Konica Minolta

Polska

  • Polish

Giving Shape to Ideas

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

1. Definicja warunków użytkowania.

Wykorzystywanie tej strony, zawartości i oferowanych usług jest dopuszczalne tylko pod następującymi warunkami. Przez wejście na stronę lub którąkolwiek z podstron użytkownik zgadza się na warunki korzystania w jej aktualnej wersji. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na jakikolwiek warunek lub na wszystkie warunki, powinien zakończyć korzystanie ze strony. Konica Minolta zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji tych warunków w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

2. Oferowane usługi

Konica Minolta oferuje zawartość i informacje zawarte na tej stronie do wykorzystania w celach komercyjnych. Konica Minolta zastrzega prawo do zakończenia lub ograniczenia funkcjonowania tej strony i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ciągłą, nieprzerywaną i niezmienną dostępność tej strony lub jej zawartości.

3. Zakres korzystania

Zawartość i informacje zawarte na stronie są przeznaczone do wykorzystania przez indywidualnych użytkowników, w celach niekomercyjnych i nie mogą być pobierane, kopiowane, przetwarzane lub rozpowszechniane dla celów komercyjnych, z wyjątkiem tych zawartości, które w szczególności są oferowane do pobierania i wyraźnie określone dla tych celów. Użytkownik może wydrukować część strony do użytku osobistego.

Konica Minolta wyraźnie deklaruje, co następuje poniżej:

  • zawartość tej strony, np. tekst, obrazy, grafiki, dźwięki oraz wzorzec są własnością Konica Minolta, chronioną prawami autorskimi, lub chronioną w inny sposób przez prawo własności
  • nazwy produktów, marek i nazwy firm są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich odpowiednich właścicieli.

Wykorzystanie tych zawartości w celach innych, niż zamierzone przez Konica Minolta, jest zabronione przez prawo, chyba że Konica Minolta wyrazi uprzednio zgodę na piśmie.

4. Gwarancja, odpowiedzialność

Zawartość strony oddaje stan informacji i technologii dostępny w momencie publikacji. Konica Minolta nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność i kompletność zawartości, w szczególności gdy zmiany dotyczące produktów Konica Minolta lub zastosowań tych produktów mogą się czasami różnić od zawartości strony. Konica Minolta nie gwarantuje również, że zawartość strony jest odpowiednia dla celów zamierzonych przez użytkownika. Konica Minolta i jej pracownicy nie odpowiadają za żadne zniszczenia lub wady, jakiegokolwiek rodzaju, jakie może odnieść użytkownik podczas korzystania lub w związku z wykorzystaniem strony lub jej podstron. W przypadku naruszenia którychkolwiek z zasadniczych zobowiązań wynikających z tej umowy, zakres odpowiedzialności jest ograniczony do typowych, dających się przewidzieć szkód wynikających z umowy. To ograniczenie nie jest skuteczne w przypadku, gdy Konica Minolta ponosi pełną odpowiedzialność na podstawie prawa, np. za umyślne rażące zaniedbanie, narażenie życia, zdrowia lub obrażeń wynikających z niedopełnienia obowiązku lub odpowiedzialność na podstawie przepisów o odpowiedzialności za produkt.

5. Linki do innych stron

W niektórych miejscach strony znajdują się aktywne linki do innych stron, zawierających dodatkowe informacje, które mogą być interesujące dla użytkownika. Klikając na linki do tych stron, użytkownik opuści stronę Konica Minolta.Konica Minolta nie ma wpływu na aktualną i przyszłą zawartość stron, które są obsługiwane przez inne podmioty. Z tego powodu Konica Minolta nie może odpowiadać za zawartość takich stron, należących do innych podmiotów, i nie ponosi odpowiedzialności prawnej, chyba że Konica Minolta została ostrzeżona o nielegalnych treściach przed ustanowieniem linku.

6. Zobowiązania użytkownika

Użytkownik strony jest zobowiązany, za każdym razem korzystania ze strony lub oferowanych usług, do postępowania w sposób zgodny z prawem. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z mechanizmów, programów lub podejmowania innych czynności, które mogą, po ich zastosowaniu do strony, spowodować jej uszkodzenie lub zakłócenia w jej funkcjonowaniu. Odnosi się to również do wszelkich umyślnych czynności, które w rezultacie mogą spowodować nadmierne obciążenie lub przeciążenie technicznej infrastruktury strony.

7. Ochrona danych

Stronę można odwiedzać i wykorzystywać bez wprowadzania osobistych danych użytkownika. W niektórych miejscach na stronie, oferujących pobieranie informacji lub usług, może być wymagane wprowadzenie osobistych danych użytkownika, w celu uzyskania dostępu do usług lub specjalnych obszarów, lub rejestracja użytkownika z podaniem kodu dostępu. W tych przypadkach Konica Minolta zwraca uwagę dla jakich celów są pobierane dane, jak również informuje, czy wprowadzanie danych w celu uzyskania dostępu do odpowiednich usług jest obowiązkowe, czy dobrowolne.


Konica Minolta przechowuje i wykorzystuje dane osobiste użytkownika tylko dla określonych celów, do których dążył użytkownik, tzn. zgodził się na to. Wykorzystanie danych osobistych dla każdych innych celów może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jest to zgodne z prawem. Wszelkie dane użytkownika będą przechowywane poufnie i mogą być przekazywane pracownikom Konica Minolta lub jej przedstawicielom tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla osiągnięcia określonego celu, zamierzonego przez użytkownika. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że Konica Minolta będzie do tego zobowiązana przez prawo.


Na żądanie użytkownika Konica Minolta przekaże użytkownikowi informacje o zebranych i przechowywanych danych osobistych. Konica Minolta poprawi wszelkie niewłaściwe dane na żądanie użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę na wykorzystanie i przechowywanie danych osobistych, a Konica Minolta natychmiast usunie te informacje po otrzymaniu odwołania. W takich przypadkach Konica Minolta jest zobowiązana do przechowywania danych przez określony czas, dane będą niedostępne.

8. Właściwe prawo i sąd właściwy do rozstrzygania sporów

Prawem właściwym dla korzystania z tej strony oraz stosowania tych warunków jest prawo niemieckie. W przypadkach, gdy klient jest kupcem lub osobą prawną działającą na podstawie prawa publicznego lub nie ma ustalonego właściwego sądu, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów dotyczących korzystania z tej strony oraz tych warunków, będzie sąd w Hanowerze.

1