Konica Minolta

Polska

Polityka prywatności

Polityka prywatności (stan na 25.05.2018 r.)

Niniejszym przekazujemy Państwu następujące informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez naszą firmę, jak również informacje dotyczące przysługujących Państwu praw w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych oraz Inspektor ochrony danych

Administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest:

Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o.
ul. Muszkieterów 15
02-273 Warszawa 
Telefon: +48 (022) 560 3300
e-mail: info(at)konicaminolta.pl

Ewentualne pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować do naszego Inspektora ochrony danych:

Pani Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)511 7404-0
e-mail: daneosobowe(at)konicaminolta.pl

Przysługujące Państwu prawa

W zakresie Państwa danych osobowych, które są przez nas przetwarzane, przysługują Państwu następujące prawa:

 • żądanie prawa dostępu do kategorii przetwarzanych danych, celów przetwarzania, wszelkich odbiorców lub kategorii odbiorców Państwa danych, jak również planowanego okresu przechowywania (art. 15 RODO)
 • żądanie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, albo żądanie ich uzupełnienia (art. 16 RODO)
 • żądanie usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO – w szczególności w przypadku, gdy dane osobowe nie są już konieczne dla realizacji przewidzianego celu lub są przetwarzane niezgodnie z prawem, albo w przypadku, gdy odwołali Państwo udzieloną zgodę lub wnieśli sprzeciw wobec przetwarzania danych
 • pod określonymi warunkami wskazanymi w art. 18 RODO mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania, o ile, np. nie jest możliwe usunięcie danych lub jeżeli obowiązek usunięcia danych jest sporny
 • w ramach prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które nam Państwo dostarczyli, lub przekazać je innym podmiotom
 • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z uwagi na uzasadniony prawnie interes (art. 21 ust. 1 RODO)
 • w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłe okresy (art. 7 ust. 3 RODO); powyższe obowiązuje także w odniesieniu do odwołania zgody, której udzielili nam Państwo jeszcze przed wejściem w życie rozporządzenia ogólnego
 • prawo do wniesienia skargi w przedmiocie przetwarzania danych do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO

Gromadzenie danych osobowych podczas wizyt na stronach internetowych

W przypadku korzystania z naszej strony internetowej w celach czysto informacyjnych, tj. bez uprzedniej rejestracji lub przekazania informacji w inny sposób, gromadzimy wyłącznie dane osobowe przesyłane przez przeglądarkę internetową do naszego serwera. Powyższe dane wymagane są z przyczyn technicznych w celu wyświetlenia strony internetowej. Ponadto dane te wymagane są z przyczyn technicznych w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej. (Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.)

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • kraj pochodzenia zapytania
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/ kod statusu http
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka internetowa
 • system operacyjny i interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki internetowej
 • aktualnie przekazywana ilość danych
 • różnica stref czasowych w odniesieniu do Greenwich Mean Time (GMT)

Niektóre z usług oferowanych za pośrednictwem naszej strony możemy świadczyć tylko po nawiązaniu kontaktu z osobą odwiedzającą stronę. Możliwość skorzystania z tych usług zależy od podania określonych (kontaktowych) danych osobowych. Tego rodzaju dane gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy tylko w wymaganym zakresie w celu realizacji danej usługi. W przypadku nawiązania kontaktu drogą e-mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, przesyłane przez Państwa dane (adres e-mail i inne podane dobrowolnie dane takie jak nazwisko lub numer telefonu) są przez nas zapisywane w celu rozpatrzenia zapytania i możliwości udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. W chwili wygaśnięcia konieczności przechowywania Państwa danych, usuniemy je. W przypadku ustawowych obowiązków dotyczących przechowywania ograniczymy przetwarzanie. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f RODO.

