Zrównoważony rozwój firmy

 

Nasza misja

Tworzenie nowej wartości społecznej i ekonomicznej. Wszystkie nasze działania opierają się na Statucie zachowań korporacyjnych. W niniejszym dokumencie wyraźnie zobowiązujemy się nie tylko do osiągania rozwoju, ale także do wypełniania obowiązków społecznych i wspierania społeczeństwa. 


Filozofia korporacyjna firmy Konica Minolta opiera się na tym Statucie i kieruje działaniami firmy związanymi ze zrównoważonym rozwojem w ramach misji „Tworzenie nowej wartości”. Wykorzystujemy kreatywne pomysły, aby dostarczać namacalną, nową wartość w celu rozwiązania problemów, które napotykają klienci i całe społeczeństwo. W swojej filozofii Konica Minolta dąży do stworzenia firmy, która jest kluczowa dla społeczeństwa, kontynuując tworzenie nowej wartości wnoszącej innowacje do świata. Biorąc pod uwagę cele społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, nasza zrównoważona misja to „Tworzenie nowej wartości dla zrównoważonego świata”.
 

Cele zrównoważonego rozwoju

Naszym celem jest wkład w realizację celów SDG (Sustainable Development Goals) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ponieważ ochrona środowiska jest głównym zagadnieniem interesariuszy, projekt Eco Vision 2050 zaprezentowany w 2009 roku stanowi nasz długoterminowy plan osiągnięcia zrównoważonej przyszłości. Opiera się on na naszej filozofii i składa się z trzech głównych celów:

 


Zmniejszenie emisji CO2 o 80% w całym cyklu życia produktu do 2050 roku w porównaniu z poziomami w 2005 r.
Promowanie recyklingu i efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów ziemskich;

Promowanie odnawiania i zachowania bioróżnorodności.  

 


Zasady

W oparciu o rozmowy z interesariuszami i analizę materialności środowisko jest tematem o kluczowym znaczeniu w działaniach firmy Konica Minolta. Z tego powodu określiliśmy zestaw kluczowych zasad zarządzania środowiskiem, które zostały określone w naszej Europejskiej Polityce Ochrony Środowiska. Polityka jest zgodna ze Statutem zachowań korporacyjnych i filozofią korporacyjną, w tym z naszą misją. Te trzy elementy mają charakter orientacyjny, a polityka zrównoważonego rozwoju obejmuje najbardziej konkretne cele.

 

Zgodność

Według firmy Konica Minolta „zgodność” to nie tylko przestrzeganie krajowych i międzynarodowych przepisów prawa, ale także przestrzeganie norm etycznego postępowania i wewnętrznych zasad korporacyjnych. Zgodnie z tym przeświadczeniem powstał Statut zachowań korporacyjnych Konica Minolta. Określa on zasady, które kierują zgodnością z przepisami całej Grupy i są istotne dla zarządzania nią. 

Wytyczne Grupy Konica Minolta podkreślają zobowiązanie firmy do działania zgodnie z międzynarodowymi normami społecznymi, takimi jak United Nations Global Compact, którego firma Konica Minolta, Inc. jest sygnatariuszem, oraz Uniwersalną deklaracją praw człowieka. 
 

Zasady dotyczące CSR, statuty i normy, które firma Konica Minolta zatwierdza lub przestrzega:

 • United Nations Global Compact
 • Cele zrównoważonego rozwoju (SDG)
 • Uniwersalna deklaracja praw człowieka
 • Japonia — „Statut zachowań korporacyjnych”
 • Kodeks postępowania EICC


Grupy związane z CSR, do których należy Konica Minolta:

 • Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
 • Conflict-Free Sourcing Initiative (CFSI)
 • Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) Responsible Minerals Trade Working Group, Conflict-Free Sourcing Working Group

Oprócz tego zachowujemy zgodność z europejskimi przepisami i regulacjami mającymi zastosowanie do naszej działalności. Poniżej wymieniono niektóre z nich. 
 

