Warunki użytkowania

 

1. Ważność i zakres stosowania Warunków użytkowania

Jakiekolwiek korzystanie ze strony internetowej www.konicaminolta.eu (zwanej dalej „Stroną internetową”) zapewnianej przez firmę Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH (zwaną dalej „Konica Minolta”) oraz usług świadczonych na tej Stronie internetowej jest dozwolone wyłącznie na podstawie następujących Warunków użytkowania. Uzyskując dostęp do Strony internetowej lub jednej z jej podstron, użytkownik wyraża zgodę na obowiązywanie aktualnej wersji Warunków użytkowania. Jeśli użytkownik nie zgadza się z wszystkimi lub niektórymi warunkami, nie może korzystać ze Strony internetowej.
Firma Konica Minolta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub aktualizacji niniejszych Warunków użytkowania w przyszłości bez uprzedniego powiadomienia.
 

2. Oferowane usługi

Treści i informacje udostępnione na Stronie internetowej są wykorzystywane w celach komercyjnych firmy Konica Minolta.
Firma Konica Minolta ma prawo zawiesić lub ograniczyć działanie całości lub części Strony internetowej w dowolnym czasie i nie może zagwarantować, że Strona internetowa lub jej zawartość będzie dostępna na stałe, bez przerw i bez żadnych modyfikacji.
 

3. Zakres użytkowania

Treści i informacje udostępniane na Stronie internetowej mają na celu wyłącznie dostarczenie informacji bezpośrednio użytkownikowi oraz w osobistych, niekomercyjnych celach użytkownika i nie mogą być pobierane, kopiowane, przetwarzane lub rozpowszechniane w celach prywatnych lub komercyjnych. Wyłączona jest tylko zawartość przeznaczona do pobrania i wyraźnie oznaczona jako taka. Użytkownik może również drukować części Strony internetowej na własny użytek.

Firma Konica Minolta wyraźnie wskazuje, że zawartość Strony internetowej, np. tekst, obrazy, grafika, dźwięki i układ graficzny, jest chroniona prawem autorskim lub zgodnie z innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej oraz że nazwy produktów, marek i firm zamieszczone na Stronie internetowej są chronione na mocy prawa o znakach towarowych przez właściwego właściciela prawnego. Korzystanie z tych treści jest zatem zabronione przez prawo, chyba że firma Konica Minolta udzieliła wcześniej pisemnej zgody na takie wykorzystanie.
 

4. Gwarancja, odpowiedzialność

Zawartość Strony internetowej odzwierciedla informacje i technologie dostępne w momencie publikacji. Firma Konica Minolta nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie kompletności, poprawności i aktualności zawartości Strony internetowej. Zawartość Strony internetowej może niekiedy odbiegać od aktualnego stanu, w szczególności w przypadku zmiany charakteru produktów firmy Konica Minolta lub zmiany wymagań dotyczących korzystania z nich. Ponadto firma Konica Minolta nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie, że zawartość Strony internetowej jest odpowiednia do celu, do którego dąży użytkownik. Firma Konica Minolta i jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub niedogodności, które mogą powstać dla użytkownika z powodu lub w związku z korzystaniem ze Strony internetowej i jej podstron. W przypadku zawinionego naruszenia jednego z istotnych zobowiązań umownych odpowiedzialność ograniczona jest do typowych dla tej umowy przewidywalnych szkód.

W przypadkach gdy firma Konica Minolta ponosi nieograniczoną odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa, nie ma to zastosowania wobec umyślnego działania lub rażącego zaniedbania lub w przypadku obrażeń ciała, śmierci lub uszczerbku na zdrowiu w wyniku naruszenia zobowiązania, za które firma Konica Minolta ponosi odpowiedzialność zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt.
 

5. Łącza do innych stron internetowych

W niektórych obszarach Strony internetowej hiperłącza („łącza”) odsyłają do stron internetowych innych dostawców, które mogą zawierać dodatkowe lub uzupełniające informacje mogące interesować użytkownika. Kliknięcie takiego łącza spowoduje zamknięcie Strony internetowej firmy Konica Minolta.
Firma Konica Minolta nie jest w stanie wpływać na aktualną lub przyszłą zawartość stron internetowych udostępnianych przez podmioty zewnętrzne. W związku z tym firma Konica Minolta nie uznaje treści stron internetowych podmiotów zewnętrznych, do których łącze znajduje się na Stronie internetowej firmy Konica Minolta, za własne. Odpowiedzialność firmy Konica Minolta za treść stron internetowych podmiotów zewnętrznych jest w związku z tym wyłączona, chyba że firma Konica Minolta wiedziała o jakimkolwiek naruszeniu prawa w momencie umieszczania łączy na swojej Stronie internetowej.
 

6. Obowiązki użytkownika

Użytkownik Strony internetowej zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących go warunków ustawowych za każdym razem, gdy korzysta ze Strony internetowej lub udostępnianych na niej treści.

Użytkownik nie może podejmować żadnych działań ani korzystać z żadnego procesu lub oprogramowania, które mogą prowadzić do modyfikacji, naruszenia lub zakłócenia funkcjonowania Strony internetowej, jej funkcjonalności lub zawartości. Dotyczy to również środków, które mogą celowo prowadzić do zwiększenia obciążenia infrastruktury technicznej Strony internetowej.
 

7. Prawo właściwe, właściwość miejscowa sądu

Do korzystania ze Strony internetowej i stosowania niniejszych Warunków użytkowania zastosowanie ma prawo niemieckie.

Jeżeli klient jest sprzedawcą lub osobą prawną prawa publicznego, lub nie posiada ogólnej właściwości miejscowej w Niemczech, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z korzystaniem ze Strony internetowej lub niniejszych Warunków użytkowania jest sąd w Hanowerze.