Cel przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania

Uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera a RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych wymagane jest w celu realizacji umowy zawartej z Państwem lub przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, które są skutkiem Państwa zapytania, wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera b RODO. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych konieczne jest w celu spełnienia ciążącego na nas zobowiązania prawnego, wówczas podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera c RODO. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nasze przedsiębiorstwo lub osobę trzecią, i jednocześnie interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, nie wykazują nadrzędnego charakteru wobec naszego uzasadnionego prawnie interesu, wówczas podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 litera f RODO.

O ile nie wskazano inaczej, dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z postanowieniami art. 17 i art. 18 RODO lub ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Z reguły przetwarzamy i zapisujemy dane osobowe tylko przez okres wymagany do spełnienia ciążących na nas obowiązków wynikających z umów i przepisów prawa. Dane, których cel przetwarzania wygasł, są regularnie usuwane, chyba, że konieczne jest ograniczone czasowo ich dalsze przetwarzanie, które może wynikać z innych dopuszczonych przepisami prawa celów. W celu spełnienia obowiązków w związku z dokumentacją oraz spełnienia ustawowych wymogów co do okresów przechowywania.

W celu uniknięcia zaległości płatniczych w każdym przypadku, przed zawarciem umowy, oraz w ramach istotnych zmian umownych przeprowadzamy również ocenę wiarygodności kredytowej. Powyższe następuje w przypadku świadczenia przez nas usług, które rozliczane są w terminie późniejszym. Przeprowadzenie oceny wiarygodności kredytowej chroni nas przed ewentualnym ryzykiem nieuiszczenia płatności za zrealizowane usługi. Za pomocą scoringu (profiling) sprawdzamy, w jakim stopniu klienci będą wywiązywali się z ciążących na nich zobowiązaniach płatniczych wynikających z umowy. Uzyskane w ramach scoringu wartości pomagają nam podjąć decyzję. Scoring opiera się na znanej procedurze matematyczno-statystycznej. Wyniki w postaci danych dotyczących wiarygodności kredytowej przechowujemy przez 365 dni.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku twardym urządzenia użytkownika i są przy tym przypisywane do wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Dzięki temu miejsce, w którym stosowane są pliki cookie, otrzymuje określone informacje. Większość stosowanych przez nas plików cookie jest usuwana po zakończeniu sesji przeglądania (tak zwane pliki cookie sesyjne). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym i umożliwiają nam ponowne rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie na stronie (trwałe pliki cookie). Pod tym linkiem dostępne są do wglądu stosowane przez nas pliki cookie oraz okresy przechowywania. W ustawieniach przeglądarki internetowej można ustawić opcję odmowy akceptacji plików cookie lub ograniczyć tę opcję tylko do plików cookie pochodzących od innych osób, tak zwane pliki cookie podmiotów zewnętrznych [third party]. Jednakże zastosowanie takich ustawień przeglądarki internetowej może prowadzić do braku możliwości korzystania ze wszystkich funkcji naszej oferty internetowej.

Odbiorca Państwa danych

Z reguły nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych użytkowników. Przekazywanie danych osobom trzecim wykraczające poza zakres opisany w niniejszej polityce prywatności ma miejsce tylko w przypadku, gdy jest to konieczne w celu realizacji żądanej w danym przypadku usługi. W celu realizacji naszych usług współpracujemy z partnerami, którzy świadczą dla Państwa usługi na własną odpowiedzialność / w związku z Państwa umową. Mogą Państwo udzielić zlecenia na realizację takich usług i zgodzić się na zaangażowanie partnera albo zaangażowanie partnera nastąpi na podstawie zezwolenia ustawowego. Ponadto w myśl art. 28 rozporządzenia ogólnego współpracujemy z podmiotami przetwarzającymi między innymi w obszarze marketingu, dystrybucji, IT, logistyki i kadr. Partnerów wybieramy z zachowaniem najwyższej ostrożności. Również w przypadkach powierzenia przetwarzania danych w dalszym ciągu jesteśmy odpowiedzialni za ochronę Państwa danych. W dalszych przypadkach przekazujemy dane do jednostek państwowych, które kierują do nas zapytania. Powyższe ma jednak miejsce wyłącznie wtedy, gdy wynika to z obowiązku prawnego, na przykład, gdy wydane zostało zarządzenie sądowe.