Ustawa o współczesnym niewolnictwie:

Zgodnie z brytyjską ustawą Modern Slavery Act 2015 oraz kalifornijską ustawą Transparency in Supply Chain Act z 2010 roku firma Konica Minolta potwierdza, że podjęła odpowiednie kroki, aby niewolnictwo i handel ludźmi nie miały miejsca w żadnym z jej łańcuchów dostaw i w żadnej części działalności biznesowej. Więcej informacji w oświadczeniu o przejrzystości.
 

Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenia dotyczące substancji chemicznych (REACH):

Ramy prawne UE, które wymagają rejestracji i zarządzania wszystkimi substancjami chemicznymi używanymi w firmach zgodnie z ich warunkami użytkowania w celu zapewnienia bezpiecznej oceny substancji chemicznych Firma Konica Minolta zachowuje zgodność z przepisami.
 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE):

Dyrektywa UE; w Europie firma przyjęła środki zgodne z dyrektywą UE dotyczącą utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i zachowuje z nią zgodność. 
 

Pakiet propozycji dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym:

Zestaw środków stymulujących przejście Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zwiększenie konkurencyjności na całym świecie, wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego i generowanie nowych stanowisk pracy. Podejmujemy działania wspierające osiągnięcie europejskiego celu gospodarczego. 
 

Umowa European Voluntary Agreement for Printers (EVAP): 

Dobrowolna umowa zawarta od 2011 r. ustanawia zestaw celów, które należy spełnić w przypadku wszystkich produktów sprzedawanych na rynku UE. Wymagania dotyczące wydajności energetycznej i dostępności druku dwustronnego muszą zostać spełnione przez co najmniej 90% sprzedawanych produktów. Celem umowy jest również zmniejszenie negatywnego wpływu sprzętu do przetwarzania obrazu na środowisko — zarówno celowo, jak i poprzez pomoc klientom w dokonywaniu świadomych wyborów podczas zakupu i użytkowania sprzętu. Konica Minolta jest sygnatariuszem niniejszej umowy.
 

Ograniczenia dotyczące niektórych substancji niebezpiecznych (RoHS):

Dyrektywa Unii Europejskiej ogranicza (z wyjątkami) użycie sześciu niebezpiecznych materiałów podczas produkcji różnych typów urządzeń elektronicznych i elektrycznych. Firma Konica Minolta zachowuje zgodność z dyrektywą RoHS.
 

Dyrektywa Eco Design:

Dyrektywa UE, która zapewnia spójne, obowiązujące w całej UE przepisy dotyczące poprawy wyników produktów w zakresie ochrony środowiska. Firma Konica Minolta zachowuje zgodność z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ekologicznego projektowania.
 

Dyrektywa dotycząca baterii i akumulatorów:

Dyrektywa UE, która reguluje wytwarzanie i utylizację baterii w Unii Europejskiej w celu poprawy ochrony środowiska naturalnego w odniesieniu do baterii i akumulatorów. Firma Konica Minolta zachowuje zgodność z przepisami.
 


 

Odpowiedzialny cykl życia produktu i łańcuch dostaw


Firma Konica Minolta dąży do zmniejszenia wpływu na środowisko przez cały okres eksploatacji produktu.
Firma Konica Minolta dąży do zmniejszenia wpływu na środowisko przez cały okres eksploatacji produktu — od planowania i rozwoju po zaopatrzenie i produkcję, dystrybucję, sprzedaż i serwis, odbiór i recykling. Wszystkie etapy cyklu życia produktu są dokładnie monitorowane za pomocą analiz ogólnych zasobów wejściowych i wyjściowych, wydajności energetycznej i zasobów, recyklingu i zapobiegania powstawaniu odpadów. Są one zgodne ze wszystkimi odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Firma Konica Minolta jest zaangażowana w zrównoważony rozwój w całym łańcuchu dostaw
Staramy się wypełniać swoje obowiązki, jeśli chodzi o bezpośredni wpływ naszych produktów i usług na środowisko. Zrównoważony rozwój jest również związany z łańcuchem dostaw w oparciu o zaufanie wobec dostawców. Firma Konica Minolta wymaga od swoich partnerów biznesowych rozważenia kwestii związanych z pracą (prawa człowieka), etyką, środowiskiem, bezpieczeństwem i zdrowiem w działaniach biznesowych. Grupa podejmuje również działania mające na celu rozwiązanie problemów z konfliktowymi minerałami, starając się zapobiegać naruszeniom praw człowieka w obszarach, z których pochodzą zasoby mineralne stosowane w jej produktach.

