mogli Państwo wczytać je tutaj. Mają Państwo również możliwość wycofania swojej aplikacji.

 • Spotkania: Jak tylko wyślemy do Państwa drogą mailową propozycję spotkania, będą mogli ją Państwo zobaczyć w sekcji „Spotkania”, a także ją potwierdzić lub odrzucić. Jeśli nie mogą Państwo dotrzymać terminu spotkania, otrzymają Państwo od nas nową propozycję.

 • Profil: Mogą Państwo edytować i aktualizować swoje dane w dowolnej chwili. Mogą Państwo również usunąć swoje dane w dowolnej chwili, logując się i klikając na „Usuń użytkownika” lub kontaktując się z nami. Wszelkie zmiany zostaną automatycznie przesłane do nas.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko oferowane w naszych strukturach oraz wybrania odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym na potrzeby oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata.

W zależności od tego, czy proces rekrutacyjny prowadzi do zawarcia umowy objętej stosunkiem pracy, a zatem postanowieniami kodeksu pracy, czy też prowadzi on do zawarcia umowy cywilnoprawnej lub umowy o świadczenie usług, istnieją różne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. W przypadku rekrutacji na stanowiska, dla których zapewniane są umowy objęte stosunkiem pracy, a zatem dla których obowiązują postanowienia kodeksu pracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  1. w zakresie wynikającym z art. 22 ust. 1 kodeksu pracy podstawą prawną jest obowiązek prawny nałożony na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Powyższe ma zastosowanie do danych takich jak: imiona i nazwisko, data urodzenia i dane kontaktowe podane przez kandydata. Jeśli jest to konieczne do wykonania pracy danego rodzaju lub na konkretnym stanowisku, powyższe ma zastosowanie również do informacji o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i historii zatrudnienia. Obowiązek prawny administratora obejmuje również dane, które są niezbędne do wykonania prawa lub wypełnienia obowiązku wynikające z przepisów prawa.

  2. w przypadku przekazania danych osobowych w zakresie szerszym niż zakres określony w postanowieniach prawa pracy, podstawę prawną ich przetwarzania w wyżej wymienionym celu stanowi zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Powyższe dotyczy przekazania wyników testów kompetencyjnych, jak również wszelkich danych znajdujących się w życiorysie (CV), liście motywacyjnym lub udostępnionych podczas rozmów kwalifikacyjnych. Nie wymagamy powyższych danych, ale traktujemy ich podanie jako równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że podanie danych osobowych określonych w punkcie I lit. a) powyżej jest obowiązkowe w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy. Niepodanie tych informacji będzie skutkowało niemożliwością uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych określonych w punkcie I lit. b) powyżej przez kandydata jest dobrowolne. Oświadczamy, że niepodanie takich danych nie może stanowić podstawy niekorzystnego traktowania kandydata i nie może powodować żadnych negatywnych konsekwencji dla niego, a zwłaszcza nie może to być powodem uzasadniającym odmowę zatrudnienia.

 1. W przypadku rekrutacji na stanowiska, dla których przewidziane są umowy cywilnoprawne lub umowy o świadczenie usług, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Powyższe dotyczy wszystkich danych znajdujących się w życiorysie (CV), liście motywacyjnym lub udostępnionych podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że podanie danych osobowych przez kandydata na potrzeby zawarcia wymienionych umów jest dobrowolne, ponieważ wymagana jest do tego zgoda. Jednakże chcielibyśmy zaznaczyć, że zgoda na przetwarzanie przez nas danych osobowych takich jak: imiona i nazwisko, data urodzenia i dane kontaktowe oraz – w przypadku pewnych stanowisk – informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i historii zatrudnienia, jest niezbędna, by dana aplikacja została uwzględniona w procesie rekrutacyjnym.

Życiorysy powinny być kasowane po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, w żadnym przypadku nie później niż po 3 miesiącach, o ile udzielono zgody na dalsze przetwarzanie.

Jeśli nie ukończyli Państwo 18. roku życia, wymagamy zgody Państwa opiekunów prawnych, abyśmy mogli zawrzeć umowę.

9.16 Czynność przetwarzania – Akademia Konica Minolta

Na stronie internetowej naszej Akademii podczas samej wizyty tworzone są tylko pliki dziennika. Takie pliki dziennika zawierają dane osobowe takie jak w szczególności Państwa adres IP. Więcej informacji na temat przetwarzania w ramach plików dziennika można znaleźć w punkcie „9.1 Czynność przetwarzania – odwiedzanie naszej strony internetowej” w niniejszej polityce prywatności.