Gdzie dane są przetwarzane:

Co do zasady Państwa dane osobowe przetwarzamy w Polsce i innych krajach europejskich (UE / EOG). Jeżeli w odosobnionych sytuacjach przetwarzanie Państwa danych wyjątkowo odbywa się w krajach spoza Unii Europejskiej (tj. w tak zwanych państwach trzecich), wówczas nastąpi to tylko po uzyskaniu Państwa wyraźnej zgody oraz jeżeli jest to przewidziane przepisami prawa lub jest konieczne w celu realizacji przez nas usługi na Państwa rzecz. Jeżeli w opisanych powyżej sytuacjach wyjątkowych dane osobowe będą przetwarzane w państwach trzecich, wówczas nastąpi to z zachowaniem określonych środków (tj. na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony wydanej przez Komisję UE lub na podstawie stosownych gwarancji, art. 44 i nast. RODO).

Reklama /Tracking

1. Analiza internetowa:

   a) Piwik

Ta strona internetowa wykorzystuje Piwik, oprogramowanie typu open source służące do statystycznej analizy dostępu do strony internetowej. Piwik korzysta z tak zwanych „plików cookie“, to jest plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące sposobu korzystania z oferty internetowej zapisywane są na naszym serwerze w Niemczech. Ta strona internetowa korzysta z Piwik z rozszerzeniem „ AnonymizeIP“. Dzięki niemu adres IP podlega anonimizacji natychmiast po przetworzeniu danych i przed ich zapisaniem. Powyższe wyklucza możliwość bezpośredniego przypisania informacji do osoby. Danych z Piwik nie prowadzimy razem z innymi, gromadzonymi przez nas danymi. Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie wprowadzając odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki internetowej. Wskazujemy jednak na fakt, iż w ten sposób wykluczona może być możliwość korzystania ze wszystkich funkcji oferowanych przez stronę internetową w pełnym zakresie. Ponadto program Piwik można deaktywować poprzez uruchomienie pliku cookie deaktywującego Piwik w przeglądarce internetowej pod tym linkiem. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez dostawców zewnętrznych można uzyskać pod adresem: http://piwik.org/privacy/policy. Podstawę prawną korzystania z programu Piwik stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f rozporządzenia ogólnego.

   b) Google Analytics 

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics. Jest to usługa analizy internetowej oferowana przez Google Inc. („Google“). Google Analytics korzysta z tak zwanych „plików cookie“, to jest plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP podlega jednak uprzedniemu skróceniu w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw należących do Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwerów Google w USA przesyłany jest pełny adres IP, który jest tam następnie skracany. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonania oceny sposobu korzystania z danej strony internetowej oraz sporządzenia raportu dotyczącego aktywności internetowej, jak również aby móc zaoferować administratorowi strony internetowej inne usługi związane z korzystaniem ze stron internetowych oraz z Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę internetową nie jest w ramach Google Analytics łączony z innymi danymi Google. Zapisywaniu plików cookie można zapobiec aktywując odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki internetowej; wskazujemy jednak, iż w takim przypadku być może nie będą Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji oferowanych przez stronę internetową. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych w ramach plików cookie oraz danych związanych z korzystaniem ze stron internetowych (w tym danych dotyczących adresu IP), jak również przetwarzaniu tych danych przez Google pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIP()“. Dzięki niemu adresy IP są skracane przed ich dalszym przetwarzaniem, co umożliwia wykluczenie przypisania adresu do osoby. Jeżeli do Państwa danych, które są przez nas gromadzone, można przypisać osobę, możliwość ich przypisania do osoby jest w związku z powyższym niezwłocznie wykluczana, a dane osobowe natychmiast usuwane.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizy sposobów korzystania z naszej strony i jej systematycznego ulepszania. Dzięki zgromadzonym statystykom możemy ulepszać naszą ofertę i kształtować ją w sposób bardziej interesujący dla naszych użytkowników. W zakresie wyjątkowych sytuacji, w których dane osobowe przesyłane są do USA, Google stosuje Privacy Shield [Tarczę Prywatności] dla UE i USA (szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod następującym adresem: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informacje dotyczące dostawców zewnętrznych: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych osobowych znajdują się 
https://www.google.com/analytics/terms/de.html lub 
https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Podstawę prawną korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f rozporządzenia ogólnego.