 

Uzyskaj więcej informacji i opinii:

Certyfikaty, oceny i rankingi

System zarządzania środowiskiem firmy Konica Minolta Europe uzyskał certyfikat zgodności z międzynarodową normą ISO 14001:2015. To pokazuje nasze ambitne cele w zakresie redukcji negatywnego wpływu na środowisko. 

Firma Konica Minolta, Inc. zdobyła również pochwały od podmiotów zewnętrznych za swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój. 

Firma została uwzględniona w następujących ważnych indeksach inwestycyjnych:


 
Lipiec 2018 r.: Miejsce w kolejnych indeksach FTSE4Good od 2003 roku oraz w indeksie FTSE Blossom Japan od chwili jego ustanowienia w 2017 roku.


Lipiec 2018 r.: Miejsce wśród liderów w kolejnych indeksach MSCI ESG od 2010 r.


Styczeń 2018 r.: Miejsce w indeksie Morningstar Socially Responsible Investment


Wrzesień 2017r.: Zawarte w światowym indeksie zrównoważonego rozwoju Dow Jones

Firma została oceniona przez następujące międzynarodowe agencje ratingowe CSR:


 
Lipiec 2018 r.: Status Prime od niemieckiego instytutu ISS-oekom (dawniej Oekom research AG)Marzec 2018 r.: Nominacja do rejestru inwestycji Ethibel Pioneer i Ethibel ExcellenceLuty 2018 r.: Nagroda Gold Class 2018 za zrównoważony rozwój korporacyjny od RobecoSAM

 Październik 2017r.: Umieszczenie firmy na liście Climate A, najwyższa ocena CDPMedal za wyróżnienie poziomu w ocenach zrównoważonego rozwoju EcoVadis 2017

Etykiety

Firma Konica Minolta ustanawia globalne standardy branżowe w dziedzinie ochrony środowiska. Certyfikacja firmy w wielu przypadkach wykracza poza określone wymogi, jak wskazuje etykieta.
Etykiety zawierają: 
 

 • Niebieski anioł: Niezawodny wskaźnik zakupu bezpiecznego dla środowiska . Systemy firmy Konica Minolta jako pierwsze na świecie laserowe systemy kopiarek otrzymały ten certyfikat w 1992 roku. Prawie wszystkie urządzenia biurowe sprzedawane obecnie w Niemczech posiadają tę etykietę. Wszystkie urządzenia, w tym urządzenia sprzedawane poza granicami Niemiec, spełniają surowe wymagania niemieckiej etykiety.


 
 • ENERGY STAR: Międzynarodowy standard energooszczędnych produktów konsumenckich; wartość TEC (Typical Electricity Consumption — typowy pobór energii elektrycznej) jest kluczowym kryterium niskiego poboru energii. Wszystkie systemy biurowe firmy Konica Minolta i prawie wszystkie systemy druku produkcyjnego kwalifikują się do tego standardu.
 
 
 • Kontakt z żywnością: Nasz toner jest w 100% nieszkodliwy w przypadku kontaktu z żywnością. Dzięki ekologicznym właściwościom tonera Simitri jednostka certyfikująca TÜV Rhineland uznała go za całkowicie nieszkodliwy w kontakcie z żywnością. Ten certyfikat stwarza nowe możliwości użytkowania, w tym na opakowaniach żywności oraz do drukowania etykiet spożywczych.


Więcej informacji na temat działań firmy Konica Minolta w zakresie zrównoważonego rozwoju można znaleźć w Raporcie CSR.

 

Skontaktuj się…

…z naszym zespołem ds. zrównoważonego rozwoju!

Wyślij wiadomość e-mail

Skontaktuj się

Skontaktuj się