Na stronie internetowej naszej Akademii udostępniamy również formularz kontaktowy. Korzystanie z tego formularza jest czysto opcjonalne i daje Państwu możliwość skontaktowania się z nami, aby uzyskać więcej informacji o naszych produktach i usługach szkoleniowych.

W formularzu znajdują się cztery pola obowiązkowe oznaczone symbolem „*”, dlatego też w tych polach muszą Państwo wprowadzić odpowiednie dane osobowe, aby móc wysłać nam wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego. Takie pola obowiązkowe to:

 • Forma grzecznościowa

 • Nazwisko

 • Służbowy adres e-mail

 • Kod pocztowy

Wszelkie przetwarzanie danych osobowych, które otrzymaliśmy od Państwa poprzez formularz kontaktowy (np. Państwa nazwisko lub adres e-mail) jest przeprowadzane wyłącznie w celu przetworzenia Państwa zapytania i, jeśli to konieczne, udzielenia odpowiedzi na pytania.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach tej czynności przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest Państwa zgoda, której udzielili Państwo przed wysłaniem formularza. Prawo do wycofania obowiązuje również w odniesieniu do tej zgody, o czym więcej informacji można znaleźć w punkcie 2.8 w niniejszej polityce prywatności.

9.17 Czynność przetwarzania – webinary Konica Minolta / GoToWebinar

Konica Minolta wykorzystuje usługę GoToWebinar świadczoną przez LogMeIn Ireland Limited, Bloodstone Building, Block C, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlandia (dalej: LogMeIn) do prowadzenia webinarów.

Nasza oferta webinarów obejmuje różne darmowe webinary po kilka płatnych webinarów. Rejestracja na takie webinary zawsze odbywa się poprzez formularz na jednej z naszych stron docelowych. W ramach rejestracji i uczestnictwa w webinarze nieuniknione będzie przetwarzanie danych osobowych z użyciem różnych ciasteczek, które są ustawione na Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć w punkcie „7. Ciasteczka”. Ponadto chcielibyśmy zaznaczyć, że dane osobowe są przetwarzane przez Państwa nawet w wyniku czysto informacyjnej wizyty na stronie internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 8.1 „Czynność przetwarzania – odwiedzanie naszej strony internetowej”. Poniżej znajduje się podsumowanie danych osobowych, które mogą być przetwarzane, jeśli zdecydują się Państwo wziąć udział w jednym z naszych webinarów z użyciem usługi GoToWebinar. Dane, które muszą zostać obowiązkowo podane oznaczono symbolem „*”. Specjalnym przypadkiem są informacje o adresie, ponieważ takie informacje są wymagane tylko dla płatnych webinarów, aby można było wysłać fakturę.

 • Adres e-mail*

 • Imię*

 • Nazwisko*

 • Firma*

 • Opis stanowiska

 • Numer telefonu

 • Informacje adresowe* (tylko dla płatnych webinarów)

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach rejestracji i uczestniczenia w darmowym webinarze stanowi Państwa zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Informacje o przysługującym Państwu prawie do wycofania zgody można znaleźć w punkcie „2.8 Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)” w niniejszej polityce prywatności.

W przypadku płatnych webinarów podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. istniejąca umowa pomiędzy Państwem a nami.

Niezależnie od rejestracji i uczestniczenia w webinarze Państwa dane osobowe mogą być również wykorzystywane do analizy i optymalizacji naszej oferty webinarów. Takie przetwarzanie jest oparte na naszym prawnie uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym nasz prawnie uzasadniony interes to ciągła optymalizacja naszej oferty.

Ze względu na fakt, iż LogMeIn działa jako podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 28 RODO zawarto umowę o przetwarzanie. Ponadto przed skorzystaniem z usług LogMeIn sprawdzono zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO, czy dostawca usług zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania poprzez podejmowanie środków technicznych i organizacyjnych . Miejsce przetwarzania może obejmować zarówno Unię Europejską, jak i Stany Zjednoczone, ponieważ LogMeIn posiada swoją siedzibę główną w Stanach Zjednoczonych. Ze względu na lokalizację siedziby głównej LogMeIn przekazywanie Państwa danych osobowych do LogMeIn może wiązać się z przekazywaniem do państw trzecich, tj. przekazywaniem danych osobowych do miejsca przeznaczania, które nie znajduje się ani w Unii Europejskiej, ani w Ekonomicznym Obszarze Gospodarczym, w tym przypadku konkretnie do Stanów Zjednoczonych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych poza UE/EOG będzie opierało się na Państwa zgodzie zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. W Stanach Zjednoczonych nie ma żadnych gwarancji odpowiedniego poziomu ochrony danych. W wyniku tego przetwarzanie danych osobowych wiąże się z dodatkowymi ryzykami dla praw i swobód osób, których dane dotyczą. Więcej informacji o przysługującym Państwu prawie do wycofania zgody można znaleźć w punkcie „2.8 Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)” w niniejszej polityce prywatności.