   c) Google Adwords i remarketing

Korzystamy z oferty Google Adwords w celu zwrócenia uwagi na nasze atrakcyjne oferty z wykorzystaniem środków reklamowych (tak zwanych reklam Google) umieszczanych na zewnętrznych stronach internetowych. Powyższe środki reklamowe dostarczane są przez Google za pośrednictwem tak zwanych „adserwerów“. Stosowane są przy tym pliki cookie adserwera, które umożliwiają ocenę parametrów użytkowych [performance] (np. Ad Impressions, Clicks czy Conversions). W ten sposób możemy ustalić skuteczność poszczególnych środków reklamowych. Jeżeli użytkownik trafi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Adwords zapisze pliki cookie na jego urządzeniu końcowym. W tego rodzaju plikach cookie zapisywane są wartości analizy (unikalny numer identyfikacyjny plików cookie, liczba Ad Impressions na pozycję (frequency), ostatnia Impression, informacje opt-out (wskazanie, że użytkownik nie chce w przyszłości otrzymywać takich reklam). Pliki cookie stosowane przez Google Adwords z reguły tracą swoją ważność po 30 dniach. Nie mają one na celu umożliwiania identyfikacji osobowej. Ponadto umożliwiają Państwo Google Adwords ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej. Jeżeli odwiedzą Państwo poszczególne strony na stronie internetowej klienta Adwords, Google i klient otrzymają informację, iż zostali Państwo przekierowani na stronę klienta przez reklamę. Google udostępnia klientom Adwords ocenę statystyczną. Na podstawie otrzymanej oceny możemy dokonać pomiaru efektywności stosowanych przez nas środków reklamowych. Poza tym nie otrzymujemy innych danych, a w szczególności nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa na podstawie dostępnych nam informacji. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera a i f rozporządzenia ogólnego.

Ponadto ta strona internetowa wykorzystuje remarketing. Remarketing umożliwia wprowadzenie celowej, opartej o zainteresowania użytkowników reklamy w całej sieci Google Display, co następuje w oparciu o historię dotychczas odwiedzanych stron internetowych. W celu gromadzenia danych związanych z remarketingiem, stosowane są pliki cookie. Zarówno my, jak i dostawcy zewnętrzni, w tym Google, stosujemy pliki cookie pierwszego dostawcy (np. pliki cookie Google Analytics) w połączeniu z plikami cookie dostawców zewnętrznych (np. pliki cookie DoubleClick), aby na podstawie wcześniejszych wizyt użytkownika na naszej stronie internetowej wyprofilować, zoptymalizować i uruchomić reklamy. Dzięki zapisywanym plikom cookie Google rejestruje i ocenia zachowanie użytkowników w czasie wizyt na różnych stronach internetowych. W związku z powyższym reklamy Konica Minolta mogą być wyświetlane przez Google lub dostawców zewnętrznych także na innych stronach internetowych. Zgodnie z oświadczeniami Google, Google nie prowadzi gromadzonych w ramach powyższego danych wraz z Państwa danymi osobowymi, które są ewentualnie zapisywane przez Google. W szczególności według Google stosowana jest pseudonimizacja. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby wyświetlane były dostosowane do Państwa zainteresowań reklamy, mogą Państwo deaktywować pliki cookie w przeglądarce internetowej lub poinformować o tym fakcie Google pod niniejszym adresem internetowym: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przez Google znajdują się pod następującym adresem: www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i services.google.com/sitestats/de.html.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera a i f rozporządzenia ogólnego.

