Globalna ochrona danych osobowych

W obliczu istotnych zmian w przepisach UE dotyczących ochrony danych osobowych Grupa Konica Minolta ogłosiła globalną politykę ochrony danych osobowych, aby zapewnić, że pozostanie w czołówce najlepszych światowych praktyk w tej dziedzinie.

Perspektywiczna polityka została ogłoszona przed wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które będzie egzekwowane od 25 maja 2018 roku. Opisane jako najważniejsza zmiana w przepisach dotyczących ochrony prywatności danych w ciągu 20 lat, RODO pociągnie za sobą szeroko zakrojone zmiany dla przedsiębiorstw — zarówno przedsiębiorstw z siedzibą w UE, jak i firm spoza UE przetwarzających dane osobowe obywateli UE — poprzez znaczne wzmocnienie praw i ochrony osób fizycznych.

Pobierz Globalną politykę ochrony danych osobowych:
Globalna polityka ochrony danych osobowych
 

Globalna polityka ochrony danych osobowych

Jako rozwijająca się firma o zasięgu globalnym, zaangażowana w różne obszary działalności, my, Grupa Konica Minolta zdajemy sobie sprawę, że zaufanie naszych klientów, partnerów biznesowych, członków kadry kierowniczej i pracowników jest naszym najcenniejszym kapitałem. Grupa Konica Minolta uznaje również, że naszym celem jest nie tylko dostarczanie najlepszych produktów i usług, ale także spełnianie najwyższych standardów w zakresie zgodności z przepisami i odpowiedzialności społecznej.

Grupa Konica Minolta zobowiązuje się do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych swoich klientów, partnerów biznesowych, członków kadry kierowniczej i pracowników.
 

Zakres i zastosowanie niniejszej Polityki

Niniejsza polityka ma zastosowanie do nas, firmy Konica Minolta, Inc. („Konica Minolta”) oraz wszystkich spółek z nią powiązanych („Spółki Grupy”), a także naszych członków kadry kierowniczej oraz pracowników. W tym przypadku pojęcie „powiązane” oznacza, że firma Konica Minolta może egzekwować stosowanie niniejszej Polityki bezpośrednio lub pośrednio, na podstawie większości głosów, reprezentacji większościowego kierownictwa lub na podstawie umowy. Firma Konica Minolta i Spółki Grupy („Grupa Konica Minolta”) ustanawiają i egzekwują wewnętrzne zasady, takie jak przepisy i procedury zgodne z niniejszą Polityką.

Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady ochrony i bezpieczeństwa danych Grupy Konica Minolta oraz zapewnia zgodność z krajowymi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi na całym świecie. W związku z tym obejmuje ona uznane na szczeblu międzynarodowym zasady ochrony danych, które nie mają na celu zastąpienia, lecz uzupełnienie odpowiednich krajowych przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności („ustawodawstwo krajowe”). Oznacza to, że treść niniejszej Polityki musi być przestrzegana w przypadku braku odpowiedniego ustawodawstwa krajowego lub jeśli ustawodawstwo krajowe przewiduje wymogi o niższym zakresie niż niniejsza Polityka. Z drugiej strony, ustawodawstwo krajowe zawsze ma pierwszeństwo w przypadku konfliktu z niniejszą Polityką lub jeśli ustawodawstwo krajowe przewiduje surowsze wymagania niż ta Polityka.

Niniejsza Polityka obejmuje wszystkie przypadki przetwarzania danych osobowych. W krajach, w których dane osób prawnych są chronione w takim samym stopniu jak dane osobowe, niniejsza Polityka ma zastosowanie również do danych osób prawnych. Dane zanonimizowane, np. na potrzeby ocen statystycznych lub badań, nie są objęte niniejszą Polityką.
 

Zasady Grupy Konica Minolta dotyczące przetwarzania
danych osobowych

 
 • Legalność, uczciwość i przejrzystość
  Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, uczciwy i przejrzysty w celu ochrony indywidualnych praw podmiotów danych.
 • Ograniczenie do określonego celu
  Dane osobowe będą gromadzone wyłącznie w wyraźnie określonych i uzasadnionych celach i nie będą przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.
 • Dokładność/aktualność danych
  Dane osobowe będą dokładne i w razie potrzeby aktualizowane. Grupa Konica Minolta podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu niezwłocznego usunięcia lub skorygowania nieścisłości.
 • Gospodarowanie danymi / minimalizacja ilości danych
  Dane osobowe będą adekwatne, istotne i ograniczone do wymaganego celu. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne.
 • Prawa podmiotów danych
  Grupa Konica Minolta szanuje prawa wszystkich podmiotów danych, w tym prawo dostępu do swoich danych, prawo do ograniczenia przetwarzania lub usuwania danych oraz prawo do dokładności. Grupa Konica Minolta będzie dostarczać jasnych i jednoznacznych informacji o tym, w jaki sposób i dlaczego dane podmiotów danych są gromadzone i przetwarzane.
 • Usuwanie
  Grupa usuwa dane osobowe, które nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w przypadku cofnięcia danej zgody i gdy nie ma zastosowania żaden inny uzasadniony cel przetwarzania.
 • Bezpieczeństwo przetwarzania / bezpieczeństwo danych
  Dane osobowe będą przetwarzane w sposób bezpieczny. W zależności od ryzyka, podjęte zostaną środki techniczne i organizacyjne zapobiegające nieuprawnionemu przetwarzaniu lub zmianie oraz utracie, zniszczeniu lub nieuprawnionemu ujawnieniu lub dostępowi do danych osobowych przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób. Grupa Konica Minolta zapewni stałą integralność, dostępność, poufność i autentyczność. Grupa Konica Minolta zapewni odporność naszych systemów i usług przetwarzających dane osobowe. W przypadku wystąpienia incydentu Grupa Konica Minolta będzie miała możliwość przywrócenia dostępności i dostępu do danych w odpowiednim czasie.
 • Celowa i domyślna ochrona danych
  Grupa Konica Minolta wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że domyślnie przetwarzane będą tylko te dane osobowe, które są niezbędne dla każdego konkretnego celu przetwarzania. Zasada celowej i domyślnej ochrony danych będzie przestrzegana podczas opracowywania nowych produktów.
 • Odpowiedzialność
  Wszystkie działania związane z przetwarzaniem danych podlegają odpowiedzialności. Grupa Konica Minolta jest odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów i jest w stanie wykazać ich przestrzeganie.
 

Zasady Grupy Konica Minolta dotyczące organizacji ochrony danych

Każda spółka Grupy Konica Minolta wyznaczy wykwalifikowaną osobę, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie i przestrzeganie powyższych zasad.

Zobacz nasze komunikaty prasowe:
https://newsroom.konicaminolta.eu
 

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych naszej firmy.


Pani Dr Frederike Rehker
Inspektor ochrony danych osobowych firmy Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Datenschutzbeauftragte Konica Minolta Business Solutions Deutschland
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)511 7404-0
E-mail: dataprotection(at)konicaminolta.eu
 

Dodatkowe pliki do pobrania