Informacje o Państwa rejestracji i uczestniczeniu w webinarze, jak również wszelkie powiązane dane osobowe zostaną automatycznie skasowane po 365 dniach.

9.18 Czynność przetwarzania – umowy

Jeśli są Państwo stroną umowy zawartej z nami lub zamierzają Państwo zawrzeć z nami umowę, dane, jakie przetwarzamy o Państwu to dane kontaktowe i inne dane niezbędne do zawarcia umowy. Takie dane zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy,
 2. wypełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych, w tym w szczególności działalności rachunkowej,
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu komunikacji niezbędnej do zawarcia i wykonania umowy oraz jej bieżącej obsługi, udzielaniu Państwu odpowiedzi na pytania, utrzymywaniu kontaktów biznesowych, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 1. konieczność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. wypełnienie nałożonych na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 3. nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), RODO) opisany powyżej.

Udzielenie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa udzielenia danych osobowych będzie skutkowała niemożliwością zawarcia i wykonania umowy, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania i kontynuowania współpracy, jak również do przedstawienia ewentualnych ofert w przyszłości. Ze względu na to, że dane są niezbędne do celów wynikających z regulacji (w związku z obowiązkami podatkowymi) i do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane mogą być również przechowywane do wygaśnięcia okresu przedawnienia dla obowiązków podatkowych związanych z umowami, który może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

9.19. Czynność przetwarzania – Reprezentacja

Jeśli reprezentują Państwo naszego klienta, wykonawcę lub inny podmiot w kontaktach z nami (np. Państwa pracodawcę, klienta lub wykonawcę), dane, jakie o Państwu przetwarzamy to dane kontaktowe związane z Państwa funkcją lub relację z podmiotem, w imieniu którego Państwo działają. Pozyskaliśmy te dane bezpośrednio od Państwa lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. wypełnienia nałożonych na nas obowiązków prawnych, w tym w szczególności działalności rachunkowej,
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu komunikacji niezbędnej do obsługi i wykonania umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego Państwo działają, udzielaniu Państwu odpowiedzi na pytania, utrzymywaniu kontaktów biznesowych, jak również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 1. wypełnienie nałożonych na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 2. nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), RODO) opisany powyżej.

Udzielenie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do współpracy z podmiotem, który Państwo reprezentują. Odmowa udzielenia danych osobowych będzie skutkowała niemożliwością utrzymania kontaktów niezbędnych do wykonania umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania i kontynuowania współpracy, jak również do przedstawienia ewentualnych ofert w przyszłości. Ze względu na to, że dane są niezbędne do celów wynikających z regulacji (w związku z obowiązkami podatkowymi) i do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, dane mogą być również przechowywane do wygaśnięcia okresu przedawnienia dla obowiązków podatkowych związanych z umowami, który może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

9.20. Czynność przetwarzania – zapytania

Jeśli chcą Państwo tylko się z nami skontaktować, dane, jakie przetwarzamy o Państwu to dane kontaktowe oraz dane wynikające z Państwa wiadomości. Pozyskaliśmy takie dane bezpośrednio od Państwa.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu przetworzenia Państwa wiadomości i ewentualnym udzieleniu odpowiedzi na pytania z niej wynikające.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), RODO) opisany powyżej.

Udzielenie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia Państwa wiadomości. Odmowa udzielenia danych osobowych będzie skutkowała niemożliwością przetworzenia wysłanej przez Państwa odpowiedzi, a zatem jej usunięciem.

Dane osobowe są przetwarzane tak długo, jak Państwa wiadomość jest przetwarzana, chyba że przetwarzane dane osobowe są objęte innymi działaniami przetwarzania danych osobowych, które określają inne ramy czasowe przetwarzania

10. Globalna polityka Konica Minolta

11. Polityka Prywatności Mediów Społecznościowych Konica Minolta Business Solutions Polska