   d) Adobe Analytics (Omniture)

Ta strona internetowa korzysta z Adobe Analytics (Omniture). Jest to usługa analizy internetowej mająca na celu prowadzenie analizy sposobu korzystania z naszej strony internetowej oraz jej systematyczne ulepszanie. Dzięki otrzymywanym statystykom możemy ulepszać naszą ofertę i kształtować ją w sposób bardziej interesujący dla użytkowników. W zakresie wyjątkowych sytuacji, w których dane osobowe przesyłane są do USA, Adobe stosuje Privacy Shield dla UE i USA, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 

W celu dokonania powyższej oceny, na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Informacje gromadzone w ten sposób zapisywane są na serwerach, również w USA. Jeżeli wyłączą Państwo możliwość zapisu plików cookie, zaznaczamy, iż mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania z tej strony internetowej w pełnym zakresie. Zapisywaniu plików cookie można zapobiec dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej lub klikając na przycisk „Wyloguj się“ pod adresem www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Ta strona internetowa korzysta z Adobe Analytics (Omniture) z opcją „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ i „Obfuscate IP-Removed“, dzięki której Państwa adres IP skracany jest o ostatni oktet i zastępowany przez rodzajowy adres IP, który uniemożliwia przyporządkowanie go. Powyższe wyklucza możliwość przypisania do osoby.

Informacje dotyczące dostawców zewnętrznych: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii; Szczegółowe informacje na temat ochrony danych przez dostawców zewnętrznych znajdują się pod następującym adresem: www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

Podstawę prawną korzystania z Adobe Analytics (Omniture) stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f rozporządzenia ogólnego.

2. Newsletter:

Konica Minolta oferuje swoim klientom i osobom zainteresowanym newsletter. Aby móc otrzymywać newsletter należy obowiązkowo podać adres e-mail. Podanie innych, osobno oznaczonych danych jest dobrowolne i wykorzystywane jest w celu umożliwienia nam zwrócenie się do Państwa osobiście. Zapisy na newsletter odbywają się za pośrednictwem tak zwanej procedury double opt in. Oznacza to, iż po rejestracji na wskazany adres e-mail przesłana zostanie wiadomość e-mail, w której poprosimy o potwierdzenie, iż zgadzają się Państwo na przesyłanie informacji. Jeżeli nie potwierdzą Państwo rejestracji klikając na link przesłany w wiadomości e-mail, przesłany Państwu link zostanie deaktywowany, a Państwa dane usunięte. Jeżeli zgadzają się Państwo na przesyłanie informacji, otrzymają Państwo dostęp do następujących informacji:

 • nowości i informacje dotyczące portfolio produktów Konica Minolta
 • ekskluzywne zaproszenia na wydarzenia, targi i webinary
 • sprawozdania i Success Stories 
 • trendy rynkowe w formie studiów, badań rynkowych i białych ksiąg
 • możliwość udziału w ankietach dotyczących zadowolenia klientów

W ramach rejestracji zapisujemy Państwa adres IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Jeżeli wyrażą Państwo stosowną zgodę, będziemy dokonywać oceny Państwa sposobu korzystania z naszych witryn internetowych, jak również przesyłanego przez nas newslettera, oraz przyporządkowywać te informacje do Państwa adresu e-mail / Państwa profilu użytkownika w obrębie naszej bazy danych. Ponadto zapisujemy informacje dotyczące używanej przez Państwa przeglądarki internetowej i ustawień używanego przez Państwa systemu operacyjnego, jak również informacje dotyczące Państwa połączenia internetowego, dzięki któremu korzystają Państwo z naszej strony internetowej. Za pośrednictwem newslettera otrzymujemy między innymi potwierdzenia odbioru i odczytania wiadomości, jak również informacje na temat linków zawartych w naszym newsletterze, z których Państwo skorzystali. Zapisujemy także informacje, które obszary naszej witryny internetowej i naszych aplikacji są odwiedzane przez internautów. Dzięki sporządzeniu osobistego profilu użytkownika chcemy dostosować nasze działania reklamowe do Państwa zainteresowań i zoptymalizować oferty zawarte na naszych stronach internetowych.

Nasz newsletter zawiera informacje i nowości pojawiające się w Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. zo.o. i innych powiązanych przedsiębiorstwach w obrębie koncernu (Konica Minolta Business Solutions Europa GmbH, Konica Minolta IT Solutions GmbH, Mobotix AG i Konica Minolta Sensing Europe B.V.). 

Aby przybliżyć Państwu kształt naszego newslettera, udostępniamy przykładowy newsletter do wglądu:  link>>

Zgodę na przesyłanie informacji mogą Państwo odwołać w dowolnym momencie. Mogą Państwo także wysyłać wiadomości e-mail na adres online(at)konicaminolta.de lub skorzystać z danych kontaktowych podanych w stopce.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera a rozporządzenia ogólnego.

HubSpot

W ramach rejestracji na newsletter oraz zgody na przesyłanie Państwu informacji, korzystamy z HubSpot. Dzięki HubSpot gromadzimy dane statystyczne na temat sposobu korzystania z naszej oferty internetowej i działań komunikacyjnych, co ma na celu odpowiednią optymalizację oferty, jak również prowadzenie działań z zakresu marketingu drogą e-mailową i działań dystrybucyjnych. Dane są przy tym przetwarzane częściowo automatycznie w celu przeprowadzenia ewaluacji określonych aspektów osobowych (profiling). Hubspot rejestruje Państwa adres IP i korzysta z plików cookie (pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika – patrz wyżej) na cele śledzenia i analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, aby możliwe było udostępnianie informacji specjalnie dostosowanych do zainteresowań użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie przesyłane są do serwera HubSpot (zlokalizowanego w obrębie UE/EOG) i tam zapisywane. Na nasze zlecenie HubSpot wykorzystuje te informacje w celu dokonania oceny sposobu korzystania ze strony internetowej przez zarejestrowanych użytkowników oraz sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej. Zapisywaniu plików cookie można zapobiec dzięki odpowiednim ustawieniom przeglądarki internetowej. Jednakże wprowadzenie takich ustawień przeglądarki internetowej może doprowadzić do braku możliwości wykorzystywania wszystkich funkcji naszej oferty internetowej. W zakresie wyjątkowych sytuacji, w których dane osobowe przesyłane są do USA, HubSpot stosuje Privacy Shield dla UE i USA (szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod następującym adresem: www.hubspot.com/data-privacy/gdpr/product-readiness. 

Informacje dotyczące dostawców zewnętrznych: HubSpot Inc., 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141 USA; Wskazówki dotyczące ochrony danych osobowych stosowanej przez Marketo dostępne są pod następującym adresem internetowym: legal.hubspot.com/dpa 

Postawę prawną korzystania z Marketo stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f rozporządzenia ogólnego.

Youtube

Na naszych stronach internetowych zintegrowaliśmy filmy z YouTube, które są zapisywane na http://www.Youtube.com, mogą jednak być odtwarzane bezpośrednio z naszej strony internetowej. W zakresie integracji filmów wideo na naszej stronie internetowej aktywowaliśmy rozszerzony moduł ochrony danych osobowych. Oznacza to, iż Państwa dane nie są przesyłane do YouTube, jeżeli nie odtworzą Państwo filmów. Jednakże w przypadku odtworzenia filmów dane są przesyłane do YouTube. Najpierw YouTube otrzymuje informację, iż wywołali Państwo daną stronę z naszej witryny internetowej. Ponadto do YouTube mogą być przesyłane inne dane, o których nie mamy wiedzy. Nie mamy także żadnego wpływu na przesyłanie danych. Jeżeli są Państwo zalogowani w YouTube, przesyłane dane będą przypisywane bezpośrednio do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa dane były w ten sposób przyporządkowywane, należy wylogować się z YouTube przed odtworzeniem nagrań na naszej stronie internetowej. YouTube zapisuje Państwa dane w formie profili użytkowników i wykorzystuje je w celu prowadzenia działań reklamowych, badania rynku i/lub dostosowywania swojej strony internetowej do zapotrzebowania. Takiego rodzaju ocena może zostać przeprowadzona w szczególności (tylko dla użytkowników niezalogowanych) w celu realizacji dopasowanej do zapotrzebowania reklamy. Wobec tworzenia przez YouTube profili użytkowników przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, które należy wykonać bezpośrednio względem YouTube.

Dodatkowe informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania znajdą Państwo w polityce prywatności YouTube. Zawiera ona informacje o prawach i możliwościach ustawień w zakresie ochrony prywatności: www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza Państwa dane osobowe również w USA i stosuje Privacy Shield dla UE i USA, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

Podstawę prawną dla integracji filmów wideo z serwisu YouTube stanowi art. 6 ust. 1 zdanie 1 litera f rozporządzenia ogólnego.

Konica Minolta przyjęła następującą, obowiązującą globalnie politykę stanowiącą kryterium własnego działania:

Jako Grupa Konica Minolta, spółka wciąż rozwijająca się i zaangażowana w różne obszary biznesu, mamy świadomość, że zaufanie naszych klientów, partnerów biznesowych, dyrektorów i pracowników to nasz największy atut. Jako Grupa Konica Minolta wiemy również, że jesteśmy zobowiązani nie tylko zagwarantować najlepsze produkty i usługi, ale także przestrzegać najwyższych standardów zgodności i odpowiedzialności społecznej. 

Jako Grupa Konica Minolta zobowiązujemy się do respektowania prywatności naszych klientów, partnerów biznesowych, dyrektorów i  pracowników oraz do ochrony danych osobowych naszych klientów, partnerów biznesowych, dyrektorów i pracowników.

Zakres obowiązywania niniejszej polityki

Niniejsza polityka obowiązuje naszą spółkę, Konica Minolta, Inc. („Konica Minolta”), jak również wszystkie nasze przedsiębiorstwa powiązane („Przedsiebiorstwa wchodzące w skład Grupy") oraz naszych dyrektorów i pracowników.  „Powiązanie" oznacza w tym przypadku, że Konica Minolta może wyegzekwować zastosowanie niniejszej Polityki, bezpośrednio lub pośrednio, większością głosów, większością głosów przedstawicieli kierownictwa lub na podstawie porozumienia. Konica Minolta i jej przedsiębiorstwa powiązane („Grupa Konica Minolta") ustanawia i egzekwuje wewnętrzne zasady, w tym przepisy i procedury, zgodnie z niniejszą Polityką.

Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady ochrony danych oraz standardy ochrony danych w Grupie Konica Minolta oraz gwarantuje zgodność z krajowymi i międzynarodowymi przepisami ustawowymi o ochronie danych obowiązującymi na całym świecie. Dlatego też obejmuje ona uznawane w skali międzynarodowej zasady ochrony danych, nie w celu ich zastąpienia, lecz celem uzupełnienia odnośnych przepisów ustawowych dotyczących ochrony danych oraz prywatności („Ustawodawstwo krajowe"). Oznacza to, że treści niniejszej Polityki należy przestrzegać w świetle braku odpowiadających jej przepisów Ustawodawstwa Krajowego lub w sytuacji, w której wymagania Ustawodawstwa Krajowego są mniej restrykcyjne od tych zawartych w niniejszej Polityce. Jednakże Ustawodawstwo Krajowe ma zawsze pierwszeństwo obowiązywania w przypadku konfliktu z niniejszą Polityką lub jeżeli przepisy Ustawodawstwa Krajowego są bardziej restrykcyjne od tych zawartych w niniejszej Polityce.  

Niniejsza Polityka dotyczy także każdego przypadku przetwarzania danych osobowych. W krajach, w których dane podmiotów prawnych są chronione w takim samym zakresie, co dane osobowe, niniejsza Polityka odnosi się  również do danych podmiotów prawnych. Dane anonimowe, jak np. oceny lub badania statystyczne, nie podlegają przepisom niniejszej Polityki.

Zasady Grupy Konica Minolta dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodność z prawem, bezstronność i jawność

Dane osobowe powinny będą gromadzone i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, bezstronny i  jawny, celem ochrony indywidualnych praw ich podmiotów.

Ograniczenie wykorzystania do określonych celów 

Dane osobowe będą uzyskiwane wyłącznie w wyraźnie określonych oraz uzasadnionych celach oraz nie będą przetwarzane w sposób z nimi niezwiązany.

Poprawność/prawdziwość danych

Dane osobowe będą poprawne i, o ile to konieczne, aktualizowane. Grupa Konica Minolta podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu bezzwłocznego usunięcia lub poprawy danych.

Oszczędność/minimalizacja danych

Dane osobowe będą adekwatne i odpowiednie, a ich zakres ograniczony będzie do niezbędnego minimum. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż to konieczne. 

Prawa podmiotów danych

Grupa Konica Minolta respektuje prawa wszystkich podmiotów, z  uwzględnieniem praw dostępu do ich danych, prawa do ograniczenia ich przetwarzania lub usuwania oraz prawa poprawności. Grupa Konica Minolta udziela przejrzystych i jednoznacznych informacji na temat sposobów i przyczyn uzyskiwania danych od podmiotów oraz ich przetwarzania.

Usuwanie

Zostaną określone ograniczenia czasowe dotyczące przechowywania danych osobowych. Grupa Konica Minolta usuwa dane osobowe, które nie są już  potrzebne do celów, w których zostały one zgromadzone lub w przypadku, gdy wycofano wyrażoną na to zgodę, lub też nie istnieją inne uzasadnione powody do ich przetwarzania. 

Bezpieczeństwo przetwarzania/ Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób bezpieczny. Stosownie do rodzaju ryzyka, przeciwko nieuprawnionemu przetwarzaniu lub zmianie oraz utracie, zniszczeniu lub nieuprawnionemu ujawnianiu lub udostępnianiu przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób danych osobowych zostaną podjęte środki techniczne lub organizacyjne. Grupa Konica Minolta zobowiązuje się do zagwarantowania trwałej integralności, dostępności, poufności i autentyczności. Grupa Konica Minolta zobowiązuje się do zagwarantowania trwałości naszych systemów i usług przetwarzania danych osobowych. W przypadku zdarzeń losowych, Grupa Konica Minolta będzie w stanie przywrócić dostępność do danych w odpowiednio krótkim czasie. 

Ochrona danych w fazie projektowania i domyślna ochrona danych

Grupa Konica Minolta wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania, że domyślnie przetwarzane będą tylko te dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne dla określonych celów. Zasada ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych będzie stosowana podczas opracowywania nowych produktów. 

Odpowiedzialność

Wszystkie działania dotyczące przetwarzania danych powinny być przeprowadzane odpowiedzialnie. Grupa Konica Minolta ponosi odpowiedzialność za zgodność i jest w stanie ją wykazać. 

Organizacja ochrony danych osobowych Grupy Konica Minolta

Każda spółka wchodząca w skład Grupy Konica Minolta wyznaczy wykwalifikowaną osobę odpowiedzialną za wdrożenie i przestrzeganie wyżej wymienionych